เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันหารือบริษัทสมาชิก USABC ที่ประจำอยู่ที่ประเทศไทยและภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้

เมื่อวันที่ ๓ เมษายน ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้หารือทางไกลกับผู้แทนบริษัทสมาชิกของ US-ASEAN Business Council จำนวน ๕๐ บริษัทที่ประจำอยู่ในประเทศไทยหรือภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ โดยมีนาย Ted Osius ประธานและ CEO ของ USABC เป็นผู้นำเข้าพบ

เอกอัครราชทูตธานีฯ บรรยายสรุปทิศทางเศรษฐกิจไทยรวมถึงการค้า การลงทุน และการท่องเที่ยว โดยย้ำความสำคัญของสหรัฐฯ ในฐานะคู่ค้า ผู้ลงทุนและแหล่งลงทุนที่สำคัญของไทย พร้อมทั้งเชิญชวนบริษัทสหรัฐฯ เข้ามาช่วยขับเคลื่อนในอุตสาหกรรมของไทยที่มีศักยภาพ ได้แก่ เทคโนโลยีดิจิทัล เทคโนโลยีชีวภาพ โลจิสติกส์อัจฉริยะ พลังงานสะอาด และอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้องกับ BCG โดยเฉพาะในพื้นที่ EEC

เอกอัครราชทูตธานีฯ เชิญชวนบริษัทสหรัฐฯ เข้าร่วมกิจกรรมของสถานเอกอัครราชทูตฯ เพื่อเฉลิมฉลองโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทย-สหรัฐฯ ซึ่งรวมถึงการจัด “งานเทศกาลไทยสวัสดีดีซี” ที่กรุงวอชิงตันในเดือนกรกฎาคมนี้และการสัมมนาเรื่องความสัมพันธ์ทางเศรษฐกิจในสาขาความยั่งยืนและประชาชนระหว่างทั้งสองประเทศ

เอกอัครราชทูตธานีฯ ย้ำความสำคัญของทุกภาคส่วนรวมทั้งบริษัทสหรัฐฯ ในการบรรลุ Bangkok Goals on BCG Economy ซึ่งเป็นผลงานที่สำคัญของไทยในการเป็นเจ้าภาพเอเปคและความประสงค์ที่จะส่งเสริมนวัตกรรมและเทคโนโลยี โดยเฉพาะสตาร์ทอัพของไทยให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนในสหรัฐฯ

#สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect