สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เปิดจุดให้บริการรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรที่วัดไทย

เมื่อวันที่ ๙ เมษายน ๒๕๖๖ ซึ่งเป็นวันสุดท้ายของการลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้จัดทีมเดินทางไปเปิดจุดรับลงทะเบียนขอใช้สิทธิเลือกตั้งฯ พร้อมกันที่วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดีซี วัดญาณรังษี และวัดธรรมประทีป เพื่อให้บริการและอำนวยความสะดวกแก่คนไทยในเขตพื้นที่กรุงวอชิงตันและรัฐใกล้เคียงที่ประสงค์ใช้สิทธิเลือกตั้ง โดยมีผู้ลงทะเบียนฯ มากกว่า ๑๐๐ ราย ในการนี้ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน พร้อมด้วยคุณชลทิพย์ กำภู แสงรัตน์ ภริยา ได้เยี่ยมชมการให้บริการดังกล่าวที่วัดธรรมประทีป

#การทูตเพื่อประชาชนทุกแห่งหนเราดูแล #สื่อสารการทูตไทยเชื่อมไทยสู่สากล #CommunicateXConnect