สถานเอกอัครราชทูตฯ ร่วมจัดพิธีวันวิสาขบูชาที่ทำเนียบขาว


เมื่อวันที่ ๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖ รัฐบาลสหรัฐฯ ได้เป็นเจ้าภาพจัดพิธีวันวิสาขบูชา ที่ห้อง White House Indian Treaty Room ทำเนียบประธานาธิบดีสหรัฐฯ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศในสหรัฐฯ ที่มีประชาชนส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ รวมถึงไทย และองค์กร International Buddhist Association of America (IBAA) โดยมีนาย Douglas Emhoff สามีของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ (Second Gentleman) เป็นประธานในพิธี และมีพระสงฆ์จากนิกายต่าง ๆ ได้แก่ เถรวาท มหายาน และวัชรยาน ร่วมประกอบพิธี

โอกาสนี้ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นิมนต์พระครูวิทูรธรรมประกาศ (พระมหาถวิล) วัดพุทธไทยถาวรวนาราม นครนิวยอร์ก พระครูสิริธรรมวิเทศ (พระครูอุดม) วัดญาณรังษี กรุงวอชิงตัน พระครูปลัดวิสุทธิวรวัฒน์ (พระครูศักดา) วัดธรรมประทีป กรุงวอชิงตัน และพระครูสิริสิทธิวิเทศ (พระมหาเรืองฤทธิ์) วัดไทยกรุงวอชิงตัน ดี.ซี. เข้าร่วมพิธีข้างต้น โดยพระครูวิทูรธรรมประกาศ ได้ร่วมกล่าวในหัวข้อ Wisdom and Resilient และเอกอัครราชทูตฯ ได้ร่วมจุดเทียนในบูชาพระพุทธในพิธีด้วย

ทำเนียบประธานาธิบดีฯ ได้เริ่มจัดพิธีดังกล่าวเมื่อปี ๒๕๖๔ และจัดติดต่อกันเป็นปีที่สามในปีนี้ โดยสามีของรองประธานาธิบดีสหรัฐฯ ได้รับมอบหมายให้มาเป็นประธานในพิธีทุกปี และในปีนี้ ได้กล่าวเน้นย้ำเรื่องการอยู่ร่วมกันอย่างสันติภายใต้ความแตกต่างทางเชื้อชาติและศาสนา

อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตต่างประเทศ ประจำสหรัฐฯ ที่ร่วมจัดพิธี ประกอบด้วย สถานเอกอัครราชทูตไทย สถานเอกอัครราชทูตศรีลังกา สถานเอกอัครราชทูตกัมพูชา สถานเอกอัครราชทูตเนปาล สถานเอกอัครราชทูตอินเดีย สถานเอกอัครราชทูตอินโดนีเซีย และสถานเอกอัครราชทูตมองโกเลีย