ประกาศการขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปี ๒๕๖๖

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

ที่  ๒๑ / ๒๕๖๖

เรื่อง การขอรับพระราชทานผ้าพระกฐิน ประจำปีพุทธศักราช ๒๕๖๖

***************

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ พระราชทานผ้าพระกฐินให้องค์กรหรือบุคคลทั่วไป เชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษา ณ วัดพระพุทธศาสนาในต่างประเทศในปีพุทธศักราช ๒๕๖๖ กำหนดกฐินกาลเริ่มตั้งแต่วันที่ ๓๐ ตุลาคม ๒๕๖๖ ตรงกับวันแรม ๑ ค่ำ เดือน ๑๑ ถึงวันที่ ๒๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๖ ตรงกับวันขึ้น ๑๕ ค่ำ เดือน ๑๒

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญชวนผู้มีจิตศรัทธาที่ประสงค์จะสนองงานสถาบันพระมหากษัตริย์ในการจรรโลงพระพุทธศาสนาให้มีความเจริญมั่งคงสืบไป สามารถขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินเพื่อเชิญไปทอดถวายพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส ณ วัดพระพุทธศาสนาในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตฯ ๑๓ รัฐ ได้แก่ รัฐแอละแบมา รัฐเดลาแวร์ รัฐฟลอริดา รัฐจอร์เจีย รัฐลุยเซียนา รัฐแมริแลนด์ รัฐมิสซิสซิปปี รัฐเทกซัส รัฐนอร์ทแคโรไลนา รัฐเซาท์แคโรไลนา รัฐเทนเนสซี รัฐเวอร์จิเนีย และรัฐเวสต์เวอร์จิเนีย รวมทั้งเครือรัฐเปอร์โตริโก โปรดแจ้งความจำนงพร้อมทั้งจัดส่งข้อมูลเพื่อประกอบการพิจารณาของสำนักพระราชวัง มายังสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่อยู่ เลขที่ 1024 Wisconsin Ave NW, Washington D.C. 20007  ภายในวันศุกร์ที่ ๒ มิถุนายน ๒๕๖๖  โดยมีรายละเอียดหลักเกณฑ์และข้อมูลที่ต้องจัดส่ง ดังนี้

๑. หลักเกณฑ์

๑.๑  วัดพระพุทธศาสนาที่จะเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวายจะต้องมีพระสงฆ์จำพรรษาถ้วนไตรมาส (๓ เดือน) อย่างน้อย ๕ รูป
๑.๒  ผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินต้องเป็นบุคคลสัญชาติไทยและเป็นบุคคลเดียวกับประธานในพิธีทอดถวายผ้าพระกฐิน

๒.  ข้อมูลที่ต้องจัดส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ  (จัดเตรียมในรูปแบบกระดาษ A4 แนวตั้ง)

๒.๑  ประวัติวัดและข้อมูลวัด

๒.๑.๑ ประวัติวัดตั้งแต่เริ่มก่อตั้งจนถึงปัจจุบัน
๒.๑.๒ ข้อมูลและภาพถ่ายสีเกี่ยวกับกิจกรรมของวัด อาทิ การเผยแผ่พระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย กิจกรรมร่วมกับชุมชนไทยหรือสถานเอกอัครราชทูตฯ ทั้งการดำเนินการที่ผ่านมาและที่มีแผนจะดำเนินการในอนาคต
๒.๑.๓ ข้อมูลการได้รับพระราชทานผ้าพระกฐินที่ผ่านมาและประธานในพิธี
๒.๑.๔ ข้อมูลและภาพถ่ายสีสิ่งก่อสร้างในวัด

๒.๒  ประวัติเจ้าอาวาส พร้อมภาพถ่ายสี

๒.๓  รายชื่อพระสงฆ์ที่จำพรรษาถ้วนกาลพรรษาทุกรูป

๒.๔  ประวัติผู้ขอพระราชทานผ้าพระกฐินโดยละเอียด พร้อมภาพถ่ายสี (ผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินต้องอัญเชิญผ้าพระกฐินไปทอดถวายด้วยตนเอง) พร้อมสำเนาบัตรประชาชนหรือสำเนาหนังสือเดินทางไทยที่ยังไม่หมดอายุของบุคคลดังกล่าว

๒.๕  หนังสือลงนามแจ้งความประสงค์ของผู้ขอรับพระราชทานผ้าพระกฐินและเอกสารรับทราบจากวัด

๒.๖  หนังสือยืนยันการตรวจสอบประวัติบุคคลจากสถานีตำรวจ หน่วยงานความมั่นคง หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในเรื่องระหว่างประเทศภายใต้กฎหมายของประเทศที่ผู้ขอฯ มีถิ่นพำนัก หรือหนังสือยืนยันผลการตรวจสอบประวัติบุคคล (ประวัติอาชญากรรม) จากสำนักงานตำรวจแห่งชาติ จำนวน ๑ ฉบับ

จึงประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน

ประกาศ ณ วันที่ ๑๐ เดือน พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๖

อ่านประกาศ PDF