เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันร่วมมือกับ USAID เพื่อส่งเสริมการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เมื่อวันที่ ๑๗ พ.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบหารือกับนาย Michael Schiffer, Assistant Administrator, Asian Bureau, United States Agency International Development (USAID) ที่สำนักงานใหญ่ USAID กรุงวอชิงตัน เพื่อหารือประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

เอกอัครราชทูตฯ ได้เน้นย้ำความพร้อมของไทยที่จะส่งเสริมบทบาทของสหรัฐฯ ทางด้านการพัฒนาในอนุภูมิภาคฯ ผ่านกลไกความร่วมมือทวิภาคี ไตรภาคี และพหุภาคี โดยเฉพาะในกรอบ ACMECS และ Mekong-U.S. Partnership (MUSP) ในสาขาที่สามารถดำเนินการเพิ่มเติมได้ อาทิ ด้านสาธารณสุข การศึกษา การเกษตร สิ่งแวดล้อม การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ ด้านการค้ามนุษย์ ตลอดจนการจัดตั้งศูนย์ให้ความช่วยเหลือเหยื่อ และการให้ความช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมในรูปแบบต่าง ๆ

นาย Shciffer กล่าวว่า USAID มีความพร้อมที่จะร่วมมือกับไทยในการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขงในรูปแบบต่าง ๆ ตามสาขาที่ทุกฝ่ายเห็นพ้อง บนพื้นฐานของแผนยุทธศาสตร์ด้านการพัฒนาในอนุภูมิภาคฯ ซึ่งประเด็นที่มีความสำคัญอย่างยิ่งในขณะนี้คือ เรื่องการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ

อนึ่ง รัฐบาลไทยและรัฐบาลสหรัฐฯ ได้ลงนามความตกลงว่าด้วยความร่วมมือทางเศรษฐกิจและวิชาการไทย-สหรัฐฯ ตั้งแต่เมื่อวันที่ ๒ มิ.ย. ๒๕๒๐ โดยในด้านความร่วมมือไตรภาคี กรมความร่วมมือฯ และ USAID/RDMA ได้ร่วมกันลงนามในเอกสาร Strategic Partnership for  Development Cooperation in Asia เมื่อวันที่ ๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๔ เพื่อกระชับความร่วมมือในฐานะหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนา