คณะครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาไบร้ท์วู๊ดเยือนสถานทูต เพื่อนำเสนอความรู้และความประทับใจในประเทศไทย


เมื่อวันที่ ๘ มิถุนายน ๒๕๖๖ เอกอัครราชทูตธานี แสงรัตน์ และนางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา อัครราชทูต ต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนประถมศึกษาไบร้ท์วู๊ด ในโอกาสการเยือนสถานทูตเพื่อนำเสนอความรู้และความประทับใจในประเทศไทยที่ชั้นเรียนประถมศึกษาปีที่ ๕ ได้เรียนรู้จากการเยือนชั้นเรียนของผู้แทนสถานทูตในโครงการสถานทูตอุปถัมภ์ชั้นเรียนของหน่วยงานการศึกษาของกรุงวอชิงตันอย่างอบอุ่น

ขั้นเรียนประถมศึกษาชั้นปีที่ ๕ ของโรงเรียนประถมศึกษาไบร้ท์วู๊ดแสดงผลงานเรื่อง “การเดินทางสู่ประเทศไทย” โดยเลือกศึกษาเรื่องที่ประทับใจเกี่ยวกับประเทศไทย นักเรียนยังได้จัดทำสมุดภาพที่รวบรวมรูปกิจกรรมสนุกสนานต่าง ๆ จากการที่ผู้แทนสถานทูตเยือนชั้นเรียนในระหว่างปีการศึกษา และประดิษฐ์กระทงตกแต่งด้วยใบไม้และดอกไม้สำหรับเทศกาลลอยกระทงเพื่อมอบแก่สถานทูต

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้แสดงความยินดีกับนักเรียนที่สำเร็จการศึกษาระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ ๕ เพื่อไปศึกษาต่อในชั้นประถมศึกษาปีที่ ๖ และขอให้นักเรียนคงความสนใจและความกระตือรือร้นในการเรียนรู้ภาษา ประวัติศาสตร์และวัฒนธรรมของประเทศต่าง ๆ ตามเป้าประสงค์ของโครงการสถานทูตอุปถัมภ์ชั้นเรียน