เอกอัครราชทูตธานีฯ ส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตรไทยมายังสหรัฐฯ

เมื่อวันที่ ๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นางกฤษณา สุขุมพานิช อัครราชทูต (ฝ่ายเกษตร) และผู้แทนจากสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบ Ms. Alexis Taylor, Under Secretary for Trade and Foreign Agricultural Affairs กษ. สหรัฐฯ เพื่อหารือประเด็นการค้าและการลงทุนในอุตสาหกรรมการเกษตรและอาหาร

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้เน้นย้ำถึงความสำคัญของสหรัฐฯ ในฐานะตลาดการส่งออกสินค้าเกษตรและอาหารที่สำคัญของไทย โดยเมื่อปี ๒๕๖๕ สหรัฐฯ นำเข้าสินค้าและอาหารดังกล่าวจากไทยเป็นลำดับที่ ๓ คิดเป็นมูลค่ากว่าหนึ่งหมื่นล้านดอลลาร์สหรัฐ  นอกจากนั้น ได้ขอบคุณฝ่ายสหรัฐฯ ที่อนุญาตให้นำเข้าส้มโอจากไทยเพิ่มเติมจากที่ได้เคยอนุญาตผลไม้อื่น ๆ มาแล้ว ๗ ชนิด และแสดงความพร้อมที่จะร่วมมือเพื่อขยายโอกาสสำหรับผลไม้สดชนิดอื่น ๆ ต่อไป

U/S Taylor นำเสนอโครงการ Food for Progress ของ กษ.สหรัฐฯ ซึ่งจะสามารถช่วยพัฒนาและเสริมสร้างความเข้มแข็งให้ภาคการเกษตรของไทยผ่านการใช้เทคโนโลยี climate smart