เชิญชวนร่วมเสนอราคา โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๖๖

โครงการเสริมสร้างความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและรัฐสภาสหรัฐฯ ประจำปี ๒๕๖๖

รายการและคุณสมบัติ
ดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการเดินทางและการพำนักในประเทศไทยของคณะเจ้าที่รัฐบาลและ
รัฐสภาสหรัฐฯ ตามรายละเอียดดังนี้

ช่วงเวลา ๔-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑. ค่าที่พักในกรุงเทพฯ ระดับสี่ดาวขึ้นไป ในย่านราชดำริ ราชประสงค์
๑.๑ ห้องเดี่ยว ๙ ห้อง ระหว่างวันที่ ๕-๘ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑.๒. ห้องเดี่ยว ๑ ห้อง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑.๓. ห้องเดี่ยว ๒ ห้อง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๖
๑.๔. ห้องเดี่ยว ๖ ห้อง ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๓ สิงหาคม ๒๕๖๖

๒. ค่าที่พักในจังหวัดเชียงใหม่ บริเวณริมน้ำ ระดับสี่ดาวขึ้นไป
๒.๑ ห้องเดี่ยว ๙ ห้อง ระหว่างวันที่ ๘-๑๐ สิงหาคม ๒๕๖๖

๓. ค่ายานพาหนะและน้ำมัน พร้อมพนักงานขับรถในการเดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ทั้งในกรุงเทพฯ ระยอง และ เชียงใหม่
๔. ค่าอาหาร ๑๒ มื้อ
๕. ค่าเข้าสถานที่ท่องเที่ยวต่างๆ
๖. ค่าเข้าชมการต่อยมวยที่สนามมวยราชดำเนิน
๗. ค่าเรียนทำอาหารไทยพร้อมอาหารเที่ยง
๘. ค่าล่องเรือริมแม่น้ำเจ้าพระยาพร้อมอาหารค่ำ
๙. ค่านวดไทย ๑ ชม. วัดโพธิ์
๑๐. ค่ามัคคุเทศก์ตลอดรายการ
๑๑. ค่าตั๋วเครื่องบินจากอู่ตะเภา-เชียงใหม่ และเชียงใหม่-กรุงเทพฯ

**หมายเหตุ กรุณายื่นข้อเสนอภายในวันที่ ๑๓ ก.ค. ๖๖ ที่อีเมล์ thaiembdc.pol@gmail.com

อ่าน PDF. รายละเอียดและคุณสมบัติ