เอกอัครราชทูตธานีฯ หารือผู้บริหารองค์การการค้าและการพัฒนาของสหรัฐฯ (USTDA) เพื่อขยายความร่วมมืออย่างรอบด้าน

เมื่อวันที่ ๕ ก.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้เข้าพบ Ms. Enoh T. Ebong ผู้อำนวยการ USTDA เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับ USTDA เพิ่มเติม

เอกอัครราชทูตธานีฯ ได้เน้นย้ำประเด็นความร่วมมือที่ไทยให้ความสำคัญ ประกอบด้วย การบริหารจัดการน้ำ การแก้ไขปัญหามลภาวะทางอากาศ การพัฒนาเศรษฐกิจดิจิทัล การเข้าถึงเทคโนโลยีและนวัตกรรมของธุรกิจขนาดเล็กและกลุ่มคนชายขอบ และการพัฒนารถรางไฟฟ้าในเมืองสำคัญของประเทศไทย นอกจากนั้น เห็นว่า USTDA และไทย สามารถขยายความร่วมมือไปยังประเทศเพื่อนบ้าน โดยเฉพาะกลุ่มประเทศลุ่มน้ำโขงด้วย ซึ่งผู้อำนวยการ USTDA ได้แสดงความพร้อมที่จะกระชับความร่วมมือระหว่างกันต่อไป

USTDA มีความร่วมมือกับไทยมาตั้งแต่ปี ๒๕๒๔ และได้ลงทุนในไทยมากที่สุดในภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ เพื่อสนับสนุนการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน รวมไปถึงการพัฒนาขีดความสามารถในด้านต่าง ๆ โดยปัจจุบัน มีการ ดำเนินการไปแล้วทั้งสิ้น ๑๓๕ โครงการ ครอบคลุมเรื่องสภาพภูมิอากาศ ICT และเมืองอัจฉริยะ การคมนาคมขนส่ง สุขภาพ และการบริหารจัดการในภาครัฐ เป็นต้น