เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันและอธิบดีกรมวิชาการเกษตรร่วมหารือขับเคลื่อนความร่วมมือไทย-สหรัฐฯ ด้านการเกษตร

เมื่อวันที่ ๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เข้าร่วมการประชุมหารือความร่วมมือไทย-สหรัฐอเมริกา โดยมีนายระพีภัทร์ จันทรศรีวงศ์ อธิบดีกรมวิชาการเกษตร เป็นประธาน ณ กรมวิชาการเกษตร กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ โดยที่ประชุมได้หารือเกี่ยวกับแนวทางการส่งเสริมการส่งออกผลไม้ไทยไปยังสหรัฐฯ การส่งเสริมความร่วมมือด้านการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศกับสหรัฐฯ ในภาคการเกษตร รวมถึงการพิจารณาเข้าร่วมข้อริเริ่ม AIM4C การแก้ไขปัญหาหมอกควัน การแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ด้านการปรับตัวและการลดปัญหา และการใช้คาร์บอนเครดิตเพื่อส่งเสริมการส่งออกสินค้าเกษตร ตลอดจนการเตรียมความพร้อมของไทยต่อการบังคับใช้กฎระเบียบการนำเข้าสัตว์น้ำและสินค้าสัตว์น้ำภายใต้กฎหมายคุ้มครองสัตว์ทะเลเลี้ยงลูกด้วยนมของสหรัฐฯ