เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ เยี่ยมชมสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (Armed Forces Research Institute of Medical Sciences -AFRIMS)


เมื่อวันที่ ๑๑ ส.ค. ๒๕๖๖ นายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นำเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ เข้ารับฟังการบรรยายสรุปและเยี่ยมชมการดำเนินงานของสถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์การแพทย์ทหาร (Armed Forces Research Institute of Medical Sciences -AFRIMS) ซึ่งเป็นความร่วมมือระหว่างกระทรวงกลาโหมของไทยกับสหรัฐฯ มาเป็นเวลากว่า ๖๐ ปี โดย AFRIMS มีภารกิจหลักในการพัฒนางานวิจัย พัฒนามาตรการรับมือทางการแพทย์ ซึ่งรวมถึงการพัฒนาเวชภัณฑ์และวัคซีนรักษาโรค และการวินิจฉัยโรคระบาดต่าง ๆ เช่น โรคไข้เลือดออก ไข้มาลาเรีย เอชไอวี ไข้รากสาดใหญ่ โควิด-19 และโรคอุบัติใหม่อื่น ๆ ทั้งนี้ ถือเป็นหนึ่งในกลไกความร่วมมือทางด้านสาธารณสุขที่แน่นแฟ้นระหว่างทั้งสองประเทศ โดยเฉพาะในการพัฒนายารักษาและวัคซีนป้องกันโรคเขตร้อนสำหรับฝ่ายสหรัฐฯ และการพัฒนาบุคลากรทางการแพทย์และนักวิจัยสำหรับฝ่ายไทย