สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน นำคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ เดินทางเยือนไทย ระหว่างวันที่ ๔-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖


เมื่อวันที่ ๔-๑๔ สิงหาคม ๒๕๖๖ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้นำคณะเจ้าหน้าที่รัฐสภาสหรัฐฯ จำนวน ๗ คน จากทั้งสภาผู้แทนฯ และวุฒิสภา และจากทั้งพรรคเดโมแครตและพรรครีพับลิกัน เดินทางเยือนประเทศไทย ภายใต้โครงการสร้างเสริมความรู้เกี่ยวกับประเทศไทยแก่เจ้าหน้าที่รัฐบาลและรัฐสภาของสหรัฐฯ  ซึ่งสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ดำเนินการติดต่อกันมาเป็นเวลากว่า ๑๐ ปี เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับประเทศไทย ตลอดจนส่งเสริมความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดระหว่างเจ้าหน้าที่ของฝ่ายไทยกับฝ่ายนิติบัญญัติของฝ่ายสหรัฐฯ โดยปีนี้ตรงกับโอกาสครบรอบ ๑๙๐ ปี ความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-สหรัฐฯ

สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะฯ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารระดับสูงของฝ่ายไทยทั้งภาครัฐและภาคเอกชนในกรุงเทพมหานคร ชลบุรี และเชียงใหม่ เพื่อเสริมสร้างความเข้าใจและแลกเปลี่ยนข้อมูลเกี่ยวกับความสัมพันธ์และความร่วมมือที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับสหรัฐฯ ในทุกมิติ ครอบคลุมด้านการเมือง ความมั่นคง การค้าการลงทุน การสาธารณสุข ความร่วมมือในระดับท้องถิ่น รวมไปถึงความร่วมมือเพื่อการพัฒนาในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง นอกจากนี้ คณะฯ ยังได้รับทราบนโยบายที่สำคัญของไทยในด้านต่าง ๆ ที่สอดรับกับความสนใจของฝ่ายสหรัฐฯ เช่น พลังงานสะอาด สตาร์ทอัพ และการพัฒนาอย่างยั่งยืน โดยคณะฯ ได้พบหารือกับนางพิกุลแก้ว ไกรฤกษ์ ประธานคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ วุฒิสภา และสมาชิกคณะกรรมาธิการการต่างประเทศ และนายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์ ประธานกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐฯ และสมาชิกกลุ่มมิตรภาพสมาชิกรัฐสภาไทย-สหรัฐฯ นายสนั่น อังอุบลกุล ประธานสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย นางสาวบุษฎี สันติพิทักษ์ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ นายนิรัตน์ พงษ์สิทธิถาวร ผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่ และนาวาเอก วรินธร คำโฮง ผู้อำนวยการกองนโยบายและยุทธศาสตร์ กรมยุทธการทหารเรือ

โอกาสนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้นำคณะฯ เยี่ยมชมศูนย์ศึกษาการพัฒนาห้วยฮ่องไคร้อันเนื่องมาจากพระราชดำริ ที่จังหวัดเชียงใหม่ เพื่อสร้างความตระหนักรู้เกี่ยวกับการสอดประสานระหว่างหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงกับเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ นอกจากนี้ ยังได้นำเยี่ยมชมสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ อาทิ พระบรมมหาราชวังและวัดพระศรีรัตนศาสดาราม และวัดพระเชตุพนวิมลมังคลาราม ขณะเดียวกัน ได้เปิดโอกาสให้คณะฯ ได้สัมผัสกับวัฒนธรรมและเอกลักษณ์ความเป็นไทยผ่านอาหารไทย สินค้าไทย มวยไทย และนวดไทย เป็นต้น ตลอดการเข้าร่วมโครงการฯ