Search books : Thai Books

Thai Books 

REGISTRATION TITLE AUTHOR YEAR ISBN
BC000000 คู่กรรมเล่ม 1 ทมยันตี 2551 9789744463805
BC000001 พจนานุกรรม อังกฤษ-ไทย วารี พงษ์เวช 2522  –
BC000002 พจนานุกรม 2525 ราชบัณฑิตยสถาน 2531 974-8120-89-9
BC000003 คำศัพท์-คำย่อ สถาบันการต่างประเทศ 2543 974-7709-15-5
BC000004 New Model English-Thai Dictionary So Sethaputra 1981  –
BC000005 ์New Model English – thai Dictionary   vol. 2 So Sethaputra 1981  –
BC000006 สัพะ พะจะนะ พาสา ไท บุษบา ประภาสพงศ์ และคณะ,บรรณาธิการ 2542 974-268-7994
BC000014 คู่กรรม เล่ม 1 ทมยันตี 2547 9744463805
BC000025 สุดหัวใจแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด แชมเบอรส์,ออสวอลด์ 2004 974-9579-04-6
BC000026 ชีวิตที่เคลื่อนไปด้วยวัตถุประสงค์ วอร์เรน,ริชาร์ด 2549 974-92555-0-x
BC000027 ป๋วย อึ้งภากรณ์ แบบอย่างข้าราชการไทย จาดุร อภิชาตบุตร 2551  –
BC000028 ป๋วย อึ้งภากรณ์ แบบอย่างข้าราชการไทย จาดุร อภิชาตบุตร 2551  –
BC000029 จอมทัพไทยกับราชนาวี กองประชาสัมพันธ์ สำนักงานเลขานุการกองทัพเรือ 2539  –
BC000031 30 ชาติในเชียงราย บุญช่วย ศรีสวัสดิ์ 2547 9789747236057
BC000032 เปิดประตูสู่ยุโรป พระมหาถนัด อตถจารี 2548  –
BC000033 ป๋วย อึ้งภากรณ์ แบบอย่างข้าราชการไทย จาดุร อภิชาตบุตร 2551  –
BC000034 80 เรื่อง 80 รส 80 ปี ชีวานันทะ พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์ ชีวานันโท) 2548 974-364-2757
BC000035 พระมหากษัตริย์ในระบอบประชาธิปไตย สภานิติบัญญัติแห่งชาติ 2550  –
BC000038 ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ดิเรก ชัยนาม 2549 9749484827
BC000039 หลวงตาชีลิขิต เล่ม 2 พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี ) 2548 974-92907-4-7
BC000041 อธิบายบทสวดมนต์ โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง 2549  –
BC000042 หนังสือสวดมนต์แปล โรงงานยาสูบกระทรวงการคลัง 2549  –
BC000043 แฉเอกสาร “ลับที่สุด” ปราสาทพระวิหาร พ.ศ.2505-2551 บวรศักดิ์ อุวรรณโณ 2551 9789740201762
BC000044 ปืนใหญ่โบราณในประวัติศาสตร์ชาติไทย ศิริรัจน์ วังศพ่าห์ 2550 9789741752234
BC000049 ของเพื่อนให้ สถานเอกอัคราชทูตประจำกรุงมอสโก 2005 9788206001502
BC000050 พระธรรมนำชีวิต เล่ม 2 พระวิเทศธรรมรังษี (หลวงตาชี ) 2547 974-364-048-7
BC000051 ในเงื้อมมือมาร สุนทร  พลามินทร์ 2549  –
BC000052 มองสังคมไทย พระเมธีธรรมาภรณ์ 2536 9748361055
BC000054 อนุสรณ์พระวิปัสสนาจารย์ รุ่นที่ 23 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 2548 9743643249
BC000055 ประมวลสารคดีธรรม สุทธิพงศ์  ตันตยาพิศาลสุทธิ์,บรรณาธิการ 2530 974-7931-73-7
BC000056 ทางชีวิต พระเทพประสิทธิมนต์(ประสิทธิ์  เขมงฺกโร 2540 974-575-385-8
BC000057 พระมงคลวิเสสกถาและพระธรรมเทศนาในการพระราชกุศล สำนักราชเลขา 2536 9748049582
BC000058 Georgetown Southeast Asia Survey 2003 – 2004 Dalpino,Catharin. 2004 0-9741448-2-7
BC000059 Georgetown Southeast Asia Survey 2002 – 2003 Dalpino,Catharin. 2003 0-9741448-2-7
BC000060 What did the buddha teach ? H.H Somdit phra nyanasamvara 1998 974-260-089-9
BC000061 พระพุทธเจ้าในสายตานักปราชญ์โลก พระศรีปริยัติโมลี (สมชัย  กุสลจิตฺโต ) 2542 974-575-539-7
BC000062 บันทึกการเดินทางร่วมกับมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ฯ เสกสรร  สิทธาคม 2546 974-9172-9-1
BC000063 พระพุทธศาสนา – อมตเทศนา ปียทัสสีเถระ 2533
BC000065 บทอบรมสมาธิภาวนาหลักสูตรขั้นต้น พระธรรมวิสุทธิกวี 2544 974-340-613-1
BC000066 โลกทัศน์ของชาวพุทธ พระเทพโสภณ ( ประยูร  มีฤกษ์ ) 2544 974-575-629-6
BC000067 พระธรรมทูตในต่างประเทศ พระวิเทศธรรมรังษี (สุรศักดิ์  ชีวานนโท . ธรรมรัตน์ ) 2543 974-575-582-6
BC000068 นิพพาน พระมหาบัว  ญาณสมฺปนฺโน 2542  –
BC000070 ทศชาติคำฉันท์ บุญเตือน  ศรีวรพจน์ 2542 974-419-329-8
BC000071 พระประวัติ พระนิพนธ์สมเด็จพระญาณสังวร เครือเจริญโภคภัณฑ์ 2538 974-260-103-8
BC000072 ปฎิปทาของพระธุดงคกรรมฐาน พระราชญาณวิสุทธิโสภณ 2539  –
BC000073 ชาวไทยมุสลิม กระทรวงการต่างประเทศ 2521  –
BC000074 สมุดภาพไตรภูมิ ไตรภูมิ 2542 974-417-441-2
BC000075 สมุดภาพไตรภูมิ ไตรภูมิ 2542 974-417-441-2
BC000076 พุทธธรรม พระธรรมปิฎก ( ป.อ.ปยุตฺโต ) 2538 974-575-013-1
BC000077 พุทธธรรม พระธรรมปิฎก ( ป.อ.ปยุตฺโต ) 2546 974-575-492-7
BC000078 รวมธรรมะ null 2533 974-8049-46-9
BC000079 ปุจฉาวิสัชนาในประเทศไทย พระราชนิโรธรังสีคัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ ( เทสก์  เทสร์สี ) 2538 974-8049-67-1
BC000080 พระธรรมราชานุวัตร null 2539  –
BC000081 ตำนานพระพุทธรูปปางต่างๆ พระพิมลธรรม  ราชบัณฑิต ( ชอบ  อนจารีมหาเถร ) 2536  –
BC000082 หนังสือธรรมในพระพุทธศาสนา สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราชสกลมหาสังฆปริณายก 2543 974-87673-4-1
BC000083 คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพระพุทธศาสนา เล่ม 1 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2536 974-7771-34-9
BC000084 หยาดน้ำบนใบบัว null 2543 974-340-602-6
BC000085 เมตตาธรรมค้ำจุนหนุนชาติไทย พระราชญาณวิสุทธิโสภณ (หลวงตาบัว) 2542  –
BC000086 พระธรรมเทศนา null 2540 974-8049-77-9
BC000087 หยาดน้ำบนใบบัว null 2544 974-340-602-6
BC000088 ประสิทธิธรรม null 2540 974-575-386-6
BC000089 พุทธวิธีแก้ปัญหา เพื่อศตวรรษที่ 21 พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปยุตโต) 2544 974-89163-6-7
BC000090 คณะธรรมทูตศาสนาสัมพันธ์แห่งโลก ประสิทธิ์  ชื่นบุญ 2522  –
BC000091 จินตภาพจากพระพุทธศาสนา null 2544  –
BC000092 กุลเชฎฐาภิวาท null 2532  –
BC000093 จันทสาโรบูชา null 2533  –
BC000094 กรณีธรรมกาย พระธรรมปิฎก (ป.อ.ปตฺตโต) 2542 9748338-93-2
BC000095 พระภูริทัต ฉัฐมชาติแห่งพระบารมี ธีระพันธ์  ลอไพบูลย์และคณะ 2545 974-90826-8-0
BC000096 พระมโหสถ ธีระพันธ์  ลอไพบูลย์และคณะ 2545 974-90826-8-0
BC000097 พระเนมิราช ธีระพันธ์  ลอไพบูลย์และคณะ 2545 974-90826-8-0
BC000098 พระสุวรรณสาม ธีระพันธ์  ลอไพบูลย์และคณะ 2545 974-90826-8-0
BC000099 พระมหาชนก ธีระพันธ์  ลอไพบูลย์และคณะ 2545 974-90826-8-0
BC000100 พระเตมีย์ ธีระพันธ์  ลอไพบูลย์และคณะ 2545 974-90826-8-0
BC000101 พระเวสสันดร ธีระพันธ์  ลอไพบูลย์และคณะ 2545 974-90826-8-0
BC000102 พระวิธูรบัณฑิต ธีระพันธ์  ลอไพบูลย์และคณะ 2545 974-90826-8-0
BC000103 พระนารทพรหม ธีระพันธ์  ลอไพบูลย์และคณะ 2545 974-90826-8-0
BC000104 พระจันทกุมาร ธีระพันธ์  ลอไพบูลย์และคณะ 2545 974-90826-8-0
BC000105 รัฐศาสตร์เชิงพุทธ พระภาวนาวิริยคุณ 2546 974-91825-3-7
BC000107 ธรรมนูญชีวิต พระพรหมคุณาภรณ์ 2548 974-8239-004
BC000111 60 ปีแห่งทศพิธราชธรรม สมาคมไทยเท็กซัสตอนเหนือ 2549  –
BC000112 60 ปีแห่งทศพิธราชธรรม สมาคมไทยเท็กซัสตอนเหนือ 2549  –
BC000114 อัตตโนประว้ติ พระราชนิโรธรังสี คัมภีรปัญญาวิศิษฎ์ (เทสก์  เทสรังสี ) 2536  –
BC000115 รายงานประจำปี 2550 สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2550 9789742611385
BC000116 พระพุทธศาสนา อมตเทศนา ชินวุธ  สุนทรสีมะ 2541  –
BC000117 พระธรรมนำชีวิต พระวิเทศธรรมรังษี ( สุรศักดิ์  ชีวานนฺโท ) 2543 9745755796
BC000118 เศรษฐศาสตร์แนวพุทธ พระเทพเวที  (ประยุทธ์  ปยุตฺโต ) 2537 974-7771-53-5
BC000119 คำถาม-คำตอบเกี่ยวกับพุทธศาสนา เล่ม 2 สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณของชาติ 2539 947-7771-99-3
BC000123 วันวิสาขบูชา null 2544 null
BC000125 เวลาเป็นของมีค่า พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 2551 9789748049885
BC000126 ศาสนาประจำชาติไทย พระบุญรอด  สุปสนฺโน 2543 974-8346-67-6
BC000128 คู่มือมนุษย์ พุทธทาสภิกขุ,พระ 2533 null
BC000129 คู่มือมนุษย์ พุทธทาสภิกขุ,พระ 2533 null
BC000130 ประมาลกฎหมายปกครอง อักขราทร  จุฬารัตน 2547 9749197291
BC000131 ประมวลระเบียบว่าด้วยงานบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่และฝึกอบรม,ผู้รวบรวม 2538 974-7750-14-7
BC000132 พระะธรรมเทศนา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 2551 9789748049885
BC000133 สุเพี้ยน เวชชาชีวะ ครอบครัวเวชชาชีวะ 2533  –
BC000134 ประกาศ ระเบียบ ข้อกำหนดคณะกรรมการการเลือกตั้ง สำนักงานคณะกรรมการกาเลือกตั้ง ,ด้านกิจการบริหารการเลือกตั้ง 2543  –
BC000135 รวมกฎหมายธุรกิจบ้านจัดสรร สมาคมธุรกิจบ้านจัดสรร ม.ป.  –
BC000136 ข้อพึงปฏิบัติในการเข้าเฝ้า ทูลละอองธุลีพระบาท สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2543 9747773848
BC000137 เรื่องน่ารู้เกี่ยวกับสหประชาชาติ สมาคมสหประชาชาติ 2533  –
BC000138 เสรีไทยอุดมการณ์ที่ไม่ตาย ธนาพล  อิ๋วสกุล 2546 9749545516
BC000139 การต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ 2543 9747750244
BC000140 ปัญหาพรมแดนไทย ศูนย์ศึกษาการต่างประเทศ 2533  –
BC000141 พระราชบัญญัติจัดตั้งศาลปกครอง สำนักงานศาลปกครอง 2542  –
BC000142 กฎหมายรัฐธรรมนูญ/ข้อบังคับ 2535 สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา 2535  –
BC000143 รวมข้อปฏิบัติการใช้ การชัก ธงชาติ สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2546  –
BC000144 รวมข้อปฏิบัติการใช้ การชัก ธงชาติ สวัสดิการสำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี 2546  –
BC000145 คำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญที่ 52/2546 สำนักงานศาลปกครอง 2547 974920032-2
BC000147 รวมกฎหมายสาธารณสุข สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข 2505  –
BC000148 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2534 สำนักงานเลขาธิการรัฐสภา 2534  –
BC000149 พระมหากษัตริย์ไทยในระบบประชาธิปไตย ธานินทร์  กรัยวิเชียร 2520  –
BC000150 ประมวลระเบียบว่าด้วยงานบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่และการฝึกอบรม 3538 974-7750-14-7
BC000151 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย 2540 สำนักงาน ป.ป.ป. 2541 97476444037
BC000152 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่6 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาการเศรษกิจและสังคมแห่งชาติ 2532  –
BC000153 สนธิสัญญาและความตกลงทวิภาคีเล่ม2 การต่างประเทศ,กระทรวง 2512  –
BC000154 สนธิสัญญาและความตกลงทวิภาคี เล่ม5 การต่างประเทศ,กระทรวง 2518  –
BC000155 สนธิสัญญาและความตกลงทวิภาคี เล่ม10 การต่างประเทศ,กระทรวง 2538 9747750139
BC000158 พระร่มเกล้าของชาวไทย แสงสูรย์ ลดาวัลย, ม.ร.ว. 2530 9747770067
BC000160 สมุดภาพที่ระลึก สถานเอกอัคราชทูต ณ กรุงปารีส 2549 9789747709384
BC000192 Stocking up : How to preserve the Foods you Grow Naturally Soner, Carol, edited 1973  –
BC000211 The University of Michigan. null 1994 1858411076
BC000212 สุดหัวใจแด่องค์พระผู้เป็นเจ้าสูงสุด แชมเบอรส์,ออสวอลด์ 2004 974-9579-04-6
BC000225 ประวัติศาสตร์และแบบอย่างศิลปะโดยสังเขป ศิลป์ พีระศรี 255ิ 978-3746-4118
BC000226 จารึกพ่อขุนรามคำแหง พิริยะ ไกรฤกษ์ 2547 974-223-0343
BC000227 อัล อิสลาม สมจัยอนุมานราชธน 2550  –
BC000228 ศิลปะในประเทศไทย สุภัทรดิศ ดิศกุล 2550 9789746411943
BC000229 เล่าเรื่องกรุงสยาม ปาลเลกัวซ์ มงเซเญอร์, ฌัง บัปติสต์ ค.ศ. 1805-1862 2549 9749489233
BC000230 จดหมายเหตุ ลาลูแบร์  ราชอาณาจักรสยาม ลาลูแบร์, ซีมอง เดอ, ค.ศ. 1642-1729 2548 9749353323
BC000231 กรุงแตกพระเจ้าตากฯ และ ประวัติศาสตร์ไทย นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2550 9740200031
BC000232 ประวัติศาสตร์ไทยและการเมืองแห่งราชอาณาจักรสยาม(ในแผ่นดินสมเด็จพระนารายณ์มหาราช) แชรแวสม นิโกลาส์ 1662-1729 2550 978974807
BC000233 พระประวัติสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 2550 9743238735
BC000234 ความคิดการเมืองไพร่กุมพี่ แห่งกรุงรัตนโกสิน ธเนศ อาภรณ์สุวรรณ 2549 9743237046
BC000235 จดหมายเหตุรายวัน เดอ ชัวซีย์, บาทหลวง 2550 9789747088076
BC000236 อาณาสยามยุทธ null 2550 9789747119961
BC000237 สัมมาทิฏฐิ สมเด็จพระญาณสังวร สมเด็จพระสังฆราช (เจริญ สุวทฒโน)2456 2536  –
BC000238 มกดกธรรมชาติ ทุ่งหลวงรังสิต คณิตา เลขะกุล, บรรณาธิการ 2544 9746191055
BC000239 รู้ทันเล่ห์กิเลส พุทธทาสภิกขุ 2550 9789749985571
BC000241 สันตตปนิยาย อารยะวังโส ภิกขุ 2549 9748814807
BC000242 การบริหารทางจิตสำหรับเด็กเล็ก พุทธประวัติประกอบเพลง null 2523  –
BC000243 ท่องทศชาติผ่านจิตกรรม อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย 2545 9749077040
BC000244 ท่องทศชาติผ่านจิตกรรม อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย 2545 9749076206
BC000245 ช่างพระเกศาในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติต์ พระบรมราชินีนาถ อู่ทอง ประศาสน์วินิจฉัย 2546  –
BC000246 vision of the Dhamma Bhikkhu P.A. Payutto 2007 9789740934202
BC000248 ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ดิเรก ชัยนาม 2549 9749484827
BC000249 กามนิต มูลนิธิเสฐียรโกเศศ- นาคะประทีป 2528  –
BC000250 พระมหาชนก ฉบับการ์ตุน ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. 2543 9742722145
BC000251 พระมหาชนก ฉบับการ์ตุน ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. 2543 9742722145
BC000252 พระมหาชนก ฉบับการ์ตุน ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. 2543 9742722145
BC000253 เกียรติคุณของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านคนพิการ กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง 2547 9749545562
BC000254 เกียรติคุณของประเทศไทยในการดำเนินงานด้านคนพิการ กุลทรัพย์ เกษแม่นกิจ, คุณหญิง 2547 9742610428
BC000255 ประเพณีเกี่ยวกับชีวิต เสฐียรโกเศศ พระยาอนุมานราชธน 2551 9747236903
BC000256 พระราชพิธีสิบสองเดือน จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวม พระบาทสมเด็จพระม 2396-2453 2495  –
BC000257 สงกรานต์ใน5ประเทศ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล 2539 9746560158
BC000258 ชาวเขาเผ่าม้ง สำนักงานเลขานุการปฎิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ 2518  –
BC000259 ชาวเขาเผ่ามูเซอ สำนักงานเลขานุการปฎิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ 2518  –
BC000260 ชาวเขาเผ่าเย้า สำนักงานเลขานุการปฎิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ 2518  –
BC000261 ชาวเขาเผ่าอีก้อ สำนักงานเลขานุการปฎิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ 2518  –
BC000262 พระราชพิธี คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 2524  –
BC000263 พระราชพิธี คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 2524  –
BC000264 พระราชพิธี คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ 2524  –
BC000265 ประเพณีการจัดงานศพ แนวประหยัด สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2538  –
BC000266 ราชยานยนต์หลวงโบราณแห่งสยาม Steve Van Beek 2537  –
BC000267 ศิลปะและวัฒนรรม สงขลานครินทร์, มหาวิทยาลัย 2538 2538  –
BC000268 สุดยอด OTOP ปี2547 สมชาย วิทย์ดำรงค์ และคณะ, บรรณาธิการ 2548  –
BC000269 มารยาทไทย และ ราชาศัพท์ สุทธิ ภิบาลแทน 2534 9742456259
BC000270 มารยาทไทย และ ราชาศัพท์ สุทธิ ภิบาลแทน 2534 9742456259
BC000271 สมุดภาพสตรีไทยกับอาชีพ คณะกรรมการส่งเสริมและประสานงานสตรีแห่งชาติ(กสส.) 2535  –
BC000272 ชาวเขาเผ่ากะเหรี่ยง สำนักงานเลขานุการปฎิบัติการจิตวิทยาแห่งชาติ 2518  –
BC000273 สมุดภาพพระราชพิธีถวานพระเพลิงพระบรมศพ สมเด้จพระนางเจ้ารำไพพรรณี null 2528 9747925508
BC000274 พระราชพิธรัชมังคลาภิเษก พ.ศ. 2531 ศิลปากร, กรมกองวรรณคดี และประวัติศาสตร์ 2533 9744171286
BC000275 ประเพณีการบวช แนวประหยัด สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2538  –
BC000277 ชีวิตในถิ่นอนุรักษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม null 9747577984
BC000278 ชีวิตในถิ่นอนุรักษ์ กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม null 9747577984
BC000279 โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตประชาชน สถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ จตุพล นวลอ่อน, บรรณาธิการ 2547  –
BC000281 ทฤษฎีการแพร่กระจายของนิทาน ศิราพร ฐิตะฐาน 2523  –
BC000282 สรุปผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการเพื่อเอาชนะยาเสพติด ปีงบประมาณ 2547 สำนักงานยุทธศาสตร์ 2547 974-7566-98-2
BC000285 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2550 08571957
BC000286 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2550 08571957
BC000288 สายสัมพันธ์ 30 ปี ไทย-เม็กซิโก null 2549 9747709376
BC000289 ราชกิจจานุเบกษา ฉบับกฤษฎีกา วิษณุ เครืองาม 2545  –
BC000291 ก้าวใหม่ของกองทัพบก สู่ทศวรรษ 40 กองทัพบก 2541 9742775508
BC000292 อนุสรณ์ในงานพระราชทานเพลิงศพพลเรือเอก นัย นพคุณ null 2539  –
BC000293 หนังสือที่ระลึกเนื่องในโอกาสเปิดทำการศาลทรัพย์สินทางปัญญาและการค้าระหว่างประเทศ null 2540  –
BC000294 รายงานสัมมนาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญาของประเทศไทย null 2540  –
BC000295 รายงานสัมมนาเรื่อง แนวทางการส่งเสริมทรัพย์สินทางปัญญา null 2539  –
BC000297 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่เจ็ด พ.ศ. 2535-2539 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาต 2535  –
BC000298 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 เชิดชัย มีคำ 2534  –
BC000299 พระราชกฤษฎีกาค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการ พ.ศ. 2526 เชิดชัย มีคำ 2526  –
BC000300 คำศัพท์-คำย่อ สถาบันการต่างประเทศ 2543 974-7709-15-5
BC000301 คำศัพท์-คำย่อ สถาบันการต่างประเทศ 2543 974-7709-15-5
BC000302 คำศัพท์-คำย่อ สถาบันการต่างประเทศ 2543 974-7709-15-5
BC000303 คำศัพท์-คำย่อ สถาบันการต่างประเทศ 2543 974-7709-15-5
BC000308 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการพัสดุ พ.ศ.2535 null 2535  –
BC000309 รวมเรื่องและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก สำนักระราชวัง 2528  –
BC000310 รวมเรื่องและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก สำนักระราชวัง 2528  –
BC000311 ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยงานสารบรรณ พ.ศ.2526และภาคผนวก สวัสดิการสำนักงานกพ. 2530  –
BC000312 ประมวลกฏหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง 2534  –
BC000313 ประมวลกฏหมายและระเบียบการคลัง กรมบัญชีกลาง, รวบรวม 2529  –
BC000314 สารบาญ หนังสือเวียนคณะรัฐมนตรี ในส่วนที่เกี่ยวกับกฏหมายว่าด้วยระเบียบข้าราชการพล สำนักงานกพ. 2533  –
BC000315 นิทานพื้นบ้านศึกษา ประคอง นิมมานเหมินท์ 2545 9743461574
BC000318 อาหาร ทรัพย์และศิลย์แผ่นดินไทย ธนาคารเพื่อการส่งออกและนำเข้าแห่งประเทศไทย 2544 9749009622
BC000319 พรรณไม้ต้นของประเทศไทย สวนพฤกษศาสตร์ป่าไม้ สำนักวิชาการป่าไม้  กรมป่าไม้ 2542 9747626535
BC000320 การฟื้นฟูสภาพน้ำในสระพระราชวังบางปะอิน null 2542  –
BC000322 ประวัติการเมืองไทย 2475-2500 ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 2549 9749377699
BC000323 ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชการที่5 เล่ม1 null 2542  –
BC000324 ตำราเวชศาสตร์ฉบับหลวงรัชการที่5 เล่ม2 null 2542  –
BC000325 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่ชาติฉบับที่แปด พ.ศ.2540-2544 สำนักงานคณะกรรมการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ 2539  –
BC000326 จิตรกรรมฝาผนังเรื่องรามเกียรติ์รอบพระระเบียงวัดพระศรีรัตนศาสดาราม สำนักงานฉลากกินแบ่งรัฐบาล 2538  –
BC000327 Thai Style Terroni Luca Invernizzi 1994 974 8303 26 8
BC000328 เหรียญและเงินตราไทยในรอบ 50 ปี null 2539 974 777 3546
BC000329 แกะสลักวิจิตรและอาหารวิจิตร เพ็ญพรรณ สิทธิไตรย์ 2533 null
BC000330 พระที่นั่งอนันตสมาคม ธงทอง จันทรางศุ 2530 9744100842
BC000331 หุ่นวังหน้า จักรพันธุ์ โปษยกฤต 2540 9743000852
BC000333 ลักษณะประติมานวิทยาของหุ่นเรื่องรามเกียรติ วันทนีย์ ม่วงบุญ 2539  –
BC000334 ศิลปะเครื่องถ้วยในประเทศไทย ปริวรรต ธรรมาปรีชากร 2539  –
BC000335 มวยเมืองสยาม วัลลภิศร์ สุดประเสริฐ 2547 9749209494
BC000336 มวยเมืองสยาม วัลลภิศร์ สุดประเสริฐ 2547 9749209494
BC000337 การบูรณะปฏิสังขร พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2516 -2549 วัลลภิศร์ สุดประเสริฐ 2549 9749958012
BC000338 การบูรณะปฏิสังขร พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2516 -2549 วัลลภิศร์ สุดประเสริฐ 2549 9749958012
BC000339 สถาปัตยกรรม พระบรมมหาราชวัง แนงน้อย ศักดิศรี และคณะ 2549 9748049329
BC000340 สถาปัตยกรรม พระบรมมหาราชวัง แนงน้อย ศักดิศรี และคณะ 2549 9748049337
BC000341 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ อาริยา สินธุจริยวัตร บุนนาค,บรรณาธิการ 2548 974-619-132-2
BC000342 วิพิธทัศนา สถาบันนาฏดุริยางคศิลป์ 2542 9744174315
BC000343 ความเป็นครูสถิตในหทัยพระองค์:สมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ สุริยา รัตนกุล, คุณหญิง 2541 9747982366
BC000344 เครื่องทองกรุงศรีอยุธยา สุเนตร ชุตินธรานนท์ 2543 974-2722-74-9
BC000345 สมุดภาพสถาปัตยกรรมกรุงรัตนโกสินทร์ null 2525 9746001469
BC000346 สวนจิตรลดา คณะกรรมการจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 2530  –
BC000347 ตำนานไปรษณีย์ไทย พ.ศ.2231-ปลายรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว อาณัฐชัย รัตตกุล 2532  –
BC000348 มูลนิธิส่งเสริมศิลปาชีพ ในสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิต พระบรมราชินีนาถ อุไรวรรณ เลิศศรีสันทัด 2535 9748880753
BC000349 เรื่องสั้นสันติภาพ สงครามและสันติภาพฉบับเสรีไทย สุชาติ สวัสดิศรี,บรรณาธิการ 2546 974946444
BC000350 กวีนิพนธ์เฉลิมพระเกียรติ กรุงรัตนโกสินทร์ ฉบับชนะการประกวด วรรณดี สรรพจิต 2546 9743919621
BC000351 ลิลิตตะเลงพ่าย ปรมานุชิตชิโนรส, สมเด็จพระมหาสมณเจ้า 2539 9748274594
BC000352 บารมีพระแม่ปกป้องพื้นธรณี แก้วเก้า  –
BC000353 บารมีพระแม่ปกป้องพื้นธรณี แก้วเก้า  –
BC000354 แต้มรักให้โลกสีสวย ไดซากุ อิเคดะ 2532 97486880003
BC000356 ประชุมบทกวีนิพนธ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ศิลปกร, กรมกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ 2525 9747919648
BC000357 ประชุมบทกวีนิพนธ์สมโภชกรุงรัตนโกสินทร์ ศิลปกร, กรมกองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ 2525 9747919648
BC000358 คติไทย2 สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 2524  –
BC000359 คติไทย2 สำนักงานสร้างเสริมเอกลักษณ์ของชาติ 2524  –
BC000360 ภาษิตไทย คณะอนุกรรมการเผยแพร่เอกลักษณ์ของไทย 2525  –
BC000361 มัทนะพาธา หรือตำนานแห่งดอกกุหลาบ พระบาทสมเด็จพระมงกุฏเกล้าเจ้าอยู่หัว 2494  –
BC000364 เจ้าแสบแปดขา จำนงศร หาญเบญจลักษณ์, คุณหญิง 2542 9745962519
BC000366 all the presidents` children Wead, Doug 2004 0746446313
BC000373 สไตล์อันดามัน ปิงคล์สวัสดิ์ อัมระนันทน์ 2545 9749047664
BC000375 จดหมายเหตุของเสรีไทย พระพิศาลสุขุมวิท 2522  –
BC000377 ฉะเชิงเทรา:เมืองแห่งอนาคต จังหวัดฉะเชิงเทรา 2539  –
BC000378 กุลเชษฐ์แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์ การคลัง,กระทรวง กรมสรรพสามิต 2550 9789747705188
BC000379 กัลยาณีแห่งราชสกุลมหิดล การคลัง,กระทรวง กรมสรรพสามิต 2550 9789747705188
BC000380 สมเด็จเจ้าฟ้าฯกรมหลวงฯในดวงใจราษฎร์ การคลัง,กระทรวง กรมสรรพสามิต 2550 9789747705188
BC000381 นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ สตีเวนสัน, วิลเลียม ค.ศ.1925- 2536 9748361543
BC000382 สมุทรสงคราม null 2548  –
BC000384 ประเพณีไทยในขุนช้าง-ขุนแผน วินิตา ดิตียนต์ 2538  –
BC000385 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์ คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ 2549 974741502
BC000386 รัฐสภาไทยใต้ร่มพระบารมี 60 ปี ทรงครองราชย์ คณะกรรมการจัดทำหนังสือที่ระลึกเฉลิมพระเกียรติฯ 2549 974741502
BC000401 ไปรษณียบัตรเจ้าฟ้า นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมหลวง, 2466-2551 2534 9748359298
BC000402 วรรณกรรมประกอบการเล่นลิเก ผะอบ โปษะกฤษณะ 2523  –
BC000403 วรรณกรรมประกอบการเล่นลิเก ผะอบ โปษะกฤษณะ 2523  –
BC000464 การต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ 2543 9747750244
BC000465 การต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ 2543 9747750244
BC000466 อัญมณีแห่งรัก ฺBowen Sarah 2542  –
BC000467 ไทยรบพม่า เล่ม 1 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จเจ้าพระยา 2549 9744085347
BC000468 มะเร็งแห่งชีวิต สาทิส อินทรคำแหง 2548 9749317025
BC000480 สมุดภาพประติมากรรม กรุงรัตนโกสินทร์ มหาวิทยาลัยศิลปากร. คณะจิตรกรรมประติมากรรมและภาพพิมพ์ 2525 9746001442
BC000513 วัดใหม่เทพนิมิตร แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, บรรณาธิการ 2526  –
BC000514 วัดมหาพฤฒาราม สมพงษ์ ทิมแจ่มใส 2526  –
BC000515 พระที่นั่งพุทไธสวรรย์ สุดารา สุจฉายา 2526  –
BC000516 วัดช่องนนทรี แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2525  –
BC000517 วัดทองธรรมชาติ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2525  –
BC000518 วัดดุสิดาราม แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย 2526  –
BC000519 วัดสุวรรณาราม แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, บรรณาธิการ 2525  –
BC000520 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(ภาคใต้) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสาร และจดหมายเหตุ 2542  –
BC000521 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(ภาคกลาง) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสาร และจดหมายเหตุ 2542  –
BC000522 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น(ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ) คณะกรรมการฝ่ายประมวลผล เอกสาร และจดหมายเหตุ 2542  –
BC000535 วัดพระสิงห์ แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, บรรณาธิการ 2525  –
BC000536 วัดใหญ่อินทาราม แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, บรรณาธิการ 2525  –
BC000537 วัดราชสิทธาราม แสงอรุณ กนกพงศ์ชัย, บรรณาธิการ 2525  –
BC000568 ตามรอยพระบาท ชาติมั่นคง สำนักงานสภาความมั่นคงแห่งชาติ 2549 9789747255829
BC000569 สราญรมย์ สโมสรสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2550 08571953
BC000579 สบตากับความตาย ว.วชิรเมธี 2548 974993122X
BC000587 ศิลปวัฒนธรรมไทย เล่มที่ ๘ ศิลปากรม, กรม. กองโบราณคดี 2525 974-7918-91-9
BC000597 OTOP Product Champion 2547 สมชาย วิทย์ดำรงค์, กองบรรณาธิการ 2548
BC000598 ประมวลคำประกาศสดุดีพระเกียรติคุณพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช ของสถาบั คณะองคมนตรี 2550 9789748049830
BC000599 สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร เอนก นาวิกมูล 2545 9749054423
BC000603 แผ่นดินไทย บริษัทไทยประกันชีวิต 2545 9749075536
BC000605 ศาสนาและความเชื่อไทดำในสิบสองจุไท สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สุมิตร ปิติพัฒน์ 2545 9749147154
BC000606 ขบวนการฟื้นฟูภาษา ความเชื่อและพิธีกรรมของไทอาหมในรัฐอัสสัม ประเทศอินเดีย สุมิตร ปิติพัฒน์ 2546 9744330392
BC000607 พระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญ เล่ม ๑ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2550  –
BC000608 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช ๒๕๕๐ สำนักกฎหมาย สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2550  –
BC000609 แผ่นดินไทย บริษัทไทยประกันชีวิต 2545 9749075536
BC000611 Thai films 2004-2005 สุทธากร สันติธวัช 2548  –
BC000613 ประวัติการรบของทหารไทยในสงครามเวียดนาม กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 2541 9747500914
BC000614 แม่น้ำเจ้าพระยา : มารดาแห่งสยามประเทศ สุจิตต์ วงษ์เทศ 2542 9743213074
BC000615 120 ปี ศาลาว่าการกลาโหม สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2549 974975218x
BC000617 การต่างประเทศไทย กระทรวงการต่างประเทศ 2543 9747750244
BC000618 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ ขนิษฐา วงค์พานิช 2539 9747750155
BC000619 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ ขนิษฐา วงค์พานิช 2539 9747750155
BC000620 คนไทแดงในแขวงหัวพัน สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว สุมิตร ปิติพัฒน์ และคณะ 2546 9745708518
BC000621 คนไตในซือเหมา มณฑลยูนนาน สาธารณรัฐประชาชนจีน ประวัติศาสตร์การเมือง สังคมและวัฒนธ สุมิตร ปิติพัฒน์ 2546 9745708119
BC000623 แผ่นดินไทย บริษัทไทยประกันชีวิต 2545 9749075536
BC000625 สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 4 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2550 1513-7910
BC000626 สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 3 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2550 1513-7910
BC000627 แผนที่ภาษาของกลุ่มชาติพันธุ์ต่างๆ ในประเทศไทย สุวิไล เปรมศรีรัตน์ 2547  –
BC000629 เยี่ยมเมืองมะกัน ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 2530  –
BC000630 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ บรรณาธิการ, ขนิษฐา วงค์พานิช 2539 9747750155
BC000631 120 ปี กระทรวงการต่างประเทศ ขนิษฐา วงค์พานิช, บรรณาธิการ 2539 9747750155
BC000632 จดหมายเหตุคำประกาศสดุดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 50 ปี 2539 9748275027
BC000633 เจ้าฟ้าทหารเรือ กัลยาณิวัฒนา 2535 9747523019
BC000634 สมเด็จฯ ประยุทธ สิทธิพันธ์ 2515  –
BC000637 รื่นรมย์ชมรัตนโกสินทร์ มณีรัตน์ บุนนาค, ท่านผู้หญิง 2537 9748235203
BC000639 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กระทรวงการต่างประเทศ 2542 9747750236
BC000640 กระทรวงการต่างประเทศ พ.ศ. 2542 กระทรวงการต่างประเทศ 2542 9747750236
BC000641 แผ่นดินไทย บริษัทไทยประกันชีวิต 2545 9749075536
BC000644 ป้อมพระจุลจอมเกล้ากับความเป็นไทยในรัชกาลที่ 5 ป. 2545 9749072545
BC000652 30 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน จุลชีพ ชินวรรโณ 2549 9747709244
BC000653 30 ปีความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-จีน จุลชีพ ชินวรรโณ 2549 9747709244
BC000654 อนุสรณ์ครบรอบ 100 ปี ฯพณฯ จอมพล ป. พิบูลสงคราม 14 กรกฎาคม 2540 ศูนย์การทหารปืนให ไพบูลย์ กาญจนพิบูลย, ์บรรณาธิการ, 2540  9748414418
BC000655 ไทยกับเพื่อนบ้านในอินโดจีน ขจัดภัย บุรุษพัฒน์ 2531  –
BC000657 ปราสาทหินพนมรุ้ง สรเขต วรคามวิชัย 2528  –
BC000658 สงกรานต์ใน 5 ประเทศ ทรงศักดิ์ ปรางค์วัฒนากุล 2539 9746560158
BC000660 จอมพล ป. พิบูลสงคราม กับการเมืองไทยสมัยใหม่ ชาญวิทย์ เกษตรศิริ 2540 9748999505
BC000661 100 ปี พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ ธารา กนกมณี, บรรณาธิการ 2534 9748359123
BC000662 รัฐสภาไทย สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2539 9748055116
BC000663 พระมหาชนก ภูมิพลอดุลเดช, พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหา. มปป  –
BC000664 ปิยมหาราชานุสรณ์ พ.ศ. 2546 สิริพงษ์ อรุณไพโรจน์, บรรณาธิการ 2546 9740148646
BC000665 ปิยมหาราชานุสรณ์ พ.ศ. 2546 สิริพงษ์ อรุณไพโรจน์, บรรณาธิการ 2546 9740148646
BC000666 ปิยมหาราชานุสรณ์ พ.ศ. 2546 สิริพงษ์ อรุณไพโรจน์, บรรณาธิการ 2546 9740148646
BC000667 ฉลองราชย์สดุดี 60 ปี จอมทัพไทย สำนักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 2546 9749752163
BC000670 ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2550 9747773554
BC000671 ประวัติศาสตร์ท้องถิ่น : ความเป็นมาของอำเภอสำคัญในประวัติศาสตร์ภาคเหนือ กระทรวงมหาดไทย 2542  –
BC000672 ไย้ ไต และเกาลาน : กลุ่มชาติพันธุ์ไทในเวียดนามเหนือ สุมิตร ปิติพัฒน์ 2546 9745708097
BC000673 ชุมชนไทในพม่าตอนเหนือ สุมิตร ปิติพัฒน์ 2545 9745729574
BC000674 สถิติเศรษฐกิจและการเงิน ไตรมาส 2 2550 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2550 1513-7910
BC000675 เทอดพระเกียรติจอมพลสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอเจ้าฟ้าบริพัตรสุขุมพันธุ์ สำนักงานเสริมสร้างเอกลักษณ์ของชาติ 2524  –
BC000678 ประวัติของแผ่นดินไทย อาทร จันทวิมล 2546 9749179706
BC000679 คือวิญญาณเสรี ปรีดี พนมยงค์ คณะอนุกรรมการฝ่ายจัดทำหนังสือที่ระลึกงานฉลอง 100 ปี รัฐบุรุษ 2543 974-8212-24-6
BC000680 ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 2550 9747773554
BC000681 เสด็จพระราชดำเนินปากีสถาน สหพันธรัฐมลายา พ.ศ.2505 สำนักราชเลขาธิการ 2539 9743000739
BC000682 ติโต ฟิลลิส ออตี 2537 9748362825
BC000683 ติโต ฟิลลิส ออตี 2537 9748362825
BC000687 สายธาราแห่งพระมหากรุณาธิคุณ คณะกรรมการสภาวิจัยแห่งชาติ สาขาวิทยาศาสตร์การแพทย์ สำนักงานค 2541 9747517884
BC000693 การเสด็จพระราชดำเนินไปทรงเปิดสะพานมิตรภาพไทย-ลาว และการเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธ สำนักราชเลขาธิการ 2540 9748049752
BC000694 พระยาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับงานพัฒนา คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2530  –
BC000695 พระยาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับงานพัฒนา คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2530  –
BC000697 Title เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 72 พรรษา มหาราชา คณะกรรมการจัดงานวันสื่อสารแห่งชาติ 2542 9747655667
BC000698 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว พระผู้อยู่ในหัวใจนักปกครอง กรมการปกครอง กระทรวงมหาดไทย 2542 9747853825
BC000699 the royal thai armed forces ์National Commitee for Organization the celebretion 1996  –
BC000700 จอมพล ป. พิบูลสงคราม ครบรอบศตวรรษ 14 กรกฎาคม 2540 ชาญ อังศุโชติ, บรรณาธิการ 2540  –
BC000701 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ ไขศรี ศรีอรุณ 2550 9789740989561
BC000703 รวมเรื่องและข้อปฏิบัติที่เกี่ยวข้องกับราชสำนัก สำนักระราชวัง 2528  –
BC000704 พระะธรรมเทศนา พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 2551 9789748049885
BC000709 ประวัติสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร พ.ศ.๒๕๕๐ สำนักงานเลขาธิการสภาผู้แทนราษฎร 2550  –
BC000710 the special excibition in commemorationthe fiftieth anniversary Tokyo Fuji Art Museum 1996  –
BC000711 King Bhumibol Adulyadej visits the United States of America : a souvenir album The Government Public Relations Department 1995 0964944707
BC000712 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช Office of her majesty`s private secretary 1985 9748356264
BC000714 เทิดพระเกียรติ สมาคมไทยแห่งรัฐอิลลินอยส์ 2533  –
BC000715 พระยาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับงานพัฒนา คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2530  –
BC000716 the royal thai armed forces ์National Commitee for Organization the celebretion 1996  –
BC000717 เอกกษัตริย์อัจฉริยะ วันชัย ศิริชนะ, ประธานบรรณาธิการ 2540 9748275175
BC000718 พระยาทสมเด็จพระเจ้าอย่หัวภูมิพลอดุลยเดช กับงานพัฒนา คณะกรรมการพิเศษเพื่อประสานงานโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำริ 2530  –
BC000719 ฉัตรมงคลรำลึก 2520 สโมสรไลออนในประเทศไทย 2520  –
BC000721 รวมธรรมะ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 2543 9742721874
BC000722 รวมธรรมะ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 2543 9742721874
BC000723 รวมธรรมะ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 2543 9742721874
BC000724 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการ 2543 9742721882
BC000725 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการ 2543 9742721882
BC000726 จดหมายเหตุฉลอง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการ 2544 9740124941
BC000727 จดหมายเหตุฉลอง 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก ในคณะกรรมการอำนวยการ 2544 9740124941
BC000728 ทางสายไมตรี  ประมวลเอกสารจดหมายเหตุการเสด็จฯ เยือนต่างประเทศของสมเด็จพระ 2537 9748362299
BC000729 ลัดฟ้าล่าวิชาหาอาจารย์ พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2534 9748358992
BC000740 ด้วยพลังแห่งรัก วารยา พึ่งตนเพียร, ผู้เรียบเรียง 2547 9749338707
BC000741 คืนถิ่นจีนใหญ่ พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2541 9748368513
BC000742 มณีพลอยร้อยแสง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2533 9748573788
BC000743 ประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2538 9748049647
BC000744 ประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2538 9748049647
BC000745 เทพรัตนเมธี สุมณฑา พรหมบุญ, คุณหญิง 2549 9743263675
BC000746 เทพรัตนเมธี สุมณฑา พรหมบุญ, คุณหญิง 2549 9743263675
BC000747 เทพรัตนเมธี สุมณฑา พรหมบุญ, คุณหญิง 2549 9743263675
BC000748 เทพรัตนเมธี สุมณฑา พรหมบุญ, คุณหญิง 2549 9743263675
BC000751 ประวัติสำนักราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ 2544 974-8049-79-5
BC000752 ประวัติสำนักราชเลขาธิการ สำนักราชเลขาธิการ 2530 974-8049-79-5
BC000753 นำเที่ยวเกาะรัตนโกสินทร์ สำนักงานเขตพระนคร 2530 null
BC000760 พระอัจฉริยคุณในพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว สถาบันไทยคดีศึกษา มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ 2548 9744660651
BC000762 พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 2539 null
BC000763 100 ปี พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2534  –
BC000764 100 ปี พลตรี พระเจ้าวรวงศ์เธอ กรมหมื่นนราธิปพงศ์ประพันธ์ สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ 2534  –
BC000765 คณะองคมนตรี null 2548 9749958004
BC000778 มณีพลอยร้อยแสง พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2533 9748573788
BC000788 สะกดให้ถูก ชื่อประเทศและเมืองหลวง กองข้อมูลการค้า กรมส่งเสริมการส่งออก 2534  –
BC000790 พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข สุมาลี บำรุงสุข 2541 9743003002
BC000791 พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข สุมาลี บำรุงสุข 2541 9743003002
BC000792 พระมามลายโศกหล้า เหลือสุข สุมาลี บำรุงสุข 2541 9743003002
BC000796 พระราชลัญจกร สำนักเลขาธิการคณะรัฐมนตรี สำนักนายกรัฐมนตรี 2538 9747771632
BC000797 ภาพถ่ายฝีพระหัตถ์พัฒนาประเทศ His Majesty the King`s Photographs in the Development of the n.d.  –
BC000798 ราชินี…ที่โลกยกย่อง อัจฉราวดี สุดประเสริฐ 2548 9749874021
BC000799 ราชินี…ที่โลกยกย่อง อัจฉราวดี สุดประเสริฐ 2548 9749874021
BC000800 ราชินี…ที่โลกยกย่อง อัจฉราวดี สุดประเสริฐ 2548 9749874021
BC000801 วันแม่แห่งชาติ 12 สิงหาคม สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 2547 9747611902
BC000802 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระมิ่งมาตา ศรีจักรีวงศ์ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 2547 9747611902
BC000803 สมุดภาพโครงการตามพระราชดำริ สภาสังคมสงเคราะห์แห่งประเทศไทยฯ 2525 9748049078
BC000809 พระบรมราวาท ทรงวิทย์ แก้วศรี 2530 9747931753
BC000810 ประวัติกองทัพเรือ พัลลภ สุนทราภัย 2541  –
BC000814 เฉลินฉัตร ฉลองราชย์ 60 ปี คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2549  –
BC000815 ประวัติกองทัพเรือ พัลลภ สุนทราภัย 2541  –
BC000825 คืนสู่ชมพูทวีป พระอาจารย์อารยะวังโส 2549 974939576x
BC000826 รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมาธิการการคลังการธนาคารและสถาบันการเงิน สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2551  –
BC000830 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2517-กันยายน 2518 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000831 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2520-กันยายน 2521 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000832 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2522-กันยายน 2523 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000833 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2523-กันยายน 2524 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000834 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2525-กันยายน 2526 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000835 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2526-กันยายน 2527 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000836 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2527-กันยายน 2528 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000837 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2528-กันยายน 2529 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000838 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2529-กันยายน 2530 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000839 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2533-กันยายน 2534 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000840 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2534-กันยายน 2535 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000841 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2534-กันยายน 2535 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000842 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2535-กันยายน 2536 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000843 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2536-กันยายน 2537 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000844 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2536-กันยายน 2537 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000845 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2537-กันยายน 2538 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000846 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2538-กันยายน 2539 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000847 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2539-กันยายน 2540 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000848 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2540-กันยายน 2541 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000849 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2541-กันยายน 2542 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000850 พระราชกรณียกิจ : ระหว่างเดือนตุลาคม 2542-กันยายน 2543 สำนักราชเลขาธิการ ม.ปป  –
BC000851 พระเกียรติเกริกไกรในสหรัฐ : ประมวลข่าวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา บรรณาธิการ: ขนิษฐา วงศ์พานิช 2542 9742721351
BC000852 พระเกียรติเกริกไกรในสหรัฐ : ประมวลข่าวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา บรรณาธิการ: ขนิษฐา วงศ์พานิช 2542 9742721351
BC000853 พระเกียรติเกริกไกรในสหรัฐ : ประมวลข่าวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา บรรณาธิการ: ขนิษฐา วงศ์พานิช 2542 9742721351
BC000854 พระเกียรติเกริกไกรในสหรัฐ : ประมวลข่าวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา บรรณาธิการ: ขนิษฐา วงศ์พานิช 2542 9742721351
BC000855 พระเกียรติเกริกไกรในสหรัฐ : ประมวลข่าวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา บรรณาธิการ: ขนิษฐา วงศ์พานิช 2542 9742721351
BC000856 พระเกียรติเกริกไกรในสหรัฐ : ประมวลข่าวเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศสหรัฐอเมริกา บรรณาธิการ: ขนิษฐา วงศ์พานิช 2542 9742721351
BC000857 บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา,ท่านผู้หญิง 2543 9748774899
BC000858 บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา,ท่านผู้หญิง 2543 9748774899
BC000859 บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา,ท่านผู้หญิง 2543 9748774899
BC000860 บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา,ท่านผู้หญิง 2543 9748774899
BC000861 บทเพลงพระราชนิพนธ์ ในพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว อรนุช อิศรางกูร ณ อยุธยา,ท่านผู้หญิง 2543 9748774899
BC000881 ผ้าไหมมัดหมี่ นิตยสารเดอลุค 2549  –
BC000898 ผ้าไหมมัดหมี่ นิตยสารเดอลุค 2549  –
BC000900 เฉลินฉัตร ฉลองราชย์ 60 ปี คณะกรรมการอำนวยการจัดงานฉลองสิริราชสมบัติครบ 60 ปี 2549  –
BC000903 รวมธรรมะ คณะกรรมการฝ่ายจัดพิมพ์หนังสือที่ระลึก 2543 9742721874
BC000904 100 ปี ธนบัตรไทย 2445-2545 ธนาคารแห่งประเทศไทย 2545 9747341506
BC000908 แผ่นดินไทย บริษัทไทยประกันชีวิต 2545 9749075536
BC000924 เคียงราษฎร์ อมรินทร์พริ้นติ้งกรุ๊พ 2535 9748359956
BC000935 แผ่นดินไทย บริษัทไทยประกันชีวิต 2545 9749075536
BC000936 แผ่นดินไทย บริษัทไทยประกันชีวิต 2545 9749075536
BC000938 เอกอัจฉริยราชา ปัญญาแห่งแผ่นดิน  กระทรวงพาณิชย์ 2550 9789749915363
BC000946 สราญรมย์ ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ 2537  –
BC000947 สราญรมย์ ปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ 2537  –
BC000948 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2529  –
BC000949 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2535  –
BC000950 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2535  –
BC000951 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2530  –
BC000952 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2532  –
BC000953 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2536  –
BC000954 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2550  –
BC000955 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2550  –
BC000956 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2550  –
BC000957 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2541  –
BC000958 สมุดภาพแห่งกรุงเทพมหานคร 222 ปี สำนักผังเมือง กรุงเทพมหานคร 2547 9749565142
BC000959 Doi Tung The Tourism Authority of Thailand 1998 9748252299
BC000960 จิ้มก้องและกำไร สารสิน วีระพล 2005 9749364783
BC000961 โครงการหลวง กรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2539  –
BC000965 เครื่องราชอิสริยาภรณ์ไทย สำนักเลขาธิการฯ 2535 9747770075
BC000966 ดนตรีจากพระราชหฤทัย ศูนย์รวมใจแห่งปวงชน คณะอนุกรรมการเฉพาะกิจจัดทำหนังสือรวมเพลงพระราชนิพนธ์ในพระบาท 2539 9747773554
BC000977 นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ William Stevenson 2537 9748361543
BC000978 นายอินทร์ ผู้ปิดทองหลังพระ William Stevenson 2537 9748361543
BC000987 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC000988 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC000989 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC000990 คู่มือการประกอบธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 9745378542
BC000991 คู่มือการประกอบธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 9745378542
BC000992 คู่มือการประกอบธุรกิจอาหารไทยในต่างประเทศ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ 2548 9745378542
BC000993 ยุทธศาสตร์การจัดการซากผลิตภัณฑ์เครื่องใช้ไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิคส์เชิงบูรณาการ กรมควบคุมมลพิษ 2551 9789742863777
BC000994 ประวัติศาสตร์การสงครามของไทยในสงครามมหาเอเชียบูรพา กรมยุทธศึกษาทหาร กองบัญชาการทหารสูงสุด 2540 9748366987
BC000995 แผ่นดินไทย บริษัทไทยประกันชีวิต 2545 9749075536
BC000996 แผ่นดินไทย บริษัทไทยประกันชีวิต 2545 9749075536
BC001000 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001001 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001002 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001003 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001004 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001005 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001006 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001007 ประมวลพระราชดำรัส และพระราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2535  –
BC001008 สมเด็จแม่กับการศึกษา พระราชนิพนธ์ในสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี 2535 9748359654
BC001012 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2519  –
BC001014 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2528  –
BC001015 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2536  –
BC001016 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2540  –
BC001017 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2542  –
BC001018 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2543  –
BC001019 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา สำนักราชเลขาธิการ 2541  –
BC001022 สมบัติของผู้ดี สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 2551 9789747103823
BC001023 สมบัติของผู้ดี สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 2551 9789747103823
BC001024 สมบัติของผู้ดี สำนักงานคณะกรรมการวัฒนธรรมแห่งชาติ กระทรวงวัฒนธรรม 2551 9789747103823
BC001025 พิพิธภัณฑสถานไทย ณ นอร์ดแคป ม.ป.ผ. 2532 null
BC001026 สมเด็จเจ้าฟ้ามหิดลฯ และงานศิลปะ พระตำหนักจิตรลดารโหฐาน 2551 9789748049885
BC001027 สราญรมย์ ปีที่ ๖๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๔๙ กระทรวงการต่างประเทศ 2549 0857-1953
BC001033 ธัมมาทิตยา พระอาจารย์อารยะวังโส 2548 9749332377
BC001040 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสหรัฐอเมริกาและประเทศแคนาดา สำนักราชเลขาธิการ 2541  –
BC001041 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2543  –
BC001042 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2533  –
BC001043 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2537  –
BC001044 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2538  –
BC001045 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2538  –
BC001046 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2539  –
BC001047 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2540  –
BC001048 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2541  –
BC001049 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2544  –
BC001050 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001051 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001052 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001053 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001054 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001055 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001059 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001060 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001061 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001062 ประมวลพระราชกรณียกิจสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ สำนักราชเลขาธิการ 2535 9748363929
BC001063 ประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2538 9748049647
BC001064 ประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2538 9748049647
BC001065 ประมวลพระราชกรณียกิจ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี คณะกรรมการจัดงานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 2538 9748049647
BC001066 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2547  –
BC001067 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2535  –
BC001068 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2520  –
BC001069 พระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2531  –
BC001070 พระราชดำรัส และสุทรพจน์ตอบ สำนักราชเลขาธิการ 2533  –
BC001071 พระราชดำรัส และสุทรพจน์ตอบ สำนักราชเลขาธิการ 2533  –
BC001072 พระราชดำรัส และสุทรพจน์ตอบ สำนักราชเลขาธิการ 2533  –
BC001073 ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-3 เล่ม1 คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักนายกรัฐมนตรี 2532 9747775255
BC001074 ประวัติศาสตร์กรุงรัตนโกสินทร์ รัชกาลที่ 1-3 เล่ม2 คณะกรรมการชำระประวัติศาสตร์ไทย สำนักนายกรัฐมนตรี 2532 9747775255
BC001075 ศิลปวัฒนธรรมไทย กองการสังคีต กรมศิลปากร 2525 9747919524
BC001076 ศิลปวัฒนธรรมไทย กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 2525 9747918927
BC001077 ศิลปวัฒนธรรมไทย กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 2525 9747919532
BC001078 ศิลปวัฒนธรรมไทย กองพิพิธภัณฑสถานแห่งชาติ กรมศิลปากร 2525 9747919516
BC001079 จดหมายเหตุการอนุรักษ์กรุงรัตนโกสินทร์ กองจดหมายเหตุแห่งชาติ กรมศิลปากร 2525 9747919656
BC001080 เฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระเจ้าพี่นางเธอ เจ้าฟ้ากัลยาณิวัฒนา กรมหลวงนราธิวาสราชนคริ คณะกรรมการเอกลักษณ์ของชาติ สำนักนายกรัฐมนตรี ; บรรณาธิการ 2542 9747772361
BC001081 ท่องยุทธจักรเคมี ซีกโลกตะวันตก / The science Odyssey ธนาคารทหารไทย 2530  –
BC001082 เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ เย็นใจ เลาหวณิช, บรรณาธิการ 2537 9747771322
BC001083 เจ้าฟ้านักวิทยาศาสตร์ จุฬาภรณวลัยลักษณ์, สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้า 2531 9744101091
BC001084 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี null 2539 9744101091
BC001085 สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี ชัยนันท์ นันทพันธ์ 2539  –
BC001086 พระธรรมเทศนา ชัยนันท์ นันทพันธ์ 2539 9748049728
BC001087 เทิดพระเกียรติพระบรมราชจักรีวงศ์ สำนักเลขาธิการเถรสมาคม 2526  –
BC001088 เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระบรมโอรสาธิราช เจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ สยามมกุฎราชกุมาร สำนักราชเลขาธิการ 2516  –
BC001089 บารมีพระร่มเกล้า : คำฉันท์เฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จ พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเด วรรณคดี สรรพจิต 2531 9747929937
BC001090 พระราชกรณียกิจ กองวรรณคดีและประวัติศาสตร์ กรมศิลปากร 2531 9747929945
BC001091 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,คุณหญิง. 2547  –
BC001092 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,คุณหญิง. 2547  –
BC001093 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,คณหญิง. 2547  –
BC001094 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,คุณหญิง. 2547  –
BC001095 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,คุณหญิง. 2547  –
BC001096 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา,คุณหญิง 2547  –
BC001097 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001098 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001099 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001100 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001101 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001102 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001103 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001104 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001105 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001106 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001107 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001108 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001109 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001110 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001111 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001112 ระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001113 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001114 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001115 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001116 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001117 พระมหากษัตริย์ในพระบรมราชจักรีวงศ์ บุษยา สนิทวงศ์ ณ อยุธยา, คุณหญิง 2547  –
BC001118 พระบรมราโชวาทพระราชดำรัส สำนักราชเลขาธิการ 2526  –
BC001119 ประมวลพระราชดำรัส และพระบรมราโชวาท สำนักราชเลขาธิการ 2519  –
BC001120 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว “พระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช” ทวีวัฒน์ นิยมเสน,บรรณาธิการ 2532  –
BC001121 นวมินทราชาธิราช อัมพร สโมสร, บรรณาธิการ 2539 9748980251
BC001122 นวมินทราชาธิราช อัมพร สโมสร, บรรณาธิการ 2539 9748980251
BC001123 ทอสีเทียบฝัน เทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี, สมเด็จพระ 2538 9748363414
BC001125 เฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2520 วาสนา เขมะศิริ 2520  –
BC001126 เฉลิมพระชนพรรษา 5 ธันวาคม 2520 วาสนา เขมะศิริ 2520  –
BC001127 นวมินทร์มหาราชาสดุดี สภาสตรีแห่งชาติในพระราชินูประถัมภ์ ม.ปป  –
BC001129 สมเด็จพระมหาธีรราชเจ้า ธนาคารทหารไทย 2529 9747442388
BC001130 สมุดแผนภูมิและแผนที่สถิติแสดงจำนวนและการกระจาย ของโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร สำนักงานสถิติแห่งชาติ 2530  –
BC001131 ธ สถิตใน ดวงใจนิรันดร์ null 2539  –
BC001132 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวกับสหประชาชาติ มานพ เมฆประยูรทอง 2540 9747750163
BC001134 A memoir of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand null 1987  –
BC001135 A memoir of His Majesty King Bhumibol Adulyadej of Thailand null 1987  –
BC001136 เนื่องในอภิลักขิตสมัยคล้ายวันพระราชสมภพ วันเพ็ญ เซ็นตระกูล 2527  –
BC001137 ประมวลพระราชดำรัส ในการเสด็จพระราชดำเนินเยือนนานาประเทศ สำนักราชเลขาธิการ 2517  –
BC001138 หนังสือ court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง สำนักราชเลขาธิการ 2539 9748049736
BC001139 หนังสือ court ข่าวราชการ เจ้านาย 11 พระองค์ทรงช่วยกันแต่ง สำนักราชเลขาธิการ 2539 9748049736
BC001140 หนังสือประมวลรูปถ่ายสิ่งของต่างๆ สำนักราชเลขาธิการ 2539  –
BC001141 The Eagle and the elephant Thai-American relations since 1833 Patricia Norland 1997 9748941515
BC001142 นวมินทร์ราชินี  คณิตา เลขะกุล, บรรณาธิการ 2539 9748252256
BC001143 พระราชดำรัส พระราชทานแก่คณะบุคคลต่างๆ ที่เข้าเฝ้าฯ ถวายชัยมงคล สำนักราชเลขาธิการ 2533 9742724083
BC001145 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ 5 ธันวา มหาราช 2545  –
BC001146 12 สิงหา พระบรมราชินีนาถ มูลนิธิ 5 ธันวา มหาราช 2545  –
BC001148 สมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ กับการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมของชาติ ทบวงมหาวิทยาลัย 2540 9748275078
BC001149 พระร่มเกล้าของชาวไทย แสงสูรย์ ลดาวัลย, ม.ร.ว. 2530 9747770067
BC001150 การเสด็จพระราชดำเนินเยือนสาธารณรัฐเวียดนาม สาธารณรัฐอินโดนีเซียและสหภาพพม่า ชุมพล โลหะชาละ 2540 9748366685
BC001151 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2541  –
BC001152 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2529  –
BC001153 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2523  –
BC001154 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2550  –
BC001155 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2548  –
BC001156 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2548  –
BC001157 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2549  –
BC001158 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2549  –
BC001290 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001291 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001292 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001293 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2532  –
BC001294 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2532  –
BC001295 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2546  –
BC001296 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2526  –
BC001297 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2528  –
BC001298 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2529  –
BC001299 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2530  –
BC001300 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2534  –
BC001301 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2534  –
BC001302 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2544  –
BC001303 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2545  –
BC001304 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001305 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001306 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001307 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2547  –
BC001308 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2547  –
BC001309 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2547  –
BC001310 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2548  –
BC001311 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2548  –
BC001312 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2548  –
BC001313 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2547  –
BC001314 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2547  –
BC001315 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2547  –
BC001316 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2547  –
BC001317 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2548  –
BC001318 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2548  –
BC001319 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2546  –
BC001320 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2545  –
BC001321 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001322 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2541  –
BC001323 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2545  –
BC001324 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001325 ใจถึงใจ สำนักงานสารนิเทศ 2537  –
BC001326 ใจถึงใจ สำนักงานสารนิเทศ 2538  –
BC001327 ใจถึงใจ สำนักงานสารนิเทศ 2537  –
BC001328 ที่ระลึกข้าราชการเกษียณอายุ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 2531  –
BC001329 ที่ระลึกข้าราชการเกษียณอายุ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 2531  –
BC001330 พิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 2537  –
BC001331 พิธีเปิดอาคารที่ทำการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน 2537  –
BC001332 พิธีเปิดอาคารวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001333 พิธีเปิดอาคารวิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001334 ประวัติและวิวัฒนาการของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001335 ประวัติและวิวัฒนาการของกระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ 2542  –
BC001362 ภาษาและวรรณคดี กรุงรัตนโกสินทร์ กองหอสมุดแห่งชาติ 2525 974-7918-13-3
BC001363 ราชาศัพท์:ฉบับราชบัณฑิตยสถาน ราชบัณฑิตยสถาน 2550 9789749588826
BC001364 ปกิณกวิทยาจากสยามจดหมายเหตุ สัมฤทธิ์ มีวงศ์อุโฆษ, บรรณาธิการ 2531 9748682064
BC001366 การบูรณะปฏิสังขร พระบรมมหาราชวัง พ.ศ. 2516 -2549 วัลลภิศร์ สุดประเสริฐ 2549 9749958012
BC001367 ทิศทางความสัมพันธ์ไทยขสหรัฐฯในศตวรรษที่21- จากพันธมิตรสู่หุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ นงนุช เพชรรัตน์ 2549  –
BC001375 รายงานผลการปฎิบัติงาน โครงการความร่วมมือด้านเชื้อเพลิงชีวภาพระหว่างไทย-สหรัฐ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2551 9789749534403
BC001376 การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตเอทานอลไทย-สหรัฐ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2551 9789749534403
BC001377 การศึกษาเปรียบเทียบเทคโนโลยีการผลิตไบโอดีเซลไทย-สหรัฐ สถาบันวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งประเทศไทย 2551 9789749534403
BC001378 หนังสือที่ระลึก วดป. ครบรอบ 26 ปี คณะกรรมจัดทำหนังสือที่ระลึก วดป. ครบรอบ 26 ปี 2534  –
BC001384 Check & Balance สำนักงานเลขาธิการวุฒิสภา 2551  –
BC001386 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 2551 9789748038858
BC001387 รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2550 สำนักพิมพ์คณะรัฐมนตรีและราชกิจจานุเบกษา 2551 9789748038858
BC001391 หนังสือภูมิพล มหาราช จำลอง สาลีสังข์ 2538  –
BC001392 ร่วมใจเทิดพระเกียรติ เฉลิม อาจารีย์ 2530  –
BC001462 ไทยรบพม่า เล่ม 2 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จเจ้าพระยา 2549 9744085347
BC001463 อำนาจ พื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ ยศ วันตสมบัติ 2551 9789740541240
BC001464 อำนาจ พื้นที่และอัตลักษณ์ทางชาติพันธุ์ เล่ม2 ยศ วันตสมบัติ 2551 9789740541240
BC001465 การเมืองไทยกับพัฒนาการรัฐธรรมนูญ เสน่ห์ จามริก 2549 9749377680
BC001466 100 ปี การปกครองท้องถิ่นไทย : พ.ศ. 2440-2540 ธเนศวร์ เจริญเมือง 2550 9789748460734
BC001476 สี่แผ่นดิน กับเรื่องจริงในราชสำนักสยาม. ศันสนีย์ วีระศิลป์ชัย 2550 974-02-0058-1
BC001477 วรรณคดีชาดก วิจิตรวาทการ พล ต. หลวง. 2551 9789743415630
BC001478 สุนทรภู่ ศานติ ภักดีคำ 2550 9743239823
BC001479 ศิลปะในประเทศไทย  สุภัทรดิศ ดิศกุล, ม.จ., 2466-2546 2550 9789746411943
BC001480 ชีวิตและงานของสุนทรภู่ กรมศิลปากร 2550 9789740010883
BC001481 ปราสาทขอมในดินแดนไทย : รุ่งโรจน์ ธรรมรุ่งเรือง 2551 9789740201915
BC001482 ฟ้าสางที่ดัคกา โสภาค  สุวรรณ 2547 9742555818
BC001483 ภูชิชย์-นริศรา เล่ม 1 ก. สุรางคนางค์ 2551 9789744463938
BC001484 ภูชิชย์-นริศรา เล่ม 2 ก. สุรางคนางค์ 2551 9789744463938
BC001485 คู่กรรม เล่ม 1 ทมยันตี 2547 9744463805
BC001486 คู่กรรม เล่ม 2 ทมยันตี 2547 9744463805
BC001487 รักประกาศิต เล่ม 1 ก. สุรางคณางค์ 2551 9789744511713
BC001488 รักประกาศิต เล่ม 2 ก. สุรางคณางค์ 2551 9789744511713
BC001489 ปริศนา ว. ณ ประมวญมารค 2548 9749906039
BC001490 ร่มฉัตร เล่ม 1 ทมยันตี 2551 9789744465702
BC001491 ร่มฉัตร เล่ม 2 ทมยันตี 2551 9789744465702
BC001492 ค่าของคน เล่ม 1 โรสลาเรน 2551 9789744466204
BC001493 ค่าของคน เล่ม 2 โรสลาเรน 2551 9789744466266
BC001494 สี่แผ่นดิน เล่ม 1 คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906209
BC001495 สี่แผ่นดิน เล่ม 2 คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906209
BC001496 ข้ามสีทันดร กฤษณา อโศกสิน 2550 9789742530297
BC001497 หนึ่งฟ้าดินเดียว กฤษณา อโศกสิน 2548 9749286138
BC001498 รัตนโกสินทร์ ว. วินิจฉัยกุล 2550 9789747547108
BC001499 สองฝั่งคลอง ว. วินิจฉัยกุล 2550 9789747547207
BC001500 รามเกียรติ์ เล่ม 1 พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช, พระบาทสมเด็จพระ 2549 9749528433
BC001501 รามเกียรติ์ เล่ม 2 พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช, พระบาทสมเด็จพระ 2549 9749528433
BC001502 รามเกียรติ์ เล่ม 3 พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช, พระบาทสมเด็จพระ 2549 9749528433
BC001503 รามเกียรติ์ เล่ม 4 พุทธยอดฟ้าจุฬาโลก มหาราช, พระบาทสมเด็จพระ 2549 9749528433
BC001504 ทิพยดุริยางค์ โบตั๋น 2545 9748262243
BC001505 เวียงแว่นฟ้า กฤษณา อโศกสิน 2547 979268407
BC001506 ข้างหลังภาพ ศรีบูรพา 2548 9749277872
BC001507 ละครแห่งชีวิต อากาศดำเกิง, ม.จ. 2544 9742140022
BC001508 ผู้ใหญ่ลีกับนางมา กาญจนา นาคนันทน์ 2547 9742216762
BC001509 กลางเพลิง ไม้เมืองเดิม 2543 9747543788
BC001510 สองศึก ไม้เมืองเดิม 2542 9747543184
BC001511 หมื่นซ่อง ไม้เมืองเดิม 2542 9747543192
BC001512 ล้างบาง ไม้เมืองเดิม 2543 9747543753
BC001513 หนามยอกหนามบ่ง ไม้เมืองเดิม 2543 9747543745
BC001514 สำเภาล่ม ไม้เมืองเดิม 2542 9747543206
BC001515 ข้าเก่า ไม้เมืองเดิม 2543 9747543761
BC001516 สาวชะโงก ไม้เมืองเดิม 2542 9747543877
BC001517 เสือข้าม ไม้เมืองเดิม 2542 9747543168
BC001518 แสนแสบ ไม้เมืองเดิม 2542 9747543125
BC001519 โป๊ะล่ม ไม้เมืองเดิม 2542 9747543176
BC001520 บึงขุนสร้าง ไม้เมืองเดิม 2543 9747543818
BC001521 เสือทุ่ง ไม้เมืองเดิม 2543 9747543796
BC001522 ขุนช้างขุนแผน เล่ม 1 null 2544 974193786
BC001523 ขุนช้างขุนแผน เล่ม 2 null 2544 974193786
BC001524 อิเหนา พระพุทธเลิศหล้านภาลัย,พระบาทสมเด็จ 2546 9749527321
BC001525 บทละครนอก พระพุทธเลิศหล้านภาลัย,พระบาทสมเด็จ 2545 9742555214
BC001526 พระอภัยมณี เล่ม 1 สุนทรภู่ 2544 974193778
BC001527 พระอภัยมณี เล่ม 2 สุนทรภู่ 2544 974193778
BC001528 พระอภัยมณี เล่ม 3 สุนทรภู่ 2544 974193778
BC001529 พระอภัยมณี เล่ม 4 สุนทรภู่ 2544 974193778
BC001530 ทวิภพ เล่ม 1 ทมยันตี 2551 9789744466099
BC001531 ทวิภพ เล่ม 2 ทมยันตี 2551 9789744466129
BC001532 แผนที่ประวัติศาสตร์และแผนที่วัฒนธรรมของ (สยาม) ประเทศไทย สุจิตต์ วงษ์เทศ 2551 9789740201649
BC001533 บางระจัน ไม้เมืองเดิม 2544 9747544385
BC001534 นางถ้ำ ไม้เมืองเดิม 2543 9747544202
BC001535 แผลเก่า ไม้เมืองเดิม 2544 9747543133
BC001536 สินในน้ำ ไม้เมืองเดิม 2543 9747544393
BC001537 บัวแล้งน้ำ โบตั๋น 2532 9748265498
BC001538 สงครามเย็น คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2545 9746903268
BC001539 คนของโลก คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2549 9749906241
BC001540 สงครามผิว คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2549 974990625X
BC001541 สงครามผิว คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2549 974990625X
BC001542 ฝรั่งศักดินา คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906233
BC001543 พม่าเสียเมือง คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906276
BC001544 เจ้าโลก คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906268
BC001545 ฉากญี่ปุ่น คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906284
BC001546 ซูสีไทเฮา คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2549 9749906152
BC001547 เบ้งเฮ็ก คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906179
BC001548 กฤษฎาภินิหารอันบดบังไม่ได้ คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906357
BC001549 ยิว คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2549 9749906225
BC001550 เมืองมายา คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2546 9749903527
BC001551 หลายชีวิต คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2544 9746901192
BC001552 ตลาดนัด คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9746904825
BC001553 โจโฉ นายกตลอดกาล คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906160
BC001554 ราโชมอน คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 989749906330
BC001555 ธรรมคดี คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906306
BC001556 ชมสวน คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906349
BC001557 กาเหว่าที่บางเพลง คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906195
BC001558 เพื่อนนอน คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2549 9749906314
BC001559 บันเทิงเริงรมย์ คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2549 9749906292
BC001560 วัยรุ่น คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2549 9749906322
BC001561 สัพเพเหระ คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2549 974923216X
BC001562 เก็บเล็กผสมน้อย คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2549 9746904892
BC001563 สรรพสัตว์ คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2547 9746904442
BC001564 คนรักหมา คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2545 9746901208
BC001565 ไผ่แดง คึกฤทธิ์ ปราโมช, ม.ร.ว. 2548 9749906187
BC001566 ผู้ชนะสิบทิศ เล่ม 1 ยาขอบ 2551 9789740516705
BC001567 ผู้ชนะสิบทิศ เล่ม 2 ยาขอบ 2551 9789740516705
BC001568 เล่าเรื่องรามเกียรติ์ วิเชียร เกษประทุม 2549 9745237027
BC001569 เล่าเรื่องคาวี วิเชียร เกษประทุม 2549 9745237086
BC001570 เล่าเรื่องพระอภัยมณี วิเชียร เกษประทุม 2549 9745237036
BC001571 เล่าเรื่องอิเหนา วิเชียร เกษประทุม 2549 9745237051
BC001572 เล่าเรื่องขุนช้างขุนแผน วิเชียร เกษประทุม 2549 9745237019
BC001573 เล่าเรื่องไกรทอง วิเชียร เกษประทุม 2549 9745237043
BC001574 เล่าเรื่องสังข์ทอง วิเชียร เกษประทุม 2549 9745237108
BC001575 เล่าเรื่องสังข์ศิลป์ชัย วิเชียร เกษประทุม 2549 9745237094
BC001576 เล่าเรื่องสิงหไกรภพ วิเชียร เกษประทุม 2549 9745237078
BC001577 เล่าเรื่องอุณรุท วิเชียร เกษประทุม 2549 9745237116
BC001578 เพชรพระอุมา เล่ม 1 พนมเทียน 2547 9744465891
BC001579 เพชรพระอุมา เล่ม 2 พนมเทียน 2547 9744466472
BC001580 เพชรพระอุมา เล่ม 3 พนมเทียน 2547 9744466499
BC001581 เพชรพระอุมา เล่ม 4 พนมเทียน 2547 9744466022
BC001582 เพชรพระอุมา เล่ม 5 พนมเทียน 2547 9744465905
BC001583 เพชรพระอุมา เล่ม 6 พนมเทียน 2547 9744465913
BC001584 เพชรพระอุมา เล่ม 7 พนมเทียน 2547 9744465921
BC001585 เพชรพระอุมา เล่ม 8 พนมเทียน 2547 9744465948
BC001586 เพชรพระอุมา เล่ม 9 พนมเทียน 2547 9744465956
BC001587 เพชรพระอุมา เล่ม 10 พนมเทียน 2547 9744465972
BC001588 เพชรพระอุมา เล่ม 11 พนมเทียน 2547 9744466405
BC001589 เพชรพระอุมา เล่ม 12 พนมเทียน 2547 9744466413
BC001590 เพชรพระอุมา เล่ม 13 พนมเทียน 2547 9744465964
BC001591 เพชรพระอุมา เล่ม 14 พนมเทียน 2547 9744465999
BC001592 เพชรพระอุมา เล่ม 15 พนมเทียน 2547 9744466006
BC001593 เพชรพระอุมา เล่ม 16 พนมเทียน 2547 9744466014
BC001594 เพชรพระอุมา เล่ม 17 พนมเทียน 2547 9744466042
BC001595 เพชรพระอุมา เล่ม 18 พนมเทียน 2547 9744466057
BC001596 เพชรพระอุมา เล่ม 19 พนมเทียน 2547 9744466065
BC001597 เพชรพระอุมา เล่ม 20 พนมเทียน 2547 9744466073
BC001598 เพชรพระอุมา เล่ม 21 พนมเทียน 2547 9744466081
BC001599 เพชรพระอุมา เล่ม 22 พนมเทียน 2547 9744466103
BC001600 เพชรพระอุมา เล่ม 23 พนมเทียน 2547 9744466111
BC001601 เพชรพระอุมา เล่ม 24 พนมเทียน 2547 9744466138
BC001602 เพชรพระอุมา เล่ม 25 พนมเทียน 2547 9744466146
BC001603 เพชรพระอุมา เล่ม 26 พนมเทียน 2547 9744466154
BC001604 เพชรพระอุมา เล่ม 27 พนมเทียน 2547 9744466162
BC001605 เพชรพระอุมา เล่ม 28 พนมเทียน 2547 9744466189
BC001606 เพชรพระอุมา เล่ม 29 พนมเทียน 2547 9744466198
BC001607 เพชรพระอุมา เล่ม 30 พนมเทียน 2547 9744466219
BC001608 เพชรพระอุมา เล่ม 31 พนมเทียน 2547 9744466421
BC001609 เพชรพระอุมา เล่ม 32 พนมเทียน 2547 9744466227
BC001610 เพชรพระอุมา เล่ม 33 พนมเทียน 2547 9744466235
BC001611 เพชรพระอุมา เล่ม 34 พนมเทียน 2547 9744466243
BC001612 เพชรพระอุมา เล่ม 35 พนมเทียน 2547 9744466251
BC001613 เพชรพระอุมา เล่ม 36 พนมเทียน 2547 9744466278
BC001614 เพชรพระอุมา เล่ม 37 พนมเทียน 2547 9744466281
BC001615 เพชรพระอุมา เล่ม 38 พนมเทียน 2547 9744466294
BC001616 เพชรพระอุมา เล่ม 39 พนมเทียน 2547 9744466307
BC001617 เพชรพระอุมา เล่ม 40 พนมเทียน 2547 9744466316
BC001618 เพชรพระอุมา เล่ม 41 พนมเทียน 2547 9744466324
BC001619 เพชรพระอุมา เล่ม 42 พนมเทียน 2547 9744466332
BC001620 เพชรพระอุมา เล่ม 43 พนมเทียน 2547 9744466359
BC001621 เพชรพระอุมา เล่ม 44 พนมเทียน 2547 9744466367
BC001622 เพชรพระอุมา เล่ม 45 พนมเทียน 2547 9744466372
BC001623 เพชรพระอุมา เล่ม 46 พนมเทียน 2547 9744466448
BC001624 เพชรพระอุมา เล่ม 47 พนมเทียน 2547 9744466456
BC001625 เพชรพระอุมา เล่ม 48 พนมเทียน 2547 9744466464
BC001626 ล้างเสือทุ่ง ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001627 ฝิ่นอิทธิพล ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001628 สามเกลอหนังเหนียว ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001629 แม้วแดง ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001630 6แหลก ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001631 มาจากอวกาศ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001632 เสือปืนแฝด ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001633 เขมรแหย่เสือ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001634 ทีมมรณะ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001635 สมิงเขาใหญ่ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001636 ฟุตบอลการกุศล ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001637 จอมจักรยาน ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001638 ชุมนุมเพชฌฆาต ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001639 ศึกปีศาจ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001640 มือปืนตาเหล่ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001641 จอมคาราเต้ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001642 บุกค่านนรก ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001643 เงามัจจุราช ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001644 นำเที่ยวใต้ทะเล ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001645 เสือวิ่งสิงห์แผ่น ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001646 ฆ่าเมีย ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001647 แม่ชีอภินิหาร ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001648 บวชลูกชาย ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001649 วายร้ายอีสตันบูล ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001650 หนุ่มเนื้อหอม ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001651 วันชราชน ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001652 ส่งท้ายปีเก่า ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001653 แผ่นดินเดือด ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001654 วิญญาณเจมส์ดีน ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001655 เจ้าแห้วบวช ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001656 อิทธิปาฎิหาริย์ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001657 ถิ่นสลัม ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001658 หมอผีสมัครเล่น ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001659 บวชแก้บน ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001660 หัวล้านใจน้อย ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001661 10เดนตาย ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001662 บุกดาวพระเคราะห์ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001663 แผนพิฆาต ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001664 จระเข้ผีสิง ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001665 สงกรานต์หลั่งเลือด ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001666 ยิงเป้า ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001667 ฉลองปีใหม่ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001668 โรคมะเร็ง ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001669 เจ้าทิดจอมยุ่ง ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001670 ของขวัญมรณะ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001671 ของขวัญปีใหม่ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001672 ว่านวิเศษ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001673 ข้าวบูดปลาเค็ม ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001674 เวียงจันทร์อลหม่าน ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001675 แผนถล่มเมือง ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001676 สมองกล ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001677 สลัดเขมร ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001678 วันดวล ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001679 จอมใจจิ๊กโก๋ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001680 คดีหลอกเด็ก ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001681 ไปโลกันตร์ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001682 ยอดมนุษย์อาวกาศ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001683 รถถังตลุมบอน ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001684 แมลงมุมยักษ์ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001685 ศึกสองพ่อลูก ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001686 มิตรต่างพิภพ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001687 ล่านกตะกรุม ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001688 ฆาตกร700 ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001689 สี่สมิงริงโก้ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001690 ช้างแสนรู้ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001691 วิญญาณดอกประดู่ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001692 ลำตัดประชัน ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001693 ฟุตบอลหญิง ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001694 พระยมพิโรธ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001695 ปล้นทอง ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001696 ระเบิดมหาประลัย ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001697 สามเกลอ ส.ค.ส ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001698 สามเกลอ ส.ค.ส ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001699 มัมมี่คืนชีพ ป.อินทรปาลิต 2547 9749743105
BC001700 ทิพย์วาทีคีตศิลป์ มานพ  ถนอมศรีและคณะ 2546 9749181263
BC001774 ประวัติศาสตร์ล้านนา สรัสวดี อ๋องสกุล null 9789748132150
BC001775 ตำนานแห่งนครวัด จิตร ภูมิศักดิ์, 2473-2508 2551 9789748132303
BC001776 รัฐปัตตานี รอกี้ ตุร้อบ 2547 9749216334
BC001777 ไทยกับสงครามโลกครั้งที่ 2 ดิเรก ชัยนาม 2549 9749484827
BC001778 พระราชพงศาวดารรัชกาลที่ 5 ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จฯ กรมพระยา, 2405-2486 2551 9743226397
BC001779 ไม่ขอรับเกียรติยศใดๆ ทั้งสิ้น 95 ปี 4 เดือน 9 วัน พูนศุข พนมยงค์ พูนศุข พนมยงค์, ท่านผู้หญิง, 2455-2550 2551 9789740634379
BC001780 เขาพระวิหาร ศรีศักร วัลลิโภดม 2551 9740201540
BC001781 กรุงศรีอยุธยาของเรา ศรีศักร วัลลิโภดม 2548 9743235116
BC001782 กรุงแตก นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2550 9740200031
BC001783 ไฮเทคาถาปาฏิหาริย์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2546 9743329914
BC001784 ละครแห่งชีวิต หม่อมเจ้าอากาศดำเกิง. 2546 9746903853
BC001785 นิทานเวตาล พระราชวรวงศ์เธอกรมหมื่นพิทยาลงกรณ 2551 9789744751232
BC001786 การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2549 9743238328
BC001787 ตามรอยเบื้องพระยุคลบาท ส.พลายน้อย 2550 9740200444
BC001788 ย้อนรอยราชสกุลวงศ์วังหลวง กิตติพงษ์ วิโรจน์ธรรมากูร 2549 9749412052
BC001789 ความสุขของกะทิ งามพรรณ เวชชาชีวะ 2551 9789744751553
BC001790 ไฟใต้ฤาจะดับ ศรีศักร วัลลิโภดม 2550 9743239755
BC001791 ประวัติศาสตร์โบราณคดี เมืองอู่ทอง ศรีศักร วัลลิโภดม 2549 9747383942
BC001792 รักหลังราชบัลลังก์ และสนมพระจอมเกล้า ยาขอบ 2550 9789749761175
BC001793 Ulead VideoStudio 6.0 ดิเรก วงษ์วานิช 2546 9745346403
BC001794 พจนานุกรมไทย-อังกฤษ ฉบับทันสมัย วิทย์ เที่ยงบูรณธรรม, ศ.ดร. 2544 9789745344440
BC001795 ตำนานเสรีไทย วิชิตวงศ์ ณ ป้อมเพชร 2546 9749590651
BC001796 สรวงฟ้า เล่ม 1 ลักษณวดี 2551 9789743495946
BC001797 สรวงฟ้า เล่ม 2 ลักษณวดี 2551 9789743495946
BC001798 เกิดวังปารุสก์  ฉบับสมบูรณ์ จุลจักรพงษ์, พระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้า 2547 9748225224
BC001799 ต้นตระกูลไทย เทพชู ทับทอง 2548 9742985936
BC001800 นครแพร่จากอดีตมาปัจจุบัน ศรีศักร วัลลิโภดม 2551 9789741640799
BC001801 เจ้านายเล็กๆ-ยุวกษัตริย์ นราธิวาสราชนครินทร์, สมเด็จฯ เจ้าฟ้า กรมหลวง 2549 9789747047554
BC001804 50 ปี ความสัมพันธ์ไทย-อิสราเอล กรมเอเชียใต้ ตะวันออกกลางและแอฟริกา 2547 null
BC001814 บันทึกทูตไทย : บุญชนะ อัตถากร บุญชนะ อัตถากร 2533 9748564045
BC001816 รัฐสภาไทย สภาผู้แทนราษฎร 2539 9748055116
BC001821 รชดาภิเษก วรพิทย์พิจารณ์, ขุน 2551 9789748049960
BC001822 บันทึกทูตไทย บุญชนะ อัตถากร 2533 9748564045
BC001831 Thai Language 3 null null null
BC001836 Thai Language 4 null null null
BC001851 การเมืองไทยสมัยพระนารายณ์ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2549 9743238328
BC001860 กัลยาณิวัฒนาคารวาลัย ราชประเพณีส่งเสด็จสู่สวรรคาลัย วัฒนธรรมแห่งชาติ, คณะกรรมการ 2521 null
BC001861 ชาติไทย เมืองไทย แบบเรียนและอนุสาวรีย์ : ว่าด้วยวัฒนธรรม, รัฐ และรูปการจิตสำนึก นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2547 9743231641
BC001862 ประวัติศาสตร์แห่งชาติ “ซ่อม” ฉบับเก่า “สร้าง” ฉบับใหม่ นิธิ เอียวศรีวงศ์ 2549 9789744820808
BC001863 รัฐธรรมนูญกับการเมืองไทย นรนิติ เศรษฐบุตร,2484 2550 9789745719996
BC001864 ประวัติศาสตร์ชาติปัญญาชน นรนิติ เศรษฐบุตร 2548 9743234063
BC001865 ประชาธิปไตยบนเส้นขนาน วินทร์ เลียววาริณ 2546 9748585476
BC001866 คู่มือประชาชน เรื่องข้อควรรู้เกี่ยวกับสิทธิ์เสรีภาพและหน้าที่ของประชาชน [จุลสาร] ชาญชัย แสวงศักดิ์. 2541 null
BC001869 ทองปาน = Tongpan ชาญวิทย์ เกษตรศิริ, บรรณาธิการ 9749390679
BC001871 อู่อารยธรรมแหลมทอง คาบสมุทรไทย ศรีศักร วัลลิโภดม 2548 9743229248
BC001872 โองการแช่งน้ำ ไรท์, ไมเคิล 2543 9743218394
BC001880 สาวนักช้อปฯปะทะ (พี่)สาวผู้เกลียดการช้อปฯ คินเซลลา, โซฟี 2548 9749294025
BC001881 ด้วยรักและผุพัง จตุพล  ชมภูนิช 2540 9747848673
BC001882 สร้อยเสน่ห์ เลห์พิศวาส ชูวงศ์  ฉายะจินดา 2547 9789749206140
BC001883 แลไปข้างหน้า ศรีบูรพา 2548 974927685x
BC001884 เราลิขิตบนหลุมศพวาสิฏฐี ร.จันทพิมพะ 2547 9749264565
BC001885 ปีศาจ เสนีย์  เสาวพงศ์ 2548 9743235647
BC001886 ไกลบ้าน เล่ม 2 . จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 2550 9749527216
BC001887 ไกลบ้าน เล่ม 3 . จุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัว, พระบาทสมเด็จพระ, 2396-2453 2550 9749527216
BC001888 เปิดฟ้าภาษาโลก เล่ม 4 นิติภูมิ  นวรัตน์ 2544 9742163812
BC001889 สนทนาภาษาอังกฤษ ฟุด ฟิด ฟอ ไฟ null 2545 9744720948
BC001890 Thai for intermediate learners. เบญจวรรณ ภูมแสน  เบคเกอร์ 1998 1887521011
BC001892 เปิดโลกนวัตตกรรมไทย เล่ม 2 สำนักงานคณะกรรมการนวัตตกรรมแห่งชาติ 2551 null
BC001893 ประมาณการเศรษฐกิจไทย สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง null null
BC001894 ประมาณการเศรษฐกิจไทย 2550 และ 2551 สำนักงานเศรษฐกิจการคลัง null null
BC001895 Fact Book 2007 ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย null 9789740491743
BC001896 ตลาดทุนยุคไร้พรมแดน ตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย null null
BC001902 พุทธธรรม (ฉบับเดิม) ปยุตโตม ป.อ. 2544 9745750417
BC001903 พระพุทธเจ้าสอนอะไร ชูศักดิ์ ทิพยเกษร 2532 9745750417
BC001905 บันทึกความทรงจำ จงจิตรถนอม ดิศกุล 2550 9789747236804
BC001906 ทิพย์วาทีคีตศิลป์ มานพ  ถนอมศรีและคณะ 2546 9749181263
BC001907 สายพระโลหิตพระพุทธเจ้าหลวง กิติวัฒนา (ไชยันต์) ปกมนตรี, ม.ร.ว.หญิง 2551 9789743120220
BC001908 150 ปีสมเด็จกรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ เทวะวงศวโรปการ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 2551 9789743779237
BC001909 พระประวัติสมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยาเทวะวงศ์วโรปการ ดำรงราชานุภาพ, สมเด็จพระเจ้าบรมวงศ์เธอ กรมพระยา 2539 9748414363
BC001910 เรื่องทองแดง ภูมิพลอดุลยเดช, พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว 2004 9742729174
BC001911 มรดกไทยในฉลองพระองค์เจ้าฟ้าทหารเรือ null 2550 null
BC001912 ศิลปกรรมพระประวัติและพระกรณียกิจ สำนักงานศิลปวัฒนธรรมร่วมสมัย 2551 9789743891083
BC001913 มงคลยอดชีวิต มหาวีรวงศ์, เจ้าพระคุณสมเด็จพระ 2546 null
BC001914 40 ปีที่ระลึกความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู กระทรวงการต่างประเทศ,กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 2551 null
BC001919 มรดกธรรมชาติทุ่งหลวงรังสิต กองวิจัยธรรมชาติวิทยา 2545 9746191055
BC001920 ธรรมศาสตร์ประกาศนาม มารุต บุนนาค 2547 9743231927
BC001923 Phra Aphai Mani 1 / พระอภัยมณี ๑ Sunthon Phu, 1786-1855 1999 9747102501
BC001924 สราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2533 null
BC001925 40 ปีที่ระลึกความสัมพันธ์ทางการทูตไทย-เปรู กระทรวงการต่างประเทศ,กรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ 2551 null
BC001926 ความรู้ทั่วไปเกี่ยวกับการค้าระหว่างประเทศ สมพงษ์ เฟื่องอารมย์ 2544 9748396096
BC001927 กระเทาะเปลือกไฟใต้ ใครบงการ สอาด จันทร์ดี 2549 9789743444555
BC001928 กฎหมายที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานด้านเด็ก และสตรี พิภาวี  ปิลันธนดิลก,บรรณาธิการ 2550 null
BC001929 กฏหมายเศรษฐกิจระหว่างประเทศ ทัชชมัย  ฤกษะสุต 2551 9789742886868
BC001930 ร้อยถ้อยถักใย สื่อฟุลไบรท์ในสากล ปีที่5 มูลนิธิการศึกษา – ไทยอเมริกัน 2552 9789746384919
BC001931 รักในราชสำนัก พิมาน แจ่มจรัส 2544 974341064
BC001932 ๑๐๐ เรื่องเก่าเล่าสนุก โรม  บุนนาค 2548 9749300114
BC001933 หนึ่งในโลก : จอมกษัตริย์มหาราชผู้ยิ่งใหญ่ อัครวัฒน์ โอสถานุเคราะห์ 2549 9749785568
BC001934 แกตต์และองค์การการค้าโลก (WTO) ทัชชมัย ฤกษะสุต 2551 9742886523
BC001935 นีโอ – ชาตินิยม มานิตย์  ศรีวานิชภูมิและคณะ 2548 null
BC001936 ประมวลความตกลงทางวัฒนธรรมระหว่างรัฐบาลไทยกับรัฐบาลต่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ กรมสารนิเทศ 2535 null
BC001937 หนังสือ “สัจจธรรม” พระครูปลัดจำลอง  ธาราไทย [25] null
BC001938 โกวิทธรรม พระธรรมราชานุวัตร 2546 9749090144
BC001939 ปิยมหาราชแห่งกรุงสยาม รัศมี  จงเจริญ 2528 null
BC001940 สราญรมย์ ปีที่ 9 ฉ.37 ต.ค. – ธ.ค.50 สโมสรสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2550 1513-105x
BC001941 สราญรมย์ ปีที่10 ฉ.38 ม.ค. – มิ.ย.51 สโมสรสราญรมย์ กระทรวงการต่างประเทศ 2551 1513-105x
BC001942 คุยนอกสนาม สรยุทธ สุทัศนะจินดา 2548 null
BC001943 มังกรแสนมุก เล่ม 1 อินตรา 2545 9742466114
BC001944 มังกรแสนมุก เล่ม 2 อินตรา 2545 9742466114
BC001945 พิษพยาบาท พัดชา มปป. null
BC001946 ไม้แปลกป่า สุภาว์  เทวกุลฯ 2543 9746047841
BC001947 เพลิงพรหม  เล่ม.1 จามรี  พรรณชมพู 2528 null
BC001948 เพลิงพรหม  เล่ม.2 จามรี  พรรณชมพู 2528 null
BC001949 ก้านกฤษณา เล่ม1 อาริตา 2539 9748322335
BC001950 ก้านกฤษณา เล่ม2 อาริตา 2539 9748322337
BC001951 ภูแสนดาว ดวงตะวัน 2543 9748702898
BC001952 เพชรเทพการต์ วลัย  นวาระ 2528  –
BC001953 รักในสายหมอก เล่ม 1 ศิริรำไพ 2520  –
BC001954 รักในสายหมอก เล่ม 2 ศิริรำไพ 2520  –
BC001955 บ้านน้อย ผกาวดี  อุตตโมทย์ 2513  –
BC001956 ผีเสื้อลายตะวัน ดวงตะวัน 2550 9789747018561
BC001957 หวานนัก รักนี้ ณ มน 2549 9789749984706
BC001958 เกมกามเทพ โสภาค  สุวรรณ 2542 9747156857
BC001959 ทะเลหัวใจที่ปลายฟ้า การะบุหนิง 2528 9749229541
BC001960 เชิญมาวิจารณ์ บัตเตอร์ฟลาย 2546 9746601822
BC001961 ณ ที่ตะวันฉายแสง ข้าจะไม่สู้รบอีกต่อไป วันชัย  ตันติวิทยาพิทักษ์ 2545 9749024303
BC001962 การ์ตูนขายหัวเราะ บันลือ อุตสาหจิตร 2543  –
BC001963 การ์ตูนมหาสนุก บันลือ อุตสาหจิตร  –  –
BC001964 สามก๊ก ฉบับการ์ตูน เล่ม 1 หมู นินจา  – 9749201922
BC001965 สามก๊ก ฉบับการ์ตูน เล่ม 2 หมู นินจา  – 9749214013
BC001966 สามก๊ก ฉบับการ์ตูน เล่ม 3 หมู นินจา  – 9749219015
BC001967 ศึกมหาภารตะ ฉบับการ์ตูน เล่ม 2 เฟน สตูดิโอ  – 9749263499
BC001968 กระบี่หยามยุทธภพ ฉบับการ์ตูน เล่ม 1 หมู นินจา  – 974931395x
BC001969 เปาบุ้นจี้ ฉบับการ์ตูน เล่ม 1 เฟน สตูดิโอ  – 9749338596
BC001970 ศึกมหาภารตะ ฉบับการ์ตูน เล่ม 3 เฟน สตูดิโอ  – 9749276310
BC001971 หนูหิ่น in the City เล่ม 1 เอ๊าะ  – 9749201930
BC001972 หนูหิ่น in the City เล่ม 2 เอ๊าะ  – 9749214021
BC001973 หนูหิ่น อินโนนหินแห่ เล่ม 1 เอ๊าะ  – 9749297075