ขั้นตอนและการยื่นเอกสารขอทำหนังสือเดินทาง/Thai Passport

Latest Tweets

Office Hours & Address

  • Chancery (1024 Wisconsin Ave NW Washington DC 20007)
    M - F 9:00 am - 12:30 pm
    & 2:00 pm - 5:00 pm
  • Consular Office (2300 Kalorama Rd NW Washington DC 20008)
    M - F 9:00 am - 12:00 pm

    Thai Embassy's Public Holiday

Thai Time/ U.S. Time

21-Feb-201920-Feb-2019
Since June 7th, 2015