Author: Kasama

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็น เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

Read More >>

Job Opportunities: Thai Business Information Center In U.S.A. (BIC) officer

Read More >>

ประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) 1 ตำแหน่ง

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ประจำศูนย์ข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC) และเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลดูแลรักษาอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์เข้ารับการสอบสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกเป็นบุคคลดูแลอาคารสถานเอกอัครราชทูตฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเป็นบุคคลช่วยงานกงสุล จำนวน ๔ อัตรา (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

Read More >>