Author: nuttaporn

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Read More >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Read More >>

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

Read More >>

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบเพื่อคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP) และเจ้าหน้าที่ประจำศูนย์บริการข้อมูลเพื่อธุรกิจไทยในสหรัฐฯ (BIC)

Read More >>

ขยายระยะเวลาการรับสมัครเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็กและแรงงานบังคับ (TIP)

Read More >>

ประกาศผลการคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานรักษาความปลอดภัย

Read More >>