Author: nuttaporn

ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรองลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>

การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา

Read More >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่องรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Read More >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง ลูกจ้างชั่วคราวตำแหน่งเสมียน

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน และตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์

Read More >>

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งพนักงานขับรถยนต์ จำนวน 1 อัตรา

Read More >>

ประกาศการรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน จำนวน 1 อัตรา

Read More >>