Author: nuttaporn

พิธีบำเพ็ญกุศลสวดพระอภิธรรมถวายเป็นพระราชกุศล ณ วัดธรรมประทีป กรุงวอชิงตัน ดีซี

Read More >>

ประกาศ: งานประชาสัมพันธ์ข้อมูล/บริการด้านการกงสุล 2559/2016 Update!

Read More >>

ประกาศ : ด้วยกระทรวงมหาดไทย ฝ่ายงานส่วนกลางจะทำการปรับปรุงระบบงานบัตรประชาชน ตามเวลาของประเทศไทยในวันศุกร์ที่ 7 และ14 ต.ค. 2559 สถานทูตฯจึงไม่สามารถให้บริการต่ออายุบัตรประชาชนได้ในวันเวลาดังกล่าว

Read More >>

สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 11

Read More >>

สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 10

Read More >>

สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 9

Read More >>

“อีสานสัมพันธ์ 2559”

Read More >>

สาระกงสุลน่ารู้ ฉบับที่ 8/2559

Read More >>