Author: Panatchakorn Rochanavibhata

ประกาศแจ้งเตือนผู้ลงทะเบียน Thailand Pass จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ

Read More >>

ขอเชิญเข้าร่วมการสัมมนาออนไลน์เกี่ยวกับอาชญากรรมที่เกิดจากความเกลียดชัง (Hate Crime) โดยผู้เชี่ยวชาญจาก FBI

Read More >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๒ อัตรา

Read More >>

ประกาศเตือนภัยพายุหิมะในช่วงต้นเดือนกุมภาพันธ์ 2565

Read More >>

ประกาศเตือนภัยพายุหิมะในช่วงปลายเดือนมกราคม (ตั้งแต่วันที่ 28 มกราคม)

Read More >>

กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ประกาศแจ้งเตือนผู้ลงทะเบียน Thailand Pass

Read More >>

Announcement on the Test and Go Registration (for Non-Thai Nationals) Starts from 1 Feb 2022

Read More >>