Author: Panaya Vespathom

Updated regulations on quarantine period, effective from 1 October 2021

Read More >>

รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบปะชุมชนไทยในสหรัฐอเมริกา

Read More >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธดัลลัส เมืองดัลลัส รัฐเทกซัส

Read More >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันที่ ๓๐/๒๕๖๔ เรื่อง การยุติอำนาจตรวจลงตราและนิติกรณ์ของเจ้าพนักงานกงสุลกิตติมศักดิ์

Read More >>

Announcement No. 30/2564 Termination of Honorary Consular Officers’ authority for visas issuance and legalization of documents

Read More >>

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง บุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประชาชนฯ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

Read More >>

ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบแข่งขันในตำแหน่งบุคคลช่วยงานกงสุล โครงการจัดทำบัตรประจำตัวประชาชนผู้มีสัญชาติไทยที่อาศัยอยู่ในต่างประเทศ (พนักงานจ้างเหมาบริการ)

Read More >>

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธรังษี เมืองไมอามี รัฐฟลอริดา

Read More >>