Thai E-Passport

การขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์  Instruction for Obtaining an E-Passport 
 • ผู้ร้องต้องเดินทางมายื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ (ฝ่ายกงสุล) หรือในการบริการกงสุลสัญจร เพื่อเก็บบันทึกข้อมูลชีวภาพ (ถ่ายภาพใบหน้าและพิมพ์ลายนิ้วมือ)
 • An applicant must apply in person at the consular office, Royal Thai Embassy, Washington D.C., or at the Mobile Consular Units due to the biological data must be collected (photo and fingerprints)
เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือเดินทาง Required Documents to be submitted

บุคคลทั่วไป (อายุ ๒๐ปีขึ้นไป )

 • แบบฟอร์ม “คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์” [ Download ]
 • หนังสือเดินทางปัจจุบันพร้อมสำเนา หรือใบแจ้งความจากตำรวจท้องถิ่นกรณีทำหาย
 • บัตรประจำตัวประชาชนไทย พร้อมสำเนา หรือทะเบียนบ้าน ที่ระบุเลขประจำตัว ๑๓ หลัก

*หากชื่ออยู่บ้านกลาง ต้องทำการเพิ่มชื่อเข้าทะเบียนบ้านที่ประเทศไทยก่อน

 • ค่าธรรมเนียม Money Order จำนวน ๓๕ ดอลลาร์สหรัฐสั่งจ่าย Royal Thai Embassy (ไม่รับเงินสด เช็คส่วนตัว และบัตรเครดิต)

 Adults (20 years old and above)

 • E-Passport Application Form [Download]
 • Your current passport with a photocopy or local police report in case of lost or stolen passport.
 • Original Thai Citizenship ID card or Thai House Registration with a 13-digit identification number, with a photocopy                             *If an applicant is assigned to the Central Registration, He/She must contact District Office in Thailand.
 • Fee $US 35.00 payment by Money Order or Cashier’s Check made payable to Royal Thai Embassy (No cash, Personal Checks, and credit cards).
เอกสารเพิ่มเติมสำหรับผู้เยาว์ (อายุไม่ถึง ๒๐ ปี) Additional Documents for Minors (under 20 years old)
 • สูติบัตรไทย พร้อมสำเนา
 • ทะเบียนบ้านไทยที่ได้เพิ่มชื่อเด้กและระบุหมายเลขประจำตัว ๑๓ หลัก พร้อมสำเนา (ยกเว้นสำหรับหนังสือเดินทางเล่มแรก)
 • หนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนไทยของบิดาและมารดา พร้อมสำเนา
 • บิดาและมารดาต้องมาลงนามให้ความยินยอมต่อหน้าเจ้าหน้าที่หรือ ทำ “หนังสือมอบอำนาจและให้ความยินยอมสำหรับทำหนังสือเดินทางให้ผู้เยาว์” ที่รับรองลองลายมือชื่อของบิดาและมารดาโดย Notary Public หรือ หากบิดามารดาอยู่ไทยให้ทำ “หนังสือยินยอมให้บุตรทำหนังสือเดินทาง” ผ่านกรมการกงสุล หรือที่ว่าการอำเภอ

 

*กรณีที่บิดามารดาจดทะเบียนหย่าแล้ว ให้ฝ่ายที่มีอำนาจปกครองบุตรเป็นผู้ลงนามในหนังสือยินยอมเพียงฝ่ายเดียวและนำทะเบียนหย่ามาด้วย

 • Thai Birth Certificate with a photocopy
 • Thai House Registration that the minor has been added and assigned 13-digit identification number of parents, and a photocopy (this is exempted for the first passport)
 • Thai Citizenship ID card or Thai House Registration with 13-digit identification number of parents, and a photocopy
 • Marriage certificate of parents with a photocopy
 • Parents must sign a consent form in person with the officer, or they must provide a “Power of Attorney and Consent” which was signed in front of a Notary Public to certify the signatures of the parents. In case the parents are in Thailand, both father and mother may acquire a “Letter of Consent for Minors’ passport” at the Department of Consular Affairs, Ministry of Foreign Affairs (Bangkok) or at District Offices (Outside Bangkok)

 

*In case of the parents’ divorce, the person who gets sole custody will sign a consent form. Divorce Registration paper must be presented.

ผู้ยื่นคำร้องเป็นข้าราชการหรือนักศึกษาภายใต้การดูแลของ ก.พ.

 • ยื่นหนังสือของส่วนราชการต้นสังกัดที่อนุมัติให้ลาศึกษาหรือยื่นเรื่องผ่านสำนักงานผู้ดูแลนักเรียนไทยในสหรัฐฯ

For an applicant who is a Government Official/ student under supervision of Civil Service Commission (CSC)

 • Letter from the Office of Civil Service Commission granting permission to continue studying in the U.S.

 ผู้ยื่นคำร้องเป็นพระภิกษุ

 • สำเนามติมหาเถรสมาคมอนุมัติการต่ออายุ (ออก) หนังสือเดินทาง ซึ่งระบุชื่อ และฉายา หรือนามสกุลที่ตรงกับหนังสือเดินทาง พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ใบสุทธิ พร้อมสำเนา 1 ชุด
 • ทะเบียนบ้าน พร้อมสำเนา 1 ชุด

 For an applicant who is a Buddist monk

 • Approval letter from the Sangha Supreme Council, Office of National Buddism, and a photocopy
 • Identity Booklet for Buddhist monk, and a photocopy
 • Thai House Registration, and a photocopy

 

รับเล่มหนังสือเดินทาง

 1. ผู้ร้องมารับเล่มหนังสือเดินทางที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ด้วยตนเอง หรือที่กรมการกงสุล กระทรวงต่างประเทศ
 2. ทำหนังสือมอบฉันทะให้บุคคลอื่นมารับแทน พร้อมหนังสือมอบอำนาจและบัตรประจำตัวประชาชน
 3. หากประสงค์ให้สถานเอกอัครราชทูต จัดส่งกลับทางไปรษณีย์ กรุณาจัดหาซองติดแสตมป์พร้อมจ่าหน้าซองถึงตัวท่านเองงให้ชัดเจน ติดแสตมป์แบบธรรมดา (ไม่รับ Meter Stamp) ราคา $23.75 (สถานทูตฯ จะจัดส่งเฉพาะ Express Mail เท่านั้น)

 

***หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหาย ไม่ว่ากรณีใดๆ***

How to receive your passport

 1. Applicant may collect his/her passport at Royal Thai Embassy, Washington D.C. or at the Consular Department, Ministry of Foreign Affairs Bangkok
 2. The applicants’ representative may collect a passport by showing a Power of Attorney together with the receipt and ID card of the representative.
 3. Applicant may request Royal Thai Embassy to mail his/her passport by providing self-addressed return envelope USPS (US Postal Service) Priority Mail Express with $23.75 postage stamp

 

***Please note that Royal Thai Embassy is not liable for any lost documents***

ระยะเวลาในการดำเนินการ 4-6 สัปดาห์ Processing time between 4-6 weeks

ติดต่อเจ้าหน้าที่ได้ที่

Consular Office, Royal Thai Embassy

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington, D.C. 20008

Tel. (202)640-5310

Fax: (202)459-9536

E-mail: passport@thaiembdc.org

Contact Information

Consular Office, Royal Thai Embassy

2300 Kalorama Rd., N.W.

Washington, D.C. 20008

Tel. (202)640-5310

Fax: (202)459-9536

E-mail: passport@thaiembdc.org