ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

ตามที่สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ออกประกาศเรื่อง เงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 2) ณ วันที่ 2 ก.ค. 2563 และเงื่อนไขในการอนุญาตให้อากาศยานทำการบินเข้าออกประเทศไทย (ฉบับที่ 3) ณ วันที่ 3 ส.ค. 2563 เพิ่มเติม เพื่อให้ผู้เกี่ยวข้องมีแนวทางการปฏิบัติที่สอดคล้องกับข้อกำหนดออกตามความมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉินฯ และคำสั่งศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้บุคคลประเภทต่าง ๆ ที่ได้รับอนุญาตสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักรได้มากขึ้น สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รับอนุมัติให้จัดทำเที่ยวบินส่งคนไทยกลับจากสหรัฐฯ โดยมีรายละเอียดดังนี้

1. บุคคลไทยที่ได้รับอนุญาตสามารถเดินทางเข้าราชอาณาจักร

1.1  บุคคลผู้มีสัญชาติไทย (ไม่ใช่บุคคลสัญชาติไทย คลิกที่นี่)
1.2  มีหนังสือเดินทางไทยที่ยังมีอายุการใช้งาน หรือ หนังสือประจำตัว (CI)
1.3  ลงทะเบียนเพื่อขออนุมัติการเดินทางกลับไทย
1.4  จัดซื้อตั๋วเครื่องบิน ตามช่องทางและเงื่อนไขที่จัดหาไว้ และขอรับ COE 
1.5  จัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate)
1.6  เข้ารับการกักกัน 14 วัน ในที่ที่รัฐกำหนดหรือที่กักตัวทางเลือก

2. กำหนดเที่ยวบินกลับไทยให้เลือก 2 ทางเลือก ในการจัดซื้อตั๋วเครื่องบินและที่พักกักตัว

2.1  การเดินทางด้วย เที่ยวบินส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight)

 • ผู้เดินทางจัดซื้อตั๋วตามวัน เวลา และจองผ่านช่องทางและเงื่อนไขที่กำหนดเท่านั้น  หากท่านติดต่อสายการบินผ่านช่องทางอื่น ท่านจะไม่อยู่ในโควตาคนไทยกลับประเทศ และสายการบินอาจยกเลิกบัตรโดยสารของท่านในภายหลัง
 • บุคคลไทยเข้ากักตัวที่ State Quarantine-SQ โดยไม่มีค่าใช้จ่ายและไม่สามารถเลือกที่พักได้
 • สามารถเลือกกักตัว ที่ Alternative State Quarantine-ASQ ได้ โดยจ่ายค่าที่พัก ASQ เอง

2.2  การเดินทางด้วย เที่ยวบินกึ่งพาณิชย์ (semi-commercial flight)

 • ผู้เดินทางจัดซื้อตั๋วกับสายการบินที่ร่วม semi-commercial flight
 • กักตัว 14 วัน ที่ Alternative State Quarantine – ASQ โดยจ่ายค่าที่พัก ASQ เอง

คลิกที่ภาพด้านบน
เพื่อดูข้อเปรียบเทียบทางเลือกในการเดินทางกลับไทย

คำแนะนำการลงทะเบียนขอรับ COE ออนไลน์ 

 

ขั้นตอนการขอรับ COE ออนไลน์เพื่อใช้เดินทางเข้าประเทศไทย

ขั้นตอนที่ 1 – ลงทะเบียนที่ https://coethailand.mfa.go.th
: รอผลการอนุมัติ pre-approve ภายใน 3 วัน

 • ลงทะเบียนในสหรัฐอเมริกา เลือกสำนักงานที่ออกหนังสือรับรอง (COE) ตามรัฐที่อยู่อาศัย (ตรวจสอบได้ที่นี่)
 • แนบไฟล์ภาพหนังสือเดินทางไทย หรือหนังสือสำคัญประจำตัว C.I.
 • ตรวจสอบข้อมูลก่อนกดยืนยัน เมื่อลงทะเบียนแล้วไม่สามารถลงทะเบียนซ้ำได้
 • ลงทะเบียนสำเร็จจะได้รับหมายเลขรหัส 6 หลัก เพื่อตรวจสอบผลการอนุมัติ

 

ขั้นตอนที่ 2 – จัดหาตั๋วเครื่องบิน Repatriation Flight หรือ Semi-Commercial Flight
: เมื่อได้รับการอนุมัติ pre-approved ให้อัพโหลดตั๋วเครื่องบินเพื่อ “ยืนยันการเดินทาง” ภายใน 15 วัน

 

ขั้นตอนที่ 3 – ขอรับหนังสือรับรอง (COE)
: เจ้าหน้าที่จะอนุมัติออกหนังสือรับรอง (COE) ภายใน 3 วัน

 • ยืนยันข้อมูลการเดินทางของท่านที่ https://coethailand.mfa.go.th พร้อมแนบไฟล์ตั๋วเครื่องบิน และ/หรือ ใบยืนยันการจองโรงแรมกักตัวทางเลือก (ASQ)
 • หากสามารถไม่ยืนยันการเดินทางภายใน 15 วัน ให้ลงทะเบียนใน ขั้นตอนที่ 1 ใหม่
 • ท่านสามารถเลือกเมนู “ตรวจสอบผล” ในระบบข้างต้น เพื่อดาวน์โหลดหนังสือรับรองการเดินทาง (COE) ทั้งนี้ ท่านจะต้องพิมพ์และถือติดตัวในวันเดินทางสำหรับการ check-in ขึ้นเครื่องบินที่สหรัฐฯ และการตรวจคนเข้าเมืองที่ประเทศไทย

 

ขั้นตอนที่ 4 – ดาวน์โหลดและลงทะเบียน ThailandPlus Application

ผู้เดินทางดำเนินการการติดตั้งแอป ดังนี้ (ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ คู่มือการใช้ ThailandPlus Application ภาษาไทย หรือ ดูวิดีโอประชาสัมพันธ์ที่นี่)

 • ดาวน์โหลดแอปผ่าน AppStore/ PlayStore / Huawei app gallery
 • กรอกหมายเลข COE Refer ID (6 หลัก) ที่ออกจากระบบ COE
 • กรอกหมายเลข COE

 

ขั้นตอนที่ 5 – จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly

 • จัดหาใบรับรองแพทย์ Fit-to-Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทางออกจากสหรัฐฯ (หรือประมาณ 2 วันก่อนวันเดินทาง) โดยศึกษาสถานที่ตรวจและตัวอย่างได้ที่ thaiembdc.org/infoforthaisflyinghome
 • อาจต้องจัดหาผลตรวจ Covid-19 ตามแต่สายการบินหรือประเทศที่เดินทางผ่านกำหนด (กรุณาตรวจสอบกับสายการบินที่ท่านเดินทาง)
  ท่านจะต้องจัดหาผลตรวจ COVID ที่เป็นลบ (Negative COVID-test result) ด้วยวิธี RT-PCR ที่มีอายุไม่เกิน 72 ชั่วโมงหรือตามที่สายการบินระบุ เพื่อแสดงแก่สายการบิน

 

ขั้นตอนที่ 6 – เอกสารที่ต้องเตรียมในวันเดินทาง  

 • เมื่อถึงวันเดินทางให้นำ 1) หนังสือเดินทาง หรือ C.I.  2) หนังสือรับรองการเดินทาง (COE)  3) Fit-to-Fly พร้อมสัมภาระไปเช็คอิน เพื่อออกเดินทางตามปกติ 4) ผลตรวจ Covid-19 ตามแต่สายการบินหรือประเทศที่เดินทางผ่านกำหนด
 • ให้นำ hard-copy ของเอกสารทุกฉบับติดตัวไปด้วย

 

ขั้นตอนที่ 7 – กรอกแบบฟอร์ม ต.8   

 • ท่านสามารถดาวน์โหลดล่วงหน้าได้ที่ thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/T8_form.pdf หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย https://aot-app.kdlab.ai/ หลังจากเช็คอินเรียบร้อยแล้ว

 

รายละเอียดการเดินทางและคำถามที่พบบ่อย

ลงทะเบียนกลับไทย/รับข่าวสารภาวะฉุกเฉิน

ทำไมต้องลงทะเบียนเพื่อเป็นฐานข้อมูลแผนการเดินทางกลับไทยกับสถานทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ

ขณะนี้มีการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) มีการระบาดใหญ่ (Pandemic) ไปทั่วโลก (ตามประกาศขององค์การอนามัยโลก 11 มี.ค. 2563) ขอให้ผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิด รวมทั้งให้ความร่วมมือและปฏิบัติตามคำแนะนำต่าง ๆ เพื่อความปลอดภัยทั้งของตนเองและผู้อื่น รวมทั้งลดผลกระทบในด้านเศรษฐกิจและสังคม ขอความร่วมมือผู้ที่มีแผนจะเดินทางไปประเทศไทยชะลอการเดินทางออกไปก่อน

สำหรับผู้ที่มีความประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ลงทะเบียนในระบบออนไลน์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ได้ที่ [registration form] เพื่อแจ้งแผนการเดินทางและเหตุผลความจำเป็นเร่งด่วน (หากมี) เพื่อให้ส่วนราชการไทยที่เกี่ยวข้องมีข้อมูลเพียงพอสำหรับการพิจารณาความจำเป็นที่จะให้มีการบินรับส่งบุคคลกลับไทย (repatriation flight) ต่อไป ตามข้อยกเว้นของ กพท. และเพื่อประโยชน์ในการบริหารจัดการการเดินทางเข้าประเทศไทยของทุกคนอย่างมีประสิทธิภาพ 

หากเดินทางพร้อมลูกวัยทารก หรือเด็ก ต้องขอหนังสือรับรองให้ลูก ด้วยหรือไม่ 

ผู้เดินทางทุกคนต้องลงทะเบียนขอหนังสือรับรอง เนื่องจากใช้หนังสือเดินทางและเป็นการเดินทางรายบุคคล โดยหากมีบุตร ต้องลงทะเบียนให้บุตรด้วย โดยอาจพิจารณาใช้อีเมลของพ่อ/แม่

สามารถลงทะเบียนในระบบนี้ ให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่ และสามารถเข้ากักตัวที่ SQ ด้วยกันได้หรือไม่ สามารถลงทะเบียนให้ลูกที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่

ระบบลงทะเบียน thaiembdc.org/emergency reg สำหรับบุคคลไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น
หากบุตรยังไม่มีสูติบัตรไทยและหนังสือเดินทางไทย กรุณาติดต่อ สอท/สกญ ที่ดูแลเขตอาณาของท่านล่วงหน้า เพื่อขอรับจัดทำสูติบัตร หนังสือเดินทางไทยหรือหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.)
สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องขอวีซ่าและเอกสารรับรอง COE ที่ thaiembdc.org/visas/ และต้องเข้าพักที่ ASQ เท่านั้น ไม่สามารถให้ชาวต่างชาติเข้าพัก SQ ได้

คู่สมรสชาวต่างชาติสามารถขอเดินทางพร้อมครอบครัวได้หรือไม่

สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องขอวีซ่าและเอกสารรับรอง COE ที่ thaiembdc.org/visas/ และต้องเข้าพักที่ ASQ เท่านั้น

ตามประกาศ กพท. ชาวต่างชาติจะเข้าประเทศไทยได้ ถ้าเข้าข่าย  (1) ได้รับการยกเว้นจากนายกรัฐมนตรีหรือปลัดกระทรวงการต่างประเทศตามความจำเป็น (2) ผู้ส่งสินค้าตามความจำเป็น ซึ่งต้องเดินทางออกโดยเร็วเมื่อเสร็จภารกิจ (3) นักบินหรือเจ้าหน้าที่ประจำเครื่องที่ปฏิบัติงาน มีกำหนดเวลาที่ชัดเจน (4) คณะทูต คณะกงสุล องค์การระหว่างประเทศ หน่วยงานระหว่างประเทศอื่นตามที่กระทรวงการต่างประเทศอนุญาต หรือ ผู้แทนรัฐบาลที่มาปฏิบัติงานในประเทศไทย พร้อมครอบครัว โดยต้องมีหนังสือรับรองจากกระทรวงการต่างประเทศและใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง (5) มีใบอนุญาตทำงานหรือได้รับอนุญาตจากทางการไทยให้ทำงานในประเทศไทย และใบรับรองแพทย์ Fit to Fly ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเดินทาง และ (6) เปลี่ยนเครื่องภายใน 24 ชั่วโมงและมีใบรับรองแพทย์ Fit to Fly บุคคล-11-ประเภทที่ได้รับการยกเว้นเเละเอกสารที่จำเป็น.pdf

สามารถลงทะเบียนให้สมาชิกในครอบครัวที่เป็นชาวต่างชาติได้หรือไม่

ระบบลงทะเบียน thaiembdc.org/emergency reg สำหรับบุคคลไทยที่มีหนังสือเดินทางไทยเท่านั้น หากบุตรยังไม่มีหนังสือเดินทางไทยให้ติดต่อเจ้าหน้าที่หนังสือเดินทางไทย สำหรับคู่สมรสชาวต่างชาติต้องขอวีซ่าและเอกสารรับรอง COE ที่ thaiembdc.org/visas/ และต้องเข้าพักที่ ASQ เท่านั้น

ติดต่อซื้อบัตรโดยสารเครื่องบินและเงื่อนไขการซื้อบัตรโดยสารเครื่องบิน

หลังจากที่สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส และ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก ได้รับทราบจำนวนโควตาและวันเดินทางแล้ว เจ้าหน้าที่จะดำเนินการ จัดหาสายการบินและเส้นทางการบินที่มีความเป็นไปได้ในการดำเนินการบินในช่วงวันเดินทางที่รัฐบาลกำหนด โดยสายการบินจะเป็นผู้กำหนดอัตราค่าบัตรโดยสารเที่ยวเดียว (one way ticket) โดยที่อัตราค่าบัตรโดยสารขึ้นอยู่กับเส้นทางที่ใช้ในการเดินทางจากสหรัฐฯ ไปยังประเทศไทย  สำหรับผู้ที่ถือบัตรโดยสารสายการบินที่ตรงกับ repatriation flight จะสามารถเปลี่ยนวันเวลาเดินทางให้สอดคล้องกับโควต้าที่ได้รับมอบหมายได้

สถานเอกอัครราชทูตฯ สถานกงสุลใหญ่ฯ จะไม่รับผิดชอบในการซื้อ/เปลี่ยนตั๋วเครื่องบินในทุกกรณี

ข้อมูลการซื้อ/เปลี่ยนตั๋วเครื่องบิน 

ท่านที่ลงทะเบียนแล้วสามารถติดต่อซื้อตั๋ว/เปลี่ยนตั๋วได้ทางช่องทางและเงื่อนไขที่ระบุไว้ในที่ thaiembdc.org/repatflights/

หากมีบัตรโดยสารเครื่องบินอยู่แล้ว สามารถเปลี่ยนตั๋วได้หรือไม่

กรณีมีบัตรโดยสารเครื่องบินที่ตรงกับ Repatriation flight อยู่แล้ว โปรดติดต่อสายการบินโดยตรง เพื่อตรวจเช็คว่าเปลี่ยนได้หรือไม่

สามารถเลือกซื้อตั๋ว ไป-กลับหรือตั๋วเที่ยวเดียว กับสายการบิน repatriation flight ได้หรือไม่

เที่ยวบิน repatriation flight จะจัดตั๋วให้ในรูปแบบตั๋วขาเดียว (one way ticket)

การติดต่อเอเย่นต์

โปรดติดต่อเอเย่นต์ที่สายการบินมอบหมายในช่องทางติดต่อที่สายการบินกำหนดแจ้งไว้เท่านั้น ท่านไม่สามารถจองผ่านช่องทางอื่นได้เนื่องจากเที่ยวบินเข้าไทยเป็นเที่ยวบินพิเศษที่ส่งคนไทยกลับเข้าประเทศ (repatriation flight) ที่มีการควบคุมจำนวน ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในแต่ละวัน

เอเย่นต์ติดต่อกลับล่าช้า/ไม่สามารถติดต่อ 

เหตุของการติดต่อเอเย่นต์ไม่ได้ มาจากหลายสาเหตุ เช่น เจ้าหน้าที่เอเย่นต์ได้รับการติดต่อจำนวนมากทั้งอีเมลและโทรศัพท์ จึงทำให้เจ้าหน้าที่ประสานได้ล่าช้าลง โดยเฉพาะวันที่เปิดโควตาใหม่แต่ละเดือน / ข้อมูลตัวสะกดชื่อนามสกุลในระบบไม่ตรงกับชื่อนามสกุลจริง / มีการเปลี่ยนบัตรโดยสารเดิมทำให้เพิ่มขั้นตอนในการจัดซื้อบัตรโดยสาร / บัตรเครดิตไม่สามารถหักเงินได้

ตั่วเครื่องบินเดือนนี้หมดแล้ว เดือนหน้ามี repatriation flight หรือไม่

หากเที่ยวบินที่ท่านประสงค์เดินทางเต็ม ท่านสามารถเลือกเดินทางด้วยเที่ยวบินอื่น หรือรอโควตาให้เดือนถัดไป ขอให้ติดตามประกาศของของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด-19 ศบค. [www.moicovid.com] และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย [www.caat.or.th]  โดยท่านสามารถลงทะเบียนขอรับข่าวสารในช่วงสถานการณ์ฉุกเฉินจากสถานเอกอัครราชทูตฯ และกงสุลใหญ่ทั้งสามแห่ง ได้ที่ [registration form]

เอกสารตรวจลงตรา (วีซ่า) ใกล้จะหมดอายุแล้ว แต่ยังไม่ได้รับอีเมลยืนยันเข้าเกณฑ์

โปรดตรวจสอบระยะเวลาที่ท่านได้รับอนุญาตจากทางการสหรัฐฯ ให้พำนักในสหรัฐฯ และหากพบว่าระยะเวลาในการพำนักใกล้จะสิ้นสุดแล้ว หรือยังไม่แน่ใจช่วงเวลาการเดินทางกลับประเทศไทย ขอให้ยื่นคำขอขยายเวลาการพำนักในสหรัฐฯ กับหน่วยงานของสหรัฐฯ ที่เว็บไซต์ http://www.uscis.gov/visit-united-states/extend-your-stay

ในเดือนต่อ ๆ ไป จะต้องใช้เอกสารอะไรบ้าง ขอหนังสือรับรองเหมือนเดิมหรือไม่

สำหรับมาตราการและข้อกำหนดการเดินทาง ขอให้ติดตามประกาศของของ ศูนย์บริหารสถานการณ์โควิด19-ศบค. [www.moicovid.com] และประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย [www.caat.or.th]

การกักกันเฝ้าระวังโรค

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของ กพท. จะต้องเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน

(1)  พื้นที่กักกันโรคแห่งรัฐ (State Quarantine)  

ผู้ที่เดินทางเข้าประเทศไทยตามข้อยกเว้นของสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยจะต้องยอมเข้ารับการกักกันเฝ้าระวังโรค (State Quarantine) ในสถานที่ที่รัฐกำหนดเป็นเวลา 14 วัน และยินยอมพักสองคนในห้องคู่ในกรณีที่จำเป็น โดยไม่มีค่าใช้จ่ายที่พัก อาหารและการตรวจสุขภาพ

(2)  พื้นที่ควบคุมโรคแห่งรัฐทางเลือก (Alternative State Quarantine – ASQ)

หากท่านประสงค์จะเข้าพักในสถานที่ควบคุมโรคของรัฐทางเลือก (ASQ) เพื่อกักตัวและเฝ้าระวังโรคเป็นเวลา 14 วัน ซึ่งจะต้องรับผิดชอบจัดหาสถานที่จากรายชื่อที่ผ่านการรับรองจากทางการและรับผิดชอบค่าใช้จ่ายเองทั้งหมด ขอให้ติดต่อจองห้องพักกับ ASQ โดยตรง และแจ้งรายละเอียดให้เจ้าหน้าที่สถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบล่วงหน้าอย่างน้อย 3 วันก่อนออกเดินทาง

ขั้นตอนในการจองห้องพักกับ รร. ASQ

1. ให้จองห้องพักตรงกับโรงแรมฯ เมื่อทราบวันที่เดินทางถึงประเทศไทย
2. โรงแรมฯ จะแจ้งไปหน่วยงานที่ท่าอากาศยานทราบและจะส่งรถมารับที่ท่าอากาศยาน (ร.พ. คู่สัญญาจะเป็นผู้มาตรวจสุขภาพ และรักษาหากมีอาการเจ็บป่วย)
3. เมื่อจองห้องพักกับ ASQ เรียบร้อยแล้ว ให้นำหลักฐานการสำรองที่พัก อัพโหลดลงในระบบ 

รายชื่อโรงแรมที่ผ่านการตรวจประเมิน ASQ โดยกระทรวงสาธารณสุขและกระทรวงกลาโหม สามารถสืบค้นรายชื่อ และรายละเอียดที่ปรับเพิ่ม ได้ที่

 

สรุปขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับผู้เดินทาง

ใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate)

ท่านต้องจัดหาใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate) ที่แพทย์ออกให้ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทางจากสหรัฐฯ เพื่อยื่นให้แก่สายการบินขาออกจากประเทศ

ตามข้อกำหนดล่าสุด ทางการไทยขอความร่วมมือผู้ที่จะเดินทางเข้าประเทศไทยทุกคนกักตัวเอง (self-quarantine) ในที่พักอาศัยเป็นเวลา 14 วันก่อนเดินทาง และหากท่านอยู่ในกลุ่มเสี่ยงโดยพิจารณาจากอาชีพ สถานที่พัก ลักษณะการใช้ชีวิตทางสังคม รวมถึงกิจกรรมประจำวัน ท่านต้องได้รับการตรวจหาเชื้อ COVID-19 โดยวิธี PCR swab test และหากผลเป็นบวก ท่านจะไม่สามารถเดินทางได้ อนึ่ง ในการประเมินความเสี่ยง ท่านอาจพิจารณาใช้ประโยชน์จากวิธีประเมินตนเองของศูนย์ควบคุมและป้องกันโรคแห่งชาติ (CDC) ของสหรัฐฯ ที่ https://www.cdc.gov/coronavirus/2019-ncov/testing/diagnostic-testing.html

คำแนะนำสถานพยาบาลที่อาจขอใบรับรองแพทย์ได้

สถานที่ในการทำ Fit to fly ไม่ได้จำกัดอยู่แค่สถานที่ที่ระบุไว้ด้านล่างเท่านั้น ข้อมูลด้านล่างเป็นเพียงสถานที่ที่เคยออกใบ Fit to fly ได้ โดยสถานทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ ร่วมกับสมาคมนักเรียนไทยในสหรัฐฯ รวบรวมมาเพื่อเป็นประโยชน์และเป็นแนวทางเท่านั้น ที่ผ่านมาท่านอื่นๆ สามารถทำได้ที่ Urgent clinic หรือ Primary healthcare ทั่วไป

https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/06/คำแนะนำในการขอใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันว่ามีสุขภาพเหมาะสมต่อการเดินทาง.pdf  และ

https://thaiembdc.org/wp-content/uploads/2020/03/รายชื่อแพทย์ที่สามารถออกใบรับรอง-Fit-To-Fly-010420.pdf

ตัวอย่างแบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate form)

ซึ่งท่านสามารถดาวน์โหลดได้ที่ F2F form or F2F-Form (1)

ตัวอย่างเอกสารที่ไม่ใช่แบบฟอร์มใบรับรองแพทย์ (Fit to Fly Health Certificate form)

แบบฟอร์ม ต.8

ดาวน์โหลดและกรอกแบบฟอร์ม ได้ที่ [แบบฟอร์ม ต.8] หรือลงทะเบียนผ่านระบบ phone application ของท่าอากาศยานไทย (AOT) https://aot-app.kdlab.ai/ เมื่อเดินทางถึงประเทศไทย ผู้เดินทางต้องยื่นแบบฟอร์ม ต.8 ก่อนเข้าประเทศ [อ่านประกาศ]

 

เอกสารที่ใช้ในการเดินทางและข้อแนะนำ

เมื่อถึงวันเดินทางให้นำเอกสารดังต่อไปนี้  (ขอให้พิมพ์ hardcopy ของเอกสารทุกฉบับติดตัวไปด้วย) พร้อมสัมภาระไปเช็คอินเพื่อออกเดินทางตามปกติ โปรดเดินทางไปสนามบินล่วงหน้าก่อน เวลาประมาณ 3 ชั่วโมง

1)  หนังสือเดินทาง หรือ CI
2)  ใบรับรองการเดินทางที่ออกโดยสถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ
3)  ใบรับรองแพทย์ (Fit-to-Fly health certificate)
4)  ใบ ต.8 หรือใช้ระบบ phone application
5)  หนังสือเดินทางไทย ที่มีอายุมากกว่า 6 เดือน

หากหนังสือเดินทางหมดอายุ

กรุณาติดต่อ สอท/สกญ ที่ดูแลเขตอาณาของท่าน ล่วงหน้าเพื่อขอรับหนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.)

ข้อแนะนำการเตรียมสัมภาระเดินทาง

ผู้ที่เดินทางเป็นหมู่คณะควรเตรียมสัมภาระเดินทางแยกรายบุคคล เนื่องจากรัฐบาลไทยจะจัดห้องกักกันตัวเพื่อควบคุมโรคแยกห้อง (ยกเว้นกรณีเด็กเล็ก) จึงอาจทำให้เกิดความไม่สะดวกหากท่านต้องหยิบสัมภาระของท่านจากกระเป๋าของผู้โดยสารท่านอื่นเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย

หากท่านมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพ

เพื่อให้รัฐบาลไทยจัดเตรียมการอำนวยความสะดวกแก่ทุกท่านที่เดินทางถึงประเทศไทยได้อย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ ขอความร่วมมือท่านแจ้งเจ้าหน้าที่ของสถานเอกอัครราชทูตฯ / สถานกงสุลใหญ่ฯ หากท่านมีโรคประจำตัวหรือปัญหาสุขภาพที่ เจ้าหน้าที่สาธารณสุขไทยควรทราบเพื่อเตรียมความพร้อมในการรับท่าน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง (1) ผู้ป่วยอาการสาหัส อาทิ โรคมะเร็ง (2) ผู้มีอาการป่วยทางจิต (3) หญิงตั้งครรภ์ใกล้คลอด 3 วันก่อนการเดินทาง โดยขอความร่วมมือแจ้งข้อมูลประวัติการรักษาที่โรงพยาบาลในประเทศไทย (หากมี) ด้วย

 

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
www.thaiembdc.org  อีเมล consular@thaiembdc.org

Hotline (202) 999-7690  (202) 431-0882  (202) 431-7766

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
www.thaiconsulatela.org อีเมล consular@thaiconsulatela.org
Hotline (323) 580-4222  (323) 552-3227  (747) 334-4558  (818) 292-7591

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
www.thaiconsulatechicago.org  อีเมล info@thaiconsulatechicago.org

Hotline (773) 294-5933

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
www.thaicgny.com อีเมล info@thaicgny.com

Hotline (646) 842-0864