ขั้นตอนการเดินทางเข้าประเทศไทยช่วงสถานการณ์ฉุกเฉิน

คำเตือนเรื่องการลงทะเบียน Thailand Pass

กรุณาลงทะเบียนในระบบเพียงครั้งเดียว การลงทะเบียนมากกว่า 1 ครั้ง อาจทำให้เกิดความสับสน เนื่องจากระบบจะอนุมัติอันล่าสุด และปฏิเสธอันที่เหลือ

คำเตือน

ควรลงทะเบียนล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง
ลงทะเบียน Thailand Pass (คลิก)

1. สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ท่านสามารถสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมและติดต่อเรื่องทั่วไปเกี่ยวกับ Thailand Pass ได้ที่สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่ใกล้ท่านที่สุด

2. ทางอีเมล 
หากรู้สึกว่าเกิดความล่าช้ามากเกินไปในการลงทะเบียน โปรดติดต่อ support@tp.consular.go.th เพื่อติดตามสถานะการลงทะเบียน
เพื่อความรวดเร็วในการตรวจสอบข้อมูลของท่าน

โปรดระบุข้อมูลดังต่อไปนี้ไว้ตอนต้นของอีเมล

 • ชื่อ นามสกุล (ภาษาอังกฤษ ตามหนังสือเดินทาง)
 • หมายเลขหนังสือเดินทาง
 • วันที่จะเดินทางมาถึง (date of arrival)

โปรดงดเว้นไม่ส่งอีเมลเรื่องเดียวกันมาซ้ำซ้อนหลายฉบับ เนื่องจากอาจทำให้การดำเนินการเรื่องของท่านล่าช้ายิ่งขึ้น รวมทั้งของผู้อื่นโดยรวม ทั้งนี้ เนื่องจากปริมาณอีเมลมีเป็นจำนวนมาก ทาง Thailand Pass อาจไม่สามารถตอบอีเมลเป็นรายบุคคลได้

3. โทรศัพท์ 24 ชั่วโมง 
สำหรับการสอบถามข้อมูลอื่น ๆ ที่จำเป็นต้องคุยกับเจ้าหน้าที่ ท่านสามารถติดต่อหมายเลขโทรศัพท์ +66 2572 8442 ได้ 24 ชั่วโมงโดยไม่เว้นวันหยุดราชการ

มาตราการการเดินทางเข้าประเทศไทยตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เป็นต้นไปและ รายชื่อประเทศและพื้นที่ต้นทางที่เกี่ยวข้องตามประกาศของกระทรวงการต่างประเทศ อ่านประกาศที่นี่

ทางเว็บไซต์ https://tp.consular.go.th/ ผู้ลงทะเบียนในระบบใหม่จะได้รับ Thailand Pass QR Code เพื่อใช้แสดงต่อสายการบิน และเจ้าหน้าที่คัดกรอง ณ ด่านตรวจคนเข้าเมือง

ขั้นตอนการเลือกรูปแบบการเดินทาง

สำหรับบุคคลสัญชาติไทย ที่เดินทางจากสหรัฐอเมริกา (และประเทศที่ได้รับอนุญาต) เข้าประเทศไทย มีเงื่อนไขและมาตรการดังต่อไปนี้

ตารางเปรียบเทียบมาตราการเดินทางเข้าไทย 3 รูปแบบ

เลือกรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย

เอกสารที่ต้องเตรียม

ขั้นตอนการขอ “Thailand Pass” เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

 • หนังสือเดินทาง (Passport)
 • VISA (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ข้อมูลวีซ่า
 • เอกสารยืนยันการจอง AQ หรือ SHA+ ตามข้อกำหนดของแต่ละโครงการ พร้อมใบเสร็จที่แสดงว่าชำระค่าใช้จ่ายเรียบร้อยแล้ว
 • เอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบถ้วน ตามข้อกำหนดของรัฐบาลไทย มากกว่า 14 วันก่อนเดินทางในกรณีที่เข้าร่วมโครงการไม่กักตัวจาก รายชื่อ 63 ประเทศ และ โครงการ Sandbox
 • ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD50,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น)
 • ลงทะเบียนอย่างน้อย 7 วันก่อนเดินทางเข้าประเทศไทย ได้ที่ https://tp.consular.go.th/
 • กรอกรายละเอียดข้อมูลส่วนตัว (รวมถึงแบบฟอร์ม Immigration) และอัปโหลดเอกสารที่จำเป็นตามรายละเอียดขั้นตอนที่ 1
 • รอการอนุมัติเอกสารรับรองการฉีดวัคซีน
 • เมื่ออนุมัติแล้วจะได้รับ “Thailand Pass QR Code”
 • โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง
 • แสดงเอกสารทั้งหมดรวมถึง “Thailand Pass QR Code” และเอกสารตรวจหาเชื้อโควิด-19 โดยต้องมีผลเป็นลบก่อนเดินทางเข้าประเทศไทยแบบ RT-PCR ไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนออกเดินทาง แสดงต่อเจ้าหน้าที่สนามบินที่ท่านมาถึง
 • ผ่านกระบวนการพิธีตรวจคนเข้าเมือง และกรมควบคุมโรค
 • เดินทางไปตรวจหาเชื้อโควิด-19 ณ โรงแรมที่ท่านได้จองไว้ โดยรถของทางโรงแรมเท่านั้น
 • แอปพลิเคชันหมอชนะ MorChana
 • เมื่อเดินทางถึงโรงแรมที่ได้จองไว้ ทางโรงแรมจะดำเนินการตรวจหาเชื้อโควิด-19 อยู่ตามกำหนดตามรูปแบบการเดินทาง และเมื่อผลการตรวจหาเชื้อออกมาเป็น “ลบ” ก็สามารถเดินทางออกจากโรงแรมได้

Thailand Pass Inforgraphic

คำถามที่พบบ่อย FAQS

คำถามที่พบบ่อย จากกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ – 2 ภาษา
https://consular.mfa.go.th/th/content/thailand-pass-faqs-2 (อ่าน PDF file)

ระบบ Thailand Pass จะเริ่มเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 เวลา 09.00 น.(ตามเวลากรุงเทพฯ)

ตั้งแต่วันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 ผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศทุกคน ต้องลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass

ได้ หากท่านได้รับการอนุมัติ COE แล้ว สามารถใช้ COE ฉบับเดิมเพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยได้ และจะมีสิทธิ์การเข้าประเทศตามรูปแบบใดรูปแบบหนึ่ง ใน 3 รูปแบบ (ยกเว้นการกักตัว / เข้าพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว / กักตัวในสถานที่กักกัน) ทั้งนี้ ขึ้นอยู่กับว่าผู้เดินทางมีคุณสมบัติครบถ้วนตามเงื่อนไขของแต่ละรูปแบบหรือไม่ โดยในเอกสาร COE จะระบุว่า ผู้ร้องมีสิทธิ์เข้าประเทศไทยในรูปแบบใดบ้าง

 • ถ้าหาก COE ได้รับการอนุมัติลงทะเบียน (pre-approve) แล้ว ท่านสามารถขอ COE ให้เสร็จสิ้นได้ โดยต้องส่งเอกสารส่วนที่เหลือทั้งหมด เพื่อให้สถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ ดำเนินการอนุมัติ COE ให้เสร็จสิ้นภายในวันที่ 7 พฤศจิกายน 2564 มิฉะนั้น คำขอ COE ของท่านจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย
 • ถ้าหาก COE ยังไม่ได้รับการ pre-approve ภายในวันที่ 1 พฤศจิกายน 2564 คำขอ COE ฉบับนั้นจะถูกปฏิเสธโดยอัตโนมัติ และท่านจะต้องทำการลงทะเบียนผ่านระบบ Thailand Pass เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทย

ท่านควรลงทะเบียนและส่งเอกสารล่วงหน้าอย่างน้อย 7 วัน ก่อนวันเดินทาง

ไม่สามารถทำได้ หากท่านต้องการเปลี่ยนแปลงวันหรือรายละเอียดในการเดินทาง ท่านจำเป็นต้องทำการลงทะเบียนใหม่อีกครั้งในระบบ Thailand Pass

ไม่สามารถทำได้ ยกเว้นกรณีเดินทางพร้อมเด็กตามเงื่อนไขด้านล่างนี้

 • กรณีเดินทางเข้าประเทศโดยไม่กักกันตัว – ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 12 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 12 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วนข้อมูลส่วนตัว
 • กรณีเดินทางเข้าประเทศผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว – ผู้เดินทางทุกคนที่มีอายุตั้งแต่ 18 ปีขึ้นไป จะต้องทำการยื่นเอกสารของตนเองผ่านระบบ Thailand Pass ทั้งนี้ สำหรับเด็กที่มีอายุต่ำกว่า 18 ปี สามารถที่จะยื่นเอกสารพร้อมไปกับการลงทะเบียนของผู้ปกครองได้ ในส่วนข้อมูลส่วนตัว
 • ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 12 ปี ขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว
 • ผู้เดินทางทุกคนที่อายุ 18 ปี ขึ้นไป จะต้องได้รับเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนเพื่อยืนยันว่าได้รับวัคซีนครบโดสเรียบร้อยแล้ว ก่อนการเดินทางอย่างน้อย 14 วัน เพื่อเดินทางเข้าประเทศไทยผ่านโครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว (Sandbox Programme)
 • โรงแรม AQ คือ โรงแรมที่ใช้เป็นพื้นที่กักตัวสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ AQ และเป็นสถานที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักตัว
 • โรงแรม/ที่พัก SHA+ คือ โรงแรมที่ได้มาตรฐาน “Amazing Thailand Safety and Health Administration” และใช้เป็นโรงแรมที่พักสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบ Sandbox และเป็นสถานที่ที่รัฐกำหนดเพื่อใช้รอผล RT-PCR ของผู้เดินทางเข้าประเทศไทยในรูปแบบยกเว้นจากการกักตัว
 • ที่พักกักตัวแบบ Alternative Quarantine (AQ) ดูข้อมูล AQ ล่าสุด ที่ http://www.hsscovid.com/ หรือ https://bit.ly/3556nel โดย
  • ผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ/ดอนเมือง สามารถใช้บริการ AQ ในกรุงเทพมหานคร จังหวัดชลบุรี ปราจีนบุรี และนครนายก ได้
  • ผู้ที่เดินทางเข้าไทยทางท่าอากาศยานภูเก็ต สามารถใช้บริการ AQ ในจังหวัดภูเก็ต และพังงา ได้

  ช่องทางสำรองห้องพัก AQ สามารถสำรองโดยตรงกับโรงแรม หรือผ่านช่องทางดังต่อไปนี้

 • รูปแบบยกเว้นการกักตัว – ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้ว ท่านจะต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน
 • รูปแบบ Sandbox – ท่านสามารถเดินทางได้อย่างอิสระในพื้นที่ Sandbox เป็นระยะเวลา 7 วัน โดยเมื่อเดินทางมาถึงประเทศไทยแล้วจะต้องต้องเข้ารับการตรวจหาเชื้อโควิด-19 แบบ RT-PCR และต้องมีผลตรวจเป็นลบก่อน (ระหว่างที่อยู่ในพื้นที่ Sandbox ไม่สามารถเดินทางข้ามพื้นที่ Sandbox ต่าง ๆ ได้ ต้องอยู่ในพื้นที่ Sandbox เฉพาะในจังหวัดที่โรงแรมตั้งอยู่เท่านั้น) ภายหลังจากอยู่ในพื้นที่ Sandbox ครบ 7 วัน แล้ว ท่านจะสามารถเดินทางไปยังพื้นที่อื่นๆ ในประเทศไทยได้อย่างอิสระ
 • รูปแบบการกักตัว ณ สถานที่กักกัน (กรณีไม่ได้รับการฉีดวัคซีนโควิด-19) – ท่านจะต้องได้รับการกักตัวให้ครบ 10 วันในโรงแรม/ที่พัก AQ โดยเมื่อครบ 10 วันแล้ว ท่านสามารถเดินทางในประเทศไทยได้อย่างอิสระ

ไม่สามารถทำได้ โดยปัจจุบัน การลงทะเบียนผ่าน Thailand Pass รองรับสำหรับการเดินทางเข้าประเทศไทยทางอากาศเท่านั้น ผู้เดินทางเข้าทางบกหรือทางน้ำต้องติดต่อสถานเอกอัครราชทูต/สถานกงสุลใหญ่เพื่อขอ COE

หน่วยงานที่เกี่ยวข้องกำลังพิจารณาขยายระบบให้รองรับการลงทะเบียนสำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทยทางบกและทางน้ำ

รายชื่อประเทศ / พื้นที่ที่มีสิทธิ์ได้รับการยกเว้นการกักตัวจะมีการพิจารณาเพิ่มเติมอย่างต่อเนื่อง ในระหว่างนี้ หากต้องการเดินทางไปยังประเทศไทย สามารถทำได้ โดยเดินทางเข้าพื้นที่ Sandbox หรือ Alternative Quarantine โดยขึ้นอยู่กับประวัติการฉีดวัคซีน

ไม่จำเป็น อย่างไรก็ดี ผู้เดินทางจะต้องแสดงผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ที่ออกภายใน 72 ชั่วโมง ก่อนการเดินทางต่อเจ้าหน้าที่ที่สนามบิน ยกเว้นในกรณีที่เป็นคนไทยที่เดินทางมายังประเทศไทยและเข้ารับการกักตัวในสถานที่กักกันทางเลือก (AQ) โดยผู้เดินทางอื่นๆ ที่ไม่มีผลการตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) อาจถูกปฏิเสธการเข้าประเทศไทย ทั้งนี้ ผลตรวจหาเชื้อ COVID-19 (RT-PCR) ของท่านจะต้องเป็นเอกสารที่เป็น print-out ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น

ได้ อย่างไรก็ดี การแวะเปลี่ยนเครื่องของท่านต้องใช้เวลาไม่เกิน 12 ชั่วโมง และต้องไม่ผ่านพิธีการตรวจคนเข้าเมือง มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยโดยยกเว้นการกักตัว

ไม่ต้อง อย่างไรก็ดี ท่านจะต้องมีหลักฐานการประกันภัยที่มีวงเงินคุ้มครองอย่างน้อย 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่

ท่านจะต้องอยู่ในประเทศ / พื้นที่ที่อยู่ในรายชื่อยกเว้นการกักตัวเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วัน ติดต่อกัน (สามารถพำนักอยู่ได้ในหลายประเทศ / พื้นที่ในรายชื่อ โดยรวมกันแล้วเป็นเวลาไม่น้อยกว่า 21 วันติดต่อกัน) ก่อนที่จะเข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว

ได้ โดยท่านจะต้องไม่เดินทางไปยังประเทศ / พื้นที่นอกรายชื่อยกเว้นการกักตัวในช่วงระหว่างที่เดินทางออกจากประเทศไทยและเดินทางกลับเข้าประเทศไทย (ยกเว้นกรณีแวะเปลี่ยนเครื่องตามเงื่อนไขในคำถามที่พบบ่อยข้อที่ 15) มิฉะนั้น ท่านจะไม่เข้าเกณฑ์การเดินทางเข้าประเทศไทยแบบยกเว้นการกักตัว

จำเป็น

 • ชาวต่างชาติ ที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคม หรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง
 • ผู้มีสัญชาติไทย ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass เนื่องจากได้รับรองการรักษาพยาบาลผ่านโครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้าของไทยแล้ว

ไม่จำเป็น โดยสามารถใช้กรมธรรม์ประกันภัยรูปแบบอื่น อาทิ ประกันทั่วไปหรือประกันสุขภาพที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ ได้

เอกสารที่จำเป็นจะแตกต่างกันตามรูปแบบการเดินทางเข้าประเทศไทย โดยมีรายละเอียด ดังนี้

เอกสารการยกเว้นการกักตัว
(Test and Go)
พื้นที่นำร่องท่องเที่ยว
(Sandbox Programme)
การกักตัว ณ สถานกักกัน
(Alternative Quarantine)
สำเนาหนังสือเดินทาง
เอกสารรับรองการได้รับวัคซีนโควิด-19ไม่จำเป็น
กรมธรรม์ประกันภัย (วงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ)**
หลักฐานการจ่ายเงินค่าที่พัก / โรงแรมSHA+/AQ (1 วัน)SHA+ (7 วัน)AQ (10 วัน)
วีซ่าประเทศไทยหากจำเป็นหากจำเป็นหากจำเป็น

* นอกจากนี้ ท่านจะต้องมีผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) ที่ออกไม่เกิน 72 ชั่วโมงก่อนเวลาเดินทางเพื่อแสดงต่อเจ้าหน้าที่ด่านควบคุมโรคเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย โดยข้อกำหนดนี้ยกเว้นสำหรับผู้มีสัญชาติไทยที่เดินทางเข้ารับการกักตัว ณ สถานที่กักกัน (Alternative Quarantine) ทั้งนี้ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 (RT-PCR) จะต้องเป็นเอกสาร print-out ไม่ใช่อิเล็กทรอนิกส์ไฟล์ และเป็นภาษาไทยหรืออังกฤษเท่านั้น

** กรมธรรม์ประกันภัย สำหรับชาวต่างชาติ ที่มีถิ่นพำนักหรือมีใบอนุญาตทำงานในไทยสามารถแสดงเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยในไทยที่มีวงเงินคุ้มครองไม่น้อยกว่า 50,000 ดอลลาร์สหรัฐ หรือหลักฐานการประกันภัยอื่น ๆ อาทิ บัตรประกันสังคมหรือหนังสือรับรองการประกันภัยที่ออกโดยนายจ้าง สำหรับผู้มีสัญชาติไทย ไม่จำเป็นต้องมีเอกสารกรมธรรม์ประกันภัยเพื่อลงทะเบียนใน Thailand Pass

หากท่านไม่มีโทรศัพท์มือถือ ท่านสามารถพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสารและนำมาแสดงต่อเจ้าหน้าที่ โดยท่านอาจลงทะเบียน Thailand Pass บนคอมพิวเตอร์เพื่อความสะดวกในการพิมพ์ QR Code ออกมาเป็นเอกสาร

ไม่ได้ ผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 จะต้องเป็นรูปแบบ RT-PCR เท่านั้น (ไม่ใช่ผลตรวจแบบ ATK) และผลตรวจดังกล่าวจะต้องออกภายใน 72 ชั่วโมงก่อนการเดินทาง

วัคซีนที่ได้รับการยอมรับในประเทศไทยประกอบด้วย

– CoronaVac (Sinovac)– AstraZeneca
– Pfizer-BioNTech– Moderna
– COVILO (Sinopharm)– Janssen (Johnson & Johnson)
– Sputnik V 

 

ประเทศไทยยอมรับการฉีดวัคซีนสูตรไขว้ ทั้งนี้ ระยะเวลาที่ได้รับวัคซีนเข็มสองจะต้องเป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนดของวัคซีนเข็มแรก ดังนี้

 • เข็มแรก (Sinovac) = เว้นระยะ 2 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
 • เข็มแรก (AstraZeneca) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
 • เข็มแรก (Pfizer-BioNTech) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
 • เข็มแรก (Moderna) = เว้นระยะ 4 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
 • เข็มแรก (Sinopharm) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
 • เข็มแรก (Sputnik V) = เว้นระยะ 3 สัปดาห์ ก่อนเข็มที่สอง
  * ผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วนคือผู้ที่ได้รับวัคซีนเข็มที่สอง 14 วันก่อนเดินทาง
  ** ผู้ที่ได้รับการฉีดวัคซีน Janssen (Johnson&Johnson) จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบถ้วน หลังได้รับวัคซีนเข็มแรก 14 วัน

รายชื่อวัคซีนที่ได้รับการรับรอง

 • CoronaVac (Sinovac) (2 เข็ม)
 • AstraZeneca/ Covishield (2 เข็ม)
 • Pfizer-BioNTech/ Comirnaty (2 เข็ม)
 • Janssen (Johnson & Johnson) (1 เข็ม)
 • Moderna (2 เข็ม)
 • Sinopharm/ COVILO (2 เข็ม)
 • Sputnik V (2 เข็ม)
  ** กรณีได้รับวัคซีนสองเข็ม ต่างบริษัทผู้ผลิต จะต้องมีระยะห่างรับวัคซีนเข็มที่สองอย่างน้อยตามที่บริษัทผู้ผลิตเข็มแรกกำหนด

เอกสารรับรองการฉีดวัคซีน Proof of COVID-19 Vaccination

 • Verifiable records (digital or paper) – Vaccination certificate with QR code1, digital pass via Smartphone application with QR code1 (e.g., United Kingdom National Health Service COVID Pass, European Union Digital COVID Certificate)
 • Non-verifiable paper records – Printout of COVID-19 vaccination record or a COVID-19 vaccination certificate issued at national or subnational level or by an authorized vaccine provider (e.g., the CDC vaccination card)
 • Non-verifiable digital records – Digital photos of vaccination card or record, downloaded vaccine record or vaccination certificate from official source (e.g., public health agency, government agency, or other authorized vaccine provider), or a mobile phone application without QR code

  CDC COVID-19 Vaccination Record Card

ได้ โดยหากมีประวัติได้รับเชื้อโควิด-19 จะต้องได้รับวัคซีน 1 เข็ม ภายในระยะเวลา 3 เดือนหลังจากหายป่วย โดยจะต้องแนบเอกสารรับรอง / ใบรับรองแพทย์ที่ยืนยันการหายป่วยจากโรคโควิด-19 มาพร้อมกับใบรับรองการฉีดวัคซีน 1 เข็มดังกล่าว ทั้งนี้ หากมีเอกสารรับรองการฉีดวัคซีนครบ 2 เข็ม ก่อนได้รับเชื้อโควิด-19 จะถือว่าเป็นผู้ได้รับวัคซีนครบตามเกณฑ์

ข้อมูลส่วนตัวของท่านบนระบบ Thailand Pass จะได้รับการเข้ารหัสเพื่อความปลอดภัยของข้อมูล ทั้งนี้ ข้อมูลของท่านจะถูกใช้เพื่อการพิจารณาอนุมัติการเดินทางเข้าประเทศไทยของท่านเท่านั้น

ท่านสามารถหาข้อมูลเพิ่มเติมได้จากเว็บไซต์ของกรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ (https://consular.mfa.go.th) หรือจากสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ของไทยในพื้นที่ของท่าน
ระบบ Thailand Pass ได้รับการออกแบบให้ใช้งานได้ง่าย โดยระบบจะอธิบายวิธีลงทะเบียนให้กับท่านในแต่ละขั้นตอนเพื่อความสะดวกในการลงทะเบียนอย่างถูกต้อง

 รายชื่อประเทศ/พื้นที่ ตามประกาศ ศปก.กต.

สถานะข้อมูล ณ วันที่ 30 ตุลาคม 2564: ออสเตรเลีย  ออสเตรีย  บาห์เรน  เบลเยียม  ภูฏาน  บรูไนดารุสซาลาม  บัลแกเรีย  กัมพูชา  แคนาดา  ชิลี  จีน  โครเอเชีย  ไซปรัส  สาธารณรัฐเช็ก  เดนมาร์ก  เอสโตเนีย  ฟินแลนด์  ฝรั่งเศส  เยอรมนี  กรีซ  ฮังการี  ไอซ์แลนด์  อินเดีย  อินโดนีเซีย  ไอร์แลนด์  อิสราเอล  อิตาลี  ญี่ปุ่น  คูเวต   ลาว  ลัตเวีย  ลิทัวเนีย  ลักเซมเบิร์ก  มาเลเซีย  มัลดีฟส์  มอลตา  มองโกเลีย  เมียนมา  เนปาล  เนเธอร์แลนด์  นิวซีแลนด์  นอร์เวย์  โอมาน  ฟิลิปปินส์  โปแลนด์  โปรตุเกส   กาตาร์  โรมาเนีย  ซาอุดีอาระเบีย  สิงคโปร์  สาธารณรัฐสโลวัก  สโลวีเนีย ศรีลังกา สาธารณรัฐเกาหลี สเปน สวีเดน สวิตเซอร์แลนด์ สหรัฐอาหรับเอมิเรตส์ สหราชอาณาจักร สหรัฐอเมริกา เวียดนาม ฮ่องกง ไต้หวัน (ดูรายชื่อ)

 

โครงการพื้นที่นำร่องท่องเที่ยว Sandbox Program (17 Blue Zone Sandbox Destinations)

ผู้เดินทางเข้าไทยผ่านช่องทาง Sandbox  Programme ต้องเดินทางเข้าผ่านทางอากาศยานนนาชาติสุวรรณภูมิ (ฺBKK) ดอนเมือง (DMK) เชียงใหม่ (CNX) ภูเก็ต (HKT) สมุย (USM) อู่ตะเภา (UTP) และท่าอากาศยานบุรีรัมย์ (BFV/VTUO) (เฉพาะเครื่องเช่าเหมาลำ) อ่านข้อมูลพื้นที่นำร่อง Sandbox Program ได้ที่ www.tatnews.org

The Blue Zone Sandbox Destinations

ประกันสุขภาพ

ประกันสุขภาพที่ครอบคลุมการรักษาโควิดในต่างประเทศวงเงิน USD50,000 (สำหรับชาวต่างชาติเท่านั้น) ตัวอย่างข้อมูลบริษัทประกันภัย https://bit.ly/2WkzUvb

MorChana Application – หมอชนะ

แอปพลิเคชันหมอชนะ https://www.facebook.com/MorchanaApp/

แอปฯ “หมอชนะ”
📌 ดาวน์โหลดแอปฯ ได้ที่ 👇🏻
 
 

สถานเอกอัครราชทูตฯ และสถานกงสุลใหญ่ฯ 

หากท่านมีข้อสงสัยหรือคำถามเพิ่มเติม ขอให้ท่านติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ หรือสถานกงสุลใหญ่ที่รับผิดชอบพื้นที่ที่ท่านพำนักอยู่ ดังนี้

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
www.thaiembdc.org  อีเมล consular@thaiembdc.org

Hotline (202) 999-7690  (202) 431-0882  (202) 431-7766

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
www.thaiconsulatela.org อีเมล consular@thaiconsulatela.org
Hotline (323) 580-4222  (323) 552-3227  (747) 334-4558  (818) 292-7591

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก
www.thaiconsulatechicago.org  อีเมล info@thaiconsulatechicago.org

Hotline (773) 294-5933

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก
www.thaicgny.com อีเมล info@thaicgny.com

Hotline (212) 754-1770