กงสุลสัญจร (Mobile Consular Services)

หากหนังสือเดินทาง และบัตรประชาชนไทยของท่านหมดอายุทั้ง ๒ ชนิด
ขอให้ท่านทำการนัดหมายออนไลน์การทำหนังสือเดินทางเท่านั้น ไม่ต้องนัดหมายออนไลน์การทำบัตรประชาชน เพราะในวันเข้ารับบริการ (หากท่านนัดหมายการทำหนังสือเดินทางสำเร็จ) เจ้าหน้าที่จะให้ท่านต่ออายุบัตรประชาชนก่อนการทำหนังสือเดินทาง 
 
เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์
๑. ข้อมูลบนหนังสือเดินทางไทย (หน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว)
๒. ข้อมูลบนบัตรประชาชนไทย

กิจกรรมกงสุลสัญจร ณ วัดพุทธบูชา เมืองดีเคเตอร์ รัฐจอร์เจีย

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มีกำหนดจัดกิจกรรมกงสุลสัญจร เพื่อให้บริการทำหนังสือเดินทางและบัตรประจำตัวประชาชน ณ วัดพุทธบูชา เมืองดีเคเตอร์ รัฐจอร์เจีย ระหว่างวันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ๒๕๖๖ โดยมีรายละเอียด ดังนี้

๑. วันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ – รอบพิเศษ สำหรับผู้ที่มีอายุ ๗๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น ไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า


๒. วันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๖ – สำหรับผู้มีนัดหมายล่วงหน้าและกลุ่ม walk in

๓. วันที่ ๒ เมษายน ๒๕๖๖ – สำหรับผู้มีนัดหมายล่วงหน้าและกลุ่ม walk in


การลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ล่วงหน้าเพื่อขอเข้ารับบริการ
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดระบบลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์ให้กับผู้ที่ประสงค์จะเข้ารับบริการกงสุลสัญจร ในวันพุธที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ ตั้งแต่เวลา ๑๔:๐๐ น. (Eastern Time Zone) และจะปิดการลงทะเบียนเมื่อคิวนัดหมายเต็ม

เอกสาร/ข้อมูลที่ต้องใช้สำหรับการลงทะเบียนนัดหมายออนไลน์
๑. ข้อมูลบนหนังสือเดินทางไทย (หน้าที่มีข้อมูลส่วนตัว)
๒. ข้อมูลบนบัตรประชาชนไทย

การให้บริการ
๑. สถานเอกอัครราชทูตฯ จะเปิดให้บริการกงสุลสัญจร (รอบพิเศษ) สำหรับผู้ที่มีอายุ ๗๐ ปีบริบูรณ์ขึ้นไปเท่านั้น ในวันที่ ๓๑ มีนาคม ๒๕๖๖ เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๘.๐๐ น. ณ วัดพุทธบูชา เมืองดีเคเตอร์ รัฐจอร์เจีย โดยไม่ต้องลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า ทั้งนี้ กรุณาจัดเตรียมเอกสารเพื่อขอเข้ารับบริการมาให้ครบถ้วน หากเอกสารไม่ครบถ้วน เจ้าหน้าที่ขอสงวนสิทธิในการปฏิเสธการให้บริการ
๒. ผู้ที่ได้รับการยืนยันนัดหมายเพื่อเข้ารับบริการที่วัดพุทธบูชา ในวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๖ เรียบร้อยแล้ว (Appointment Confirmed) กรุณาตรวจสอบและจัดเตรียมเอกสารให้ครบถ้วนตามที่ได้รับแจ้งทางอีเมล และมาแสดงตนพร้อมเอกสารก่อนเวลานัดหมายอย่างน้อย 30 นาที
๓. สำหรับผู้ที่ไม่มีนัดหมายล่วงหน้า สามารถลงทะเบียนขอรับบริการแบบ walk-in (เฉพาะการทำหนังสือเดินทาง) ได้ในวันที่ ๑ – ๒ เมษายน ๒๕๖๖ (จะแจ้งช่องทางลงทะเบียน ณ สถานที่ให้บริการกงสุลสัญจรฯ ต่อไป) โดยจำกัดจำนวน ๕๐ คนต่อวัน ทั้งนี้ หากมีผู้ลงทะเบียนเกินกว่าที่กำหนดไว้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะทำการจับสลากเพื่อคัดเลือกผู้ที่จะได้เข้ารับบริการแบบ walk-in ในเวลา ๑๖.๐๐ น. ของแต่ละวัน และจะเริ่มให้บริการสำหรับกลุ่ม walk-in หลังจากผู้มีนัดหมายเข้ารับบริการเสร็จสิ้นแล้ว


ศึกษาและสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่
– งานหนังสือเดินทาง: https://thaiembdc.org/th/passport/
โทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๑๐ อีเมล passport@thaiembdc.org
– งานบัตรประชาชน: https://thaiembdc.org/th/consularservice/idcard/
โทรศัพท์ (๒๐๒) ๖๔๐-๕๓๒๘ อีเมล idcard@thaiembdc.org
– ประชาสัมพันธ์: https://thaiembdc.org
โทรศัพท์ (๒๐๒) 6๘๔-๘๔๙๓ อีเมล consular@thaiembdc.org

Line official account ของสถานเอกอัครราชทูตฯ 


สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศให้ทราบเกี่ยวกับการให้บริการกงสุลสัญจรปี ๒๕๖๖ หรือความคืบหน้าให้ทราบเป็นระยะที่เว็บไซต์  http://www.thaiembdc.org/mobileconsularservices และ Facebook ฝ่ายกงสุล)

ผู้ที่มีความจำเป็นเร่งด่วนที่จะต้องเดินทาง อาจพิจารณาทำหนังสือหรือเอกสารเดินทางฉุกเฉิน
โดยสามารถดูรายละเอียดได้ที่ https://thaiembdc.org/th/passport/emergencytravel/

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน มีกำหนดการให้บริการกงสุลสัญจร ประจำปี ๒๕๖๖ ดังนี้

ครั้งที่ ๑  วันที่ ๒๔ – ๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ณ วัดพุทธนานาชาติ-ออสติน เมืองเดล วาเล รัฐเท็กซัส เสร็จสิ้นแล้ว

ครั้งที่ ๒ วันที่ ๓๑ มีนาคม – ๒ เมษายน ณ วัดพุทธบูชา เมืองดีเคเตอร์ รัฐจอร์เจีย (เปิดให้ลงทะเบียนนัดหมายในวันที่ ๑๕ มีนาคม ๒๕๖๖ (เวลา ๑๔.๐๐ น เวลากรุงวอชิงตัน)