สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการกงสุลสัญจรครั้งต่อไป วันที่ ๑๘-๒๐ กรกฎาคม ๒๕๕๘ วัดพุทธรังษี ๑๕๒๐๐ SW ๒๔๐th St., Miami, FL ๓๓๐๓๒ (๓๐๕) ๒๔๕ ๒๗๐๒

หมายเหตุ

ผู้ที่ประสงค์จะขอทำหนังสือเดินทางและ/หรือบัตรประจำตัวประชาชนกรุณาส่ง ใบสมัครและเอกสารประกอบไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่

หนังสือเดินทาง
Email – passport@thaiembdc.org
Fax – (๒๐๒) ๔๕๙ ๙๕๓๖
Tel – (๒๐๒) ๖๔๐ ๕๓๑๐
ทั้งนี้ โปรดชำระค่าหนังสือเดินทางด้วย cashier check หรือ money order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” จำนวน ๓๕.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และค่าไปรษณีย์ด้วยเงินสด จำนวน ๒๐.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างการทำหนังสือเดินทาง (ที่วัด)

แบบฟอร์มงานหนังสือเดินทาง (Passport Application Forms)
๑. คำร้องขอหนังสือเดินทางอิเล็กทรอนิกส์ (E-Passport Application Form)
๒. บันทึกการสอบสวน (Investigation Form)
๓. คำให้การหนังสือเดินทางหาย (Lost Passport Report)

บัตรประจำตัวประชาชน
Email – idcard@thaiembdc.org
Fax – (๒๐๒) ๔๕๙ ๙๕๓๖
Tel – (๒๐๒) ๖๔๐ ๕๓๒๕
ทั้งนี้ โปรดชำระค่าบัตรประจำตัวประชาชนด้วย เงินสด จำนวน ๑.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ ในระหว่างการทำบัตรประจำตัวประชาชน (ที่วัด) กรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ตามมาตรา ๖ จัตวา ฉบับละ ๑ ดอลลาร์สหรัฐ และไม่มีค่าธรรมเนียม กรณีบัตรหมดอายุ

แบบฟอร์มงานบัตรประจำตัวประชาชน
๑. แบบแจ้งความประสงค์ขอมีบัตรประจำตัวประชาชน