บริการกงสุลสัญจร สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ประจำปี ๒๕๕๙

การให้บริการกงสุลสัญจร

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันกำหนดที่จะให้บริการกงสุลสัญจรในปี ๒๕๕๙ ดังนี้

วันที่ / เดือน สถานที่
๒๒-๒๔ มกราคม ๒๕๕๙ วัดพุทธดัลลัส ๘๔๘๔ Stults Road, Dallas, TX ๗๕๒๔๓ (๒๑๔) ๓๔๐ ๖๑๘๗ (จบสัญจรแล้ว)
๒๐-๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ วัดมงคลรัตนาราม ๕๓๐๖ Palm River Road, Tampa, FL ๓๓๖๑๙
(๘๑๓) ๖๒๑ ๑๖๖๙ (จบสัญจรแล้ว)
๑๙-๒๐ มีนาคม ๒๕๕๙ วัดพุทธบูชา ๓๐๙๔ Rainbow Dr., Decatur, GA ๓๐๐๓๔(๔๐๔) ๒๘๔ ๒๔๑๖ (จบสัญจรแล้ว)
๘-๑๐ เมษายน ๒๕๕๙ วัดพุทธรังษี ๑๕๒๐๐ SW ๒๔๐th St., Miami, FL ๓๓๐๓๒(๓๐๕) ๒๔๕ ๒๗๐๒
(จบสัญจรแล้ว)
๗-๘ พฤษภาคม ๒๕๕๙ วัดพุทธาวาส ๖๐๐๗ Spindle Dr., Houston, TX ๗๗๐๘๖(๒๘๑) ๘๒๐ ๓๒๕๕
(จบสัญจรแล้ว)
๑๑-๑๒ มิถุนายน ๒๕๕๙ วัดอัมพวันอเมริกา ๔๘๘๐ Barfield Crescent Road, Murfreesboro, TN ๓๗๑๒๘ (๖๑๕) ๘๙๕ ๙๓๒๕

ขั้นตอนการยื่นคำขอเพื่อทำหนังสือเดินทาง และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงกงสุลสัญจร

๑. หนังสือเดินทาง
๑.๑ ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า โดยส่ง ใบสมัคร และ เอกสารประกอบ ไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดังนี้

Email – passport@thaiembdc.org
Fax – (๒๐๒) ๔๕๙ ๙๕๓๖
Tel – (๒๐๒) ๖๔๐ ๕๓๑๐ หรือ (๒๐๒) ๖๘๔ ๘๔๙๓ ext. ๐

๑.๒ สแกนเอกสารประกอบ
สำหรับผู้ที่อายุ ๒๐ ปี บริบูรณ์ หรือมากกว่า
– หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า ๒๐ ปี หรือขอหนังสือเดินทางไทยเป็นครั้งแรก
เพื่อส่งมาทาง email หรือ fax ตามหมายเลขในข้อ ๑.๑
๑.๓ รอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับการยืนยันวันและเวลานัดหมาย โดยขอความกรุณาเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้อื่น
๑.๔ ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางโดยนำ cashier check หรือ money order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” จำนวน ๓๕.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ และค่าไปรษณีย์ส่งกลับด้วยเงินสด จำนวน ๒๓.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเวลาและสถานที่ที่ให้บริการกงสุลสัญจร

หมายเหตุ :
แบบฟอร์มงานหนังสือเดินทาง (Passport Application Forms)

—————————————————————————————————————-

๒. บัตรประชาชน
๒.๑ ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดังนี้

Email – idcard@thaiembdc.org
Fax – (๒๐๒) ๔๕๙ ๙๕๓๖
Tel – (๒๐๒) ๖๔๐ ๕๓๒๕

๒.๒ สแกนเอกสารประกอบ
– หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อส่งมาทาง email หรือ fax ตามหมายเลขในข้อ ๒.๑
๒.๓ รอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับการยืนยันวันและเวลานัดหมาย โดยขอความกรุณาเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้อื่น
๒.๔ ชำระค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชนโดยเตรียมเงินสด จำนวน ๑.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเวลาและสถานที่ที่ให้บริการกงสุลสัญจร [เฉพาะกรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ตามมาตรา ๖ จัตวา] อนึ่ง สำหรับกรณีการทำบัตรประชาชนเนื่องจากบัตรหมดอายุจะได้รับการยกเว้นค่าธรรมเนียม
๒.๕ กรณีบัตรหมดอายุให้นำบัตรประชาชนมาด้วย

หมายเหตุ:
แบบฟอร์มงานบัตรประจำตัวประชาชน

*เพื่อการจัดระบบคิวนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดรับนัดหมายลงทะเบียนล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ก่อนการให้บริการกงสุลสัญจร
กรุณานำใบคำร้อง และเอกสารประกอบต่างๆ มาในวันเข้ารับบริการด้วย