บริการกงสุลสัญจร ประจำปี 2560/2017

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตันกำหนดที่จะให้บริการกงสุลสัญจรในปี 2560 ดังนี้

วันที่ / เดือน สถานที่
1. 14-15 มกราคม 2560 AUSTIN, TX.
วัดพุทธนานาชาติ
(Wat Buddhananachat of Austin)
8105 Linden Rd, Del Valle, TX 78617
Tel. (512)247-4298
(จบสัญจรแล้ว)
2. 18-19 กุมภาพันธ์ 2560 NAVARRE, FL.
วัดฟลอริดาพุทธาราม
(Wat Florida Buddharam)
2137 Fox Den Dr, Navarre, FL. 32566
Tel. (850)939-9287
(จบสัญจรแล้ว)
3. 18-19 มีนาคม 2560 ATLANTA, GA.
วัดพุทธบูชา
(Wat Buddhabucha)
3094 Rainbow Dr, Decatur, GA. 30034
Tel. (404)284-2416
(จบสัญจรแล้ว)
4. 8-9 เมษายน 2560 MIAMI, FL.
วัดพุทธรังษี
(Wat Buddharangsri Of Miami)
15200 S.W. 240th St. Homesteat, FL. 33032
Tel. (305)247-3092
(จบสัญจรแล้ว)
5. 6-7 พฤษภาคม 2560 HOUSTON, TX.
วัดพุทธาวาส
(Wat Buddhavas Of Houston)
6007 Spindle Dr., Houston, TX. 77086
Tel. (281)820-3255
6. 17-18 มิถุนายน 2560 SUMTER, SC.
วัดซัมเตอร์พุทธาราม
(Wat Sumter Buddharam)
1050 Rembert  Church Rd, Sumter, SC. 29153
Tel. (803)469-5478
  • หากท่านประสงค์จะรับบริการ กรุณาส่งเอกสารทางอีเมล์เพื่อจองนัดหมาย ตามขั้นตอนด้านล่าง :
    ขั้นตอนการยื่นคำขอเพื่อทำหนังสือเดินทาง และ/หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ในช่วงกงสุลสัญจร
    1. หนังสือเดินทาง (E-Passport)
    1.1 ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า โดยส่ง ใบสมัคร และ เอกสารประกอบ ไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดังนี้

Email – passport@thaiembdc.org  Attention: Mobile Service (กงสุลสัญจร) ระบุเมืองที่ต้องการรับบริการ
Tel – (202)640-5310 คุณณรงค์ชัย หรือ (202)640-5897 คุณณัฐพร

1.2  สแกนเอกสารประกอบ
สำหรับผู้ที่อายุ 20 ปี บริบูรณ์ หรือมากกว่า
– หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
สำหรับผู้ที่อายุต่ำกว่า 20 ปี หรือขอหนังสือเดินทางไทยเป็นครั้งแรก
เพื่อส่งมาทาง email ตามหมายเลขในข้อ 1.1
1.3 รอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับการยืนยันวันและเวลานัดหมาย โดยขอความกรุณาเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้อื่น
*และนำเอกสารฉบับจริง รวมถึงค่าธรรมเนียมมาพบเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย
1.4 ชำระค่าธรรมเนียมหนังสือเดินทางโดยนำ Cashier check หรือ Money order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” จำนวน $35.00 ดอลลาร์สหรัฐ และค่าไปรษณีย์ส่งกลับด้วยเงินสด Cash จำนวน $23.75 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเวลาและสถานที่ที่ให้บริการกงสุลสัญจร
*Regarding to USPS. following new pricing will take effective January 22, 2017.

** หมายเหตุ :
แบบฟอร์มงานหนังสือเดินทาง (Passport Application Forms)

—————————————————————————————————————-

2. บัตรประชาชน
2.1 ลงทะเบียนนัดหมายล่วงหน้า โดยส่งใบสมัครและเอกสารประกอบไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ดังนี้

Email – idcard@thaiembdc.org   Attention : Mobile Service (กงสุลสัญจร) ระบุเมืองที่ต้องการรับบริการ
Tel – (202)640-5328 คุณพัทธนันท์ หรือ (202)640-5325 คุณอรัญญา

2.2  สแกนเอกสารประกอบ
– หนังสือเดินทางฉบับปัจจุบัน
– บัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
เพื่อส่งมาทาง email ตามหมายเลขในข้อ 2.1
2.3  รอการติดต่อกลับจากสถานเอกอัครราชทูต เพื่อรับการยืนยันวันและเวลานัดหมาย โดยขอความกรุณาเข้ารับบริการตามวันและเวลาดังกล่าว เพื่อมิให้กระทบสิทธิของผู้อื่น
*และนำเอกสารฉบับจริง รวมถึงค่าธรรมเนียมมาพบเจ้าหน้าที่ในวันนัดหมาย
2.4  ชำระค่าธรรมเนียมบัตรประจำตัวประชาชนโดยเตรียมเงินสด จำนวน $3.00 ดอลลาร์สหรัฐ เพื่อชำระแก่สถานเอกอัครราชทูตฯ ในวันเวลาและสถานที่ที่ให้บริการกงสุลสัญจร [เฉพาะกรณีบัตรหาย หรือถูกทำลาย บัตรชำรุด (ในสาระสำคัญในส่วนของรูปถ่าย หรือรายการบุคคลเจ้าของบัตร หรือวัสดุเคลือบบัตรป้องกันการปลอมแปลง) หรือแก้ไขชื่อตัว ชื่อสกุล หรือชื่อตัวและชื่อสกุลในทะเบียนบ้าน หรือย้ายที่อยู่ตามมาตรา 6 จัตวา] อนึ่ง สำหรับกรณีการทำบัตรประชาชนเนื่องจากบัตรหมดอายุจะได้รับการยกเว้นค่า ธรรมเนียม
2.5  กรณีบัตรหมดอายุให้นำบัตรประชาชนมาด้วย

** หมายเหตุ:
แบบฟอร์มงานบัตรประจำตัวประชาชน (Thai ID. Card Application Form)

*เพื่อการจัดระบบคิวนัดหมายอย่างมีประสิทธิภาพ
สถานเอกอัครราชทูตฯ จะปิดรับนัดหมายลงทะเบียนล่วงหน้า ๑ สัปดาห์ก่อนการให้บริการกงสุลสัญจร
กรุณานำใบคำร้อง และเอกสารประกอบต่างๆ มาในวันเข้ารับบริการด้วย