ขอเชิญชวนชาวไทยร่วมตั้งปณิธานความดี ปีมหามงคล “ทำดี เริ่มได้ ที่ใจเรา”

panithand

พุทธศักราช 2558 – 2560 เป็นปีมหามงคลที่สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี ฉลองพระชนมายุ 5 รอบ 2 เมษายน 2558 และในปี 2559 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว เสด็จขึ้นครองราชย์ครบ 70 ปี พร้อมทั้งสมเด็จพระนางเจ้าฯ พระบรมราชินีนาถ จะทรงเจริญ พระชนมพรรษา 84 พรรษา และปี 2560 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว จะทรงเจริญพระชนมพรรษา 90 พรรษา พร้อมทั้งสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี เนื่องในโอกาสทรงพระเจริญพระชันษา 60 พรรษา ซึ่งนับเป็นวาระมหามงคลสมัยพิเศษยิ่ง ที่จะเปิดโอกาสให้พสกนิกรชาวไทยทุกคนและทุกหมู่เหล่าได้แสดงความจงรักภักดี ความกตัญญูกตเวทีและสำนักในพระมหากรุณาธิคุณ ด้วยการตั้งปณิธานความดีและทำตามปณิธานความดี 

 

ท่านสามารถร่วมบันทึกและแบ่งปัน ปณิธานความดีของท่านผ่านเว็บไซด์ของปณิธานความดี ได้ที่
เว็บไซด์ปณิธานความดี www.panithand.com
เฟสบุ๊คปณิธานความดี www.facebook.com/PanithanD