การเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอเชิญคนไทยมีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกาและมีอายุตั้งแต่ 18 ปีบริบูรณ์ขึ้นไป ลงทะเบียนเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรเพื่อให้ท่านมีสิทธิเลือกตั้งขณะที่อยู่ในสหรัฐอเมริกาด้วยวิธีการลงคะแนนเลือกตั้งทางไปรษณีย์

1. คุณสมบัติผู้มีสิทธิเลือกตั้ง

1.1) สัญชาติไทย หรือแปลงสัญชาติเป็นไทยมาแล้วไม่น้อยกว่า 5 ปี

1.2) อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ ในวันเลือกตั้ง

1.3) มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านในเขตเลือกตั้ง (ของไทย) ไม่น้อยกว่า 90 วัน นับถึงวันเลือกตั้ง
(ไม่รวมผู้ที่มีชื่ออยู่ในทะเบียนบ้านกลาง)

1.4) ไม่เป็นบุคคลต้องห้ามมิให้ใช้สิทธิเลือกตั้ง

  • ภิกษุ สามเณร นักพรต หรือ นักบวช
  • บุคคลที่อยู่ในระหว่างเพิกถอนสิทธิเลือกตั้งไม่ว่าคดีนั้นจะถึงที่สุดแล้วหรือไม่
  • บุคคลต้องคุมขังอยู่โดยหมายของศาล
  • บุคคลวิกลจริต หรือจิตฟั่นเฟือนไม่สมประกอบ

 

2. การลงทะเบียนขอใช้สิทธิ

2.1) ลงทะเบียนด้วยตัวเองทางเว็บไซต์
http://www.khonthai.com หรือ https://election.bora.dopa.go.th/ectabroad/

ระหว่างวันที่ 28 มกราคม– 19 กุมภาพันธ์ 2562 (ตามเวลาในประเทศไทย)

2.2) ขอให้ท่านเลือกใช้บริการของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน สถานกงสุลใหญ่ ณ
นครชิคาโก สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส
ตามถิ่นพำนักที่ท่านอยู่ ดังนี้

ที่ หน่วยเลือกตั้ง เขตพื้นที่ หรือเมืองที่รับผิดชอบ
1 สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน Alabama, District of Columbia, Delaware, Florida, Georgia, Louisiana, Maryland, Mississippi, North Carolina, South Carolina, Tennessee, Texas, Virginia, West Virginia, Puerto Rico
2 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก Arkansas, Illinois, Indiana, Iowa, Kansas, Kentucky, Michigan, Minnesota, Missouri, Nebraska, North Dakota, Oklahoma, South Dakota, Wisconsin
3 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก Maine, Massachusetts, New Hampshire, New Jersey, New York, Ohio, Pennsylvania, Rhode Island, Vermont, Connecticut
4 สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส Alaska, Arizona, California, Colorado, Hawaii, Idaho, Montana, New Mexico, Nevada, Oregon, Utah, Washington, Wyoming, Guam Island, US Pacific territories

3. รอรับซองเลือกตั้งทางไปรษณีย์และลงคะแนน

ภายหลังการตรวจสอบข้อมูลบุคคลโดยส่วนราชการที่เกี่ยวข้องของประเทศไทยแล้ว ท่านจะได้รับซองใส่บัตรเลือกตั้งตามที่อยู่ที่ได้ลงทะเบียนไว้ เมื่อท่านได้รับซองแล้วให้เปิดซองและทำตามขั้นตอนที่ระบุไว้

4. ส่งกลับบัตรเลือกตั้ง

ส่งบัตรเลือกตั้งที่ได้ลงคะแนนแล้วในซองไปรษณีย์ที่ส่งไปให้และส่งกลับไปยังสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน / สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก / สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก หรือ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส ตามที่ท่านได้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิไว้ ภายใน 15 มีนาคม 2562

5. สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่

ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่อยู่ 2300 Kalorama Rd. N.W. Washington, D.C. 20008

โทรศัพท์ (202) 297-9774 อีเมล vote@thaiembdc.org เว็ปไซต์ http://www.thaiembdc.org/election

ประกาศ

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่องการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักรสำหรับคนไทยที่มีถิ่นพำนักในสหรัฐอเมริกา

ประกาศ เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ส.ส. 3-1