กงสุลสัญจร Atlanta, GA (P.P.)

ขณะนี้สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ได้ปิดรับการลงทะเบียนนัดหมายกงสุลสัญจรเพื่อทำหนังสือเดินทาง ณ วัดพุทธบูชา Atlanta, GA ระหว่างวันที่ 2-3 กุมภาพันธ์ 2562 เรียบร้อยแล้ว

หากท่านสนใจสามารถทำการ Walk-in ได้ ในช่วงบ่ายของวันเสาร์หรือช่วงเช้าของวันอาทิตย์ โดยเตรียมเอกสารไปให้พร้อม โดยท่านสามารถตรวจสอบเอกสารที่ต้องนำมาได้ที่ https://thaiembdc.org/th/passport/ ทั้งนี้ขอสงวนสิทธ์ให้แก่ผู้ที่มีนัดหมายก่อน สอบถามเพิ่มเติมได้ที่ 202-640-5310, 202-684-8493 หรือ passport@thaiembdc.org

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Sep-201920-Sep-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015