ขอวีซ่าสหรัฐฯ

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

03-Apr-202002-Apr-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015