รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

 

1. ภาณุภัทร ชวนะนิกุล
กงสุล
โทรศัพท์ (202) 640-5308
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular@thaiembdc.org

2. สุจิตรา เศวตะโศภณ
เจ้าหน้าที่ตรวจลงตรา
โทรศัพท์ (202) 640-5658
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ visa@thaiembdc.org

3. ณรงค์ชัย แสงชาญชัย
เจ้าหน้าที่คุ้มครองคนไทย
โทรศัพท์ (202)640-5671
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protection@thaiembdc.org

4. ณัฐพร ซิมเมอร์แมน
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์/งานชุมชนและวัดไทย
โทรศัพท์ (202) 640-5897
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consularpr@thaiembdc.org

5. อรัญญา จันทร์ลอย
เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร
โทรศัพท์ (202) 640-5325
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ regis@thaiembdc.org

6. ปณยา เวศน์ปฐม
เจ้าหน้าที่นิติกรณ์
โทรศัพท์ (202)640-1439
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalization@thaiembdc.org

7. พัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ (202) 640-5310
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ passport@thaiembdc.org

8. เคเร็น คุณะเพิ่มศิริ
เจ้าหน้าที่บัตรประชาชน
โทรศัพท์ (202)640-5328
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org

9. เสวตร์ โกมุท
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ (202) 640-5342

 

 

 

 

 

 

 

 

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

20-Sep-201920-Sep-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015