รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

 

1. นายศาสตร์ ชัยวรพร
กงสุล
โทรศัพท์ (202) 640-5308
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular@thaiembdc.org

2. นางสุจิตรา เศวตะโศภณ
เจ้าหน้าที่ตรวจลงตรา
โทรศัพท์ (202) 640-5658
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ visa@thaiembdc.org

3. น.ส. ปณยา เวศน์ปฐม
เจ้าหน้าที่นิติกรณ์
โทรศัพท์ (202)640-1439
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalization@thaiembdc.org

4. นายณรงค์ชัย แสงชาญชัย
เจ้าหน้าที่คุ้มครองคนไทย / งานชุมชนและวัดไทย
โทรศัพท์ (202)640-5671
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protection@thaiembdc.org

5. น.ส. พัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ
เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ (202) 640-5310
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ passport@thaiembdc.org

6. นายภาณุพันธ์ ปทุมานนท์
เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร
โทรศัพท์ (202)640-5328
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ regis@thaiembdc.org

7. นายนภสินธุ์ วีระอาชากุล
เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
โทรศัพท์ (202) 640-5897
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consularpr@thaiembdc.org

8. นางสาวพนัชกร โรจนวิภาต
เจ้าหน้าที่บัตรประชาชน
โทรศัพท์ (202) 640-5325
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org


9. เสวตร์ โกมุท
เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
โทรศัพท์ (202) 640-5342