ข้าราชการ

 

1 Ms. Boosara Kanchanalai
บุศรา กาญจนาลัย
Chargé d’Affaires, a.i.
อุปทูต

2

Ms. Chuliepote Isarankura Na Ayudhaya
จุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยธุธยา
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา

3

Ms. Waramon Waruttama
วรมน วรุตตมะ
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา

4

Ms. Pimpen Thanakhun
พิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา

5

Ms. Rachada Suthepakul
รัชดา สุเทพากุล
Counsellor
ที่ปรึกษา
6 Mr. Charubhumi Ruangsuwan
จารุภูมิ เรืองสุวรรณ
Counsellor
ที่ปรึกษา
7 Ms. Napamas Panyatrong
นภามาศ ปัญญาตรง
Counsellor
ที่ปรึกษา
8 Mr. Paween Tanarat
ปวีณ ธนรัช
Counsellor
ที่ปรึกษา
9 Mr. Thitiwat Sukhasvasti Na Ayudhya
ฐิติวัฒน์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
Counsellor
ที่ปรึกษา
10 Mr. Sart Chaivoraphorn
นายศาสตร์ ชัยวรพร
Counsellor
ที่ปรึกษา
11 Mr. Somsak Thanawong
นายสมศักดิ์ ฐานะวงศ์
First Secretary
เลขานุการเอก
12 Mr. Opart Chaveeruk
นายโอภาส ฉวีรักษ์
First Secretary
เลขานุการเอก
13 Mrs. Nathicha Rattanachote
นางณฐิชา รัตนโชติ
Second Secretary
เลขานุการโท