ข้าราชการ

 

1 Mr. Tanee Sangrat
นายธานี แสงรัตน์
Ambassador 
เอกอัครราชทูต
2 Ms. Chuliepote Isarankura Na Ayudhaya
นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Minister
อัครราชทูต
3 Ms. Waramon Waruttama
นางสาววรมน วรุตตมะ
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา
4 Mr. Kobboon Sangmanee
นายกอปรบุญ แสงมณี
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา

5

Ms. Pimpen Thanakhun
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา

6

Mr. Vasu Srivarathonbul
นายวสุ ศรีวราธนบูลย์
Counsellor
ที่ปรึกษา
7 Mr. Thitiwat Sukhasvasti Na Ayudhya
นายฐิติวัฒน์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
Counsellor
ที่ปรึกษา
8 Mr. Sart Chaivoraphorn
นายศาสตร์ ชัยวรพร
Counsellor
ที่ปรึกษา
9 Ms. Dussadee Klinpho
นางสาวดุษฎี กลิ่นโพธิ์
Counsellor
ที่ปรึกษา
10 Miss Oraya Wittayasooporn
นางสาวอรยา วิทยะศุภร
Counsellor
ที่ปรึกษา
11 Ms. Aimatcha Somsaman
นางสาวเอมอัชฌา สมสมาน
First Secretary
เลขานุการเอก
12 Mr. Somsak Thanawong
นายสมศักดิ์ ฐานะวงศ์
First Secretary
เลขานุการเอก
13 Mr. Opart Chaveeruk
นายโอภาส ฉวีรักษ์
First Secretary
เลขานุการเอก
14 Mrs. Nathicha Rattanachote
นางณฐิชา รัตนโชติ
Second Secretary
เลขานุการโท