ข้าราชการ

 

1 Mr. Manasvi Srisodapol
นายมนัสวี ศรีโสดาพล
Ambassador
เอกอัครราชทูต
2 Minister
(Deputy Chief of Mission)

อัครราชทูต

3

Ms. Chuliepote Isarankura Na Ayudhaya
นางสาวจุลีพจน์ อิศรางกูร ณ อยุธยา
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา

4

Ms. Waramon Waruttama
นางสาววรมน วรุตตมะ
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา

5

Ms. Pimpen Thanakhun
นางสาวพิมพ์เพ็ญ ธนาคุณ
Minister Counsellor
อัครราชทูตที่ปรึกษา
6 Ms. Napamas Panyatrong
นางสาวนภามาศ ปัญญาตรง
Counsellor
ที่ปรึกษา
7 Mr. Charubhumi Ruangsuwan
นายจารุภูมิ เรืองสุวรรณ
Counsellor
ที่ปรึกษา
8 Mr. Paween Thanarat
นายปวีณ ธนรัช
Counsellor
ที่ปรึกษา
9 Mr. Thitiwat Sukhasvasti Na Ayudhya
นายฐิติวัฒน์ ศุขสวัสดิ ณ อยุธยา
Counsellor
ที่ปรึกษา
10 Mr. Sart Chaivoraphorn
นายศาสตร์ ชัยวรพร
Counsellor
ที่ปรึกษา
11 Ms. Dussadee Klinpho
นางสาวดุษฎี กลิ่นโพธิ์
Counsellor
ที่ปรึกษา
12 Mr. Somsak Thanawong
นายสมศักดิ์ ฐานะวงศ์
First Secretary
เลขานุการเอก
13 Mr. Opart Chaveeruk
นายโอภาส ฉวีรักษ์
First Secretary
เลขานุการเอก
14 Mrs. Nathicha Rattanachote
นางณฐิชา รัตนโชติ
Second Secretary
เลขานุการโท