สถิติการค้าและการลงทุน

รายได้ประชาชาติและผลผลิตภายในประเทศ

 

ที่มา: Thai Business Information Center, Royal Thai Embassy, Washington, D.C.

(http://www.thaibicusa.com)

 

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

18-Nov-201917-Nov-2019

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015