สูติบัตรไทย (ไทย-English)

การขอสูติบัตรไทย Thai Birth Certificate
  • บุคคลที่เกิดโดยบิดาหรือมารดาไทย ไม่ว่าจะเกิดในหรือนอกราชอาณาจักร ย่อมได้สัญชาติไทยโดยกำเนิด
  • ท่านสามารถยื่นคำร้องด้วยตนเองหรือทางไปรษณีย์ได้ และควรส่งเอกสารล่วงหน้าเพื่อตรวจความถูกต้อง ทางอีเมลล์ที่ regis@thaiembdc.org
  • A person born to a Thai parent (mother or legal father) acquires Thai Nationality by birth.
  • A parent of Thai nationality may apply for his or her child’s Birth Certificate in person at the Royal Thai Embassy or by mail. It is advised that all relevant documents are sent to regis@thaiembdc.org in advance for verification.
เอกสาร Required Documents
1. สูติบัตรสหรัฐฯ ที่ผ่านการรับรอง (ดูรายละเอียดที่ “การรับรองเอกสารสหรัฐฯ”) พร้อมสำเนา 1 ชุด

Step 1 : Secretary of State

www.nass.org/index.php/state-business-services/apostilles-document-authentications/

Step 2 : Department of State

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

2. รูปถ่ายสีของเด็ก ขนาด 2 x 2 นิ้ว 2 รูป

3. ในกรณีที่ใบเกิดสหรัฐฯ ไม่ระบุชื่อโรงพยาบาลและน้ำหนักของเด็ก จะต้องขอใบรับรองจากทางโรงพยาบาล (ใบสำคัญแสดงน้ำหนักแรกเกิดของบุตรที่ออกให้จากโรงพยาบาล) พร้อมสำเนา 1 ชุด

4. เอกสารแสดงที่พักอาศัยปัจจุบัน เช่น บิลค่าน้ำ ค่าไฟ

5. สำเนาบัตรประจำตัวท้องถิ่น (Driver License หรือ State ID) ของบิดา มารดา 1 ชุด (ถ้ามี)

ุ6. บัตรประชาชนไทยตัวจริง หรือ ทะเบียนบ้านที่มีเลขประจำตัว 13 หลัก ของบิดา และ/หรือ มารดาที่ เป็นคนไทย พร้อมสำเนา 1 ชุด (การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ร้อง จะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้นๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ)

7. หนังสือเดินทางบิดาและมารดาที่มีอายุ (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด (การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ร้อง จะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้นๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ)

8. ทะเบียนสมรส  (ตัวจริง) พร้อมสำเนา 1 ชุด (การส่งเอกสารทางไปรษณีย์ ผู้ร้อง จะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้นๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ)

9. แบบฟอร์ม* “คำร้องสูติบัตร” [Download]

10. แบบฟอร์ม* “คำร้องนิติกรณ์สำหรับขอสูติบัตร” [Download]

11. แบบฟอร์ม* “บันทึกคำให้การของมารดา” กรณีบิดาเป็นชาวต่างชาติ [Download]

12. แบบฟอร์ม* “บันทึกคำให้การของมารดา” กรณีที่บิดาและมารดามิได้จดทะเบียนสมรส [Download]

13. ค่าธรรมเนียมรับรองสูติบัตรสหรัฐฯ Money Order  $15.00 ดอลลาร์สหรัฐ สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

14. ซองส่งกลับแบบ USPS Priority Mail Express ติดแสตมป์ ราคา 25.50 ดอลลาร์สหรัฐ
[Read USPS. Mailing rates 2019]

1. Original U.S. Birth Certificate, authenticated and sealed by the Department of State (Please see details on Authentication of U.S. Documents), and a copy

Step 1 : Secretary of State

www.nass.org/index.php/state-business-services/apostilles-document-authentications/

Step 2 : Department of State

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

2. Two recent (2 x 2 inches) photographs of the child

3. In case of the U.S. Birth certificate does not have a hospital name and child’s weight. The applicant needs to get a certified letter from the hospital

4. Proof of your current address such as a utility bill

5. A photo copy of  Parent’s U.S. Driver license or State ID

6. Original and or a notarize signature copy of Parent’s Thai National ID Card or Thai House registration with 13-digit ID.

7. Original and or notarize signature copy of Parent’s valid passports

8. Original and or notarize signature copy of Parents’ Marriage Certificate (if applicable)

9. Completed* “Application of Birth Certificate Form”

10. Complete* “Application of Legalization Form”

11. Completed* “Testimony of the Mother Form” in case of a non-Thai father

12. Completed* “Testimony of Mother Form” in case that parents have not registered their marriage

13. Legalization Fee-Money order of 15.00 USD made payable to “Royal Thai Embassy”

14. Self-addressed return envelope by ‘USPS (US Postal Service) Priority Mail Express’ with $25.50 postage stamp [Read USPS. Mailing rates 2019]

ข้อแนะนำเรื่องชื่อและนามสกุลเด็ก Advice on first and last names of the child
  • ชื่อและนามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องตรงกับในสูติบัตรสหรัฐฯ
  • นามสกุลของเด็กในสูติบัตรไทยต้องใช้นามสกุลบิดาตามกฎหมายหรือมารดาเท่านั้น และตัวสะกดต้องยึดตามเอกสารไทยของบิดา/มารดา
  • The child’s names in the Thai Birth Certificate must be the same (i.e. written in Thai as it is pronounced in English) as in the U.S. Birth Certificate
  • The child’s last name must be that of his legal father or mother. The spellings of such last name must follow the parent’s Thai document.
*ดาวน์โหลดแบบฟอร์ม และตรวจสอบข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ http://thaiembdc.org/th/ *All required forms and other information can be found at www.thaiembdc.org/th

 

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

23-Feb-201922-Feb-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015