การจัดซื้อ-จัดจ้าง

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2563

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2562

 

ราคากลาง ปีงบประมาณ 2561

 

แผนการจัดซื้อจัดจ้าง

 

ประกาศผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้าง 

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

07-Apr-202006-Apr-2020

 

ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015