มาตรการชั่วคราวสำหรับนักเรียน/นักศึกษาต่างชาติในสหรัฐฯ ที่จะมีการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2563 – 2564


.

เมื่อวันที่ 6 กรกฏาคม 2563 สำนักงานตรวจคนเข้าเมืองและศุลกากรสหรัฐฯ (Immigration and Customs Enforcement – ICE) ได้ออกแถลงข่าว (https://www.ice.gov/news/releases/sevp-modifies-temporary-exemptions-nonimmigrant-students-taking-online-courses-during) ว่า กระทรวงความมั่นคงแห่งมาตุภูมิสหรัฐฯ มีแผนจะประกาศมาตรการชั่วคราวสำหรับนักเรียน/นักศึกษาต่างชาติที่สถาบันการศึกษาในสหรัฐฯ มีเฉพาะการเรียนการสอนออนไลน์ในช่วงภาคการศึกษาแรกของปีการศึกษา 2563 – 2564 ดังนี้

 

1. “นักเรียน/นักศึกษาใหม่” – นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติที่มีวีซ่าประเภท F-1 และ M-1 (Vocational School) ที่ขณะนี้ไม่ได้อยู่ในสหรัฐฯ จะไม่ได้รับการต่อวีซ่าให้เดินทางเข้าสหรัฐฯ หากสถาบันการศึกษามีเฉพาะการเรียนการสอนแบบออนไลน์

 

2.  “นักเรียน/นักศึกษาเก่า” – นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติที่มีวีซ่าประเภท F-1 และ M-1 ที่ขณะนี้ยังพำนักอยู่ในสหรัฐฯจะต้องเดินทางออกจากสหรัฐฯ หากสถาบันการศึกษามีเฉพาะการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ยกเว้นในกรณีที่สามารถย้ายไปเรียนในสถาบันการศึกษาที่มีการเรียนการสอนแบบปกติ (มีครู/อาจารย์สอนในห้องเรียนแบบปกติ) หรือขาดเรียนด้วยเหตุผลทางการแพทย์ที่เหมาะสม

 

3.  “การสอนแบบปกติ” นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติที่มีวีซ่าประเภท F-1 ที่สถาบันการศึกษามีการเรียนการสอนแบบปกติ สามารถเลือกเรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้มากที่สุด 1 ห้องเรียนหรือเทียบเท่า 3 หน่วยกิต

 

4.  “การสอนแบบผสม” นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติที่มีวีซ่าประเภท F-1 ที่สถาบันการศึกษามีการเรียนการสอนแบบผสมทั้งสองรูปแบบข้างต้น สามารถเลือกเรียนในห้องเรียนออนไลน์ได้มากกว่า 1 ห้องเรียนหรือเทียบเท่า 3 หน่วยกิตโดยสถาบันการศึกษากลุ่มนี้จะต้องมีหนังสือรับรองส่งให้โครงการ Student and Exchange Visitor Program (SEVP) (ซึ่งอยู่ภายใต้หน่วยงาน ICE ของสหรัฐฯ) ผ่านแบบฟอร์ม I-20 (Certificate of Eligibility for Nonimmigrant Student Status) ว่ามีห้องเรียนผสมทั้งสองรูปแบบและนักเรียน/นักศึกษาจะเรียนออนไลน์น้อยที่สุด อย่างไรก็ดี โดยที่นักเรียน/นักศึกษาต่างชาติที่มีวีซ่าประเภท F-1 ที่เรียนภาษาอังกฤษ และ M-1 ที่เรียนอาชีวศึกษา จะไม่ได้รับอนุญาตให้เลือกการเรียนการสอนแบบออนไลน์ นักเรียน/นักศึกษากลุ่มนี้จะไม่ได้รับการยกเว้นดังกล่าว

 

5.  สถาบันการศึกษาควรส่งข้อมูลเกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนให้โครงการ SEVP ภายใน 10 วันที่มีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบ ทั้งในกรณีที่มีการปรับรูปแบบการเรียนการสอนกลางภาคการศึกษา และกรณีที่นักเรียน/นักศึกษาเปลี่ยนวิชาเรียน ซึ่งทำให้มีจำนวนห้องเรียนออนไลน์มากขึ้น

 

ในการนี้ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ขอแนะนำให้นักเรียน/นักศึกษาที่กำลังศึกษาอยู่ในสหรัฐฯ หรือมีแผนจะเดินทางมาศึกษาในสหรัฐฯ ติดต่อสถานศึกษาของตนในสหรัฐฯ เพื่อตรวจสอบข้อมูลการเรียนการสอนไว้แต่เนิ่นและเตรียมการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไปด้วย