ประกาศผลสอบคัดเลือกเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ (TIP)

ตามอนุสนธิประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๕/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบคัดเลือกเป็นเจ้าหน้าที่โครงการแก้ไขปัญหาการค้ามนุษย์ การใช้แรงงานเด็ก และแรงงานบังคับ (TIP)   ความแจ้งแล้ว นั้น

โดยที่การสอบคัดเลือกเสร็จสิ้นแล้ว สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศผลการสอบคัดเลือกว่า ไม่มีผู้สมัครผ่านเกณฑ์การสอบคัดเลือกสำหรับตำแหน่งดังกล่าว ทั้งนี้ สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรับสมัครเจ้าหน้าที่ในตำแหน่งดังกล่าวอีกครั้งในโอกาสต่อไป

ดาวน์โหลด : ประกาศผลการสอบคัดเลือกฯ PDF