การหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7

เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ ที่เกี่ยวข้อง ได้เข้าร่วมการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ครั้งที่ 7 เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 ซึ่งกระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพ โดยมีปลัดกระทรวงฯ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย ขณะที่นาย Atul Keshap รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาวุโสด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐฯ

ทั้งสองฝ่ายได้ตอกย้ำความเป็นหุ้นส่วนและพันธมิตรอันยายนานระหว่างกัน และแสดงความมุ่งมั่นที่จะร่วมมือกันเผชิญประเด็นท้าทายต่าง ๆ โดยเฉพาะภัยจากการระบาดของโควิด-19 และโรคอื่น ๆ การฟื้นตัวทางเศรษฐกิจ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ ตลอดจนการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของภูมิทัศน์ในภูมิภาค ทั้งนี้ การหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐฯ ครั้งล่าสุด มีขึ้นเมื่อ 4 ปีก่อน

 

 

 

– ร่างคำแปลอย่างไม่เป็นทางการ –
แถลงข่าว
การหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7

 

เมื่อวันที่ 21 พฤษภาคม 2564 กระทรวงการต่างประเทศเป็นเจ้าภาพจัดการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 7 ผ่านระบบการประชุมทางไกล โดยมีนายธานี ทองภักดี ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นหัวหน้าคณะฝ่ายไทย และนาง Sung Kim รักษาการผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาวุโสด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิก นาย Atul Keshap รองผู้ช่วยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอาวุโสด้านกิจการเอเชียตะวันออกและแปซิฟิกเป็นหัวหน้าคณะฝ่ายสหรัฐอเมริกา

การหารือครอบคลุมประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคีและเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ร่วมกันของสองประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความเป็นพันธมิตรอันแนบแน่นและยาวนานและความมุ่งมั่นที่จะกระชับความร่วมมือทวิภาคีและการทำงานร่วมกันเพื่อบรรลุเป้าหมายในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายให้ความสำคัญ

ทั้งสองฝ่ายย้ำถึงความสำคัญของพันธมิตรด้านการทหารและความมั่นคงระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ซึ่งมีส่วนช่วยธำรงไว้ซึ่งสันติภาพ ความมั่นคงและความมั่งคั่งในภูมิภาค และยังคงเป็นหลักสำคัญของความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ ทั้งสองฝ่ายหารือกันถึงแนวทางในการกระชับความร่วมมือด้านความมั่นคงซึ่งรวมถึงตวามร่วมมือในการเผชิญกับภัยคุกคามรูปแบบใหม่ อาทิ ความมั่นคงทางไซเบอร์ความมั่นคงสาธารณสุข ความมั่นคงมนุษย์และการต่อต้านการค้ามนุษย์

การหารือยังกล่าวถึงความสัมพันธ์ทวิภาคีด้านเศรษฐกิจซึ่งยังคงดำเนินไปอย่างเข้มแข็งท่ามกลางความท้าทายจากการแพร่ระบาดของโควิด-๑๙ โดยในด้านความร่วมมือทางเศรษฐกิจและการพัฒนาระหว่างไทย-สหรัฐอเมริกา ทั้งสองฝ่ายหารือกันถึงแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันด้านการเตรียมความพร้อมและรับมือกับการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยเฉพาะด้านการทูตวัคซีนของสหรัฐอเมริกา ความร่วมมือที่จะส่งเสริมและพัฒนาห่วงโซ่อุปทานที่มั่นคงและยั่งยืนของทั้งสองประเทศ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ พลังงานสะอาด และเทคโนโลยี ซึ่งสอดรับกับนโยบายเศรษฐกิจชีวภาพ เศรษฐกิจหมุนเวียน และเศรษฐกิจสีเขียวของไทย และนโยบายการจัดการกับปัญหาสภาพภูมิอากาศที่สหรัฐอเมริกาให้ความสำคัญเป็นอันดับต้น

ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับภูมิยุทธศาสตร์ในปัจจุบัน โดยเฉพาะพัฒนาการและความท้าทายสำคัญของภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือกันถึงความร่วมมือระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาคผ่านกรอบความร่วมมือที่มีอยู่ในปัจจุบัน อาทิ กลุ่มความร่วมมือทางเศรษฐกิจในเอเชียแปซิฟิก (APEC) อาเซียน ยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (Ayeyawade-Chao Phraya-Mekong Economic Cooperation Strategy – ACMECS) และหุ้นส่วนลุ่มน้ำโขง-สหรัฐอเมริกา (Mekong-United States Partnership)

การหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา เป็นกรอบการหารือระหว่างกระทรวงการต่างประเทศไทยและสหรัฐอเมริกาและเป็นเวทีในการแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับทิศทางทางยุทธศาสตร์เพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์อันยาวนานระหว่างทั้งสองประเทศ โดยการหารือยุทธศาสตร์ไทย-สหรัฐอเมริกา ครั้งที่ 6 จัดขึ้นในเดือนกรกฎาคม 2560 ณ กรุงวอชิงตัน