เอกอัครราชทูตมนัสวีฯ หารือสถาบัน Milken Institute Asia

เมื่อวันที่ ๓๑ สิงหาคม ๒๕๖๔ เอกอัครราชทูต มนัสวี ศรีโสดาพล ได้เป็นเจ้าภาพอาหารกลางแก่เอกอัครราชทูต Curtis Chin อดีตเอกอัครราชทูตสหรัฐฯ ประจำ Asian Development Bank (ADB) และ Senior Fellow ของ Milken Institute Asia Center  Ms. Laura Deal Lacey, Executive Director ของ Milken Institute Asia Center โดยมีนาย Peter N. Wainman, Chairman และ CEO บริษัท Equator Pure Nature พร้อมด้วยนายนพดล คันธมาส อัครราชทูต (ฝ่ายการพาณิชย์) และผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตฯ เข้าร่วมการหารือในครั้งนี้ด้วย ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือหาแนวทางการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างประเทศไทยกับสถาบัน Milken Institute