นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิธีเปิดการอภิปรายทั่วไป UNGA76

เมื่อวันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๔ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศร่วมพิธีเปิดการอภิปรายทั่วไป การประชุมสมัชชาสหประชาชาติ สมัยสามัญ ครั้งที่ ๗๖ (UNGA76) ภายใต้หัวข้อหลัก “การเสริมสร้างความยืดหยุ่นด้วยความหวัง – เพื่อฟื้นตัวจากโรคโควิด-๑๙ สร้างกลับคืนขึ้นใหม่อย่างยั่งยืน ตอบสนองต่อความต้องการของชาวโลก เคารพสิทธิของประชาชน เสริมพลังให้สหประชาชาติ”