สารจากเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ถึงคนไทยในสหรัฐอเมริกา

สวัสดีครับพี่น้องชาวไทยในสหรัฐอเมริกา ในช่วงสิ้นสุดปี ๒๕๖๔ และการเริ่มต้นปีใหม่ ๒๕๖๕ นี้ ผมในนามของข้าราชการสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน และทีมประเทศไทย ขอส่งความสุขและความปรารถนาดีแด่พี่น้องชาวไทยทุกคนที่อยู่ในรัฐต่าง ๆ ทุกรัฐของสหรัฐฯ

ในรอบ ๑๒ เดือนของปี ๒๕๖๔ ที่ผ่านมา นับว่าเชื้อไวรัส COVID-19 ยังคงท้าทายสุขภาพและการดำรงชีวิตของผู้คน ตลอดจนส่งผลกระทบต่อเศรษฐกิจทั่วโลกอย่างกว้างขวาง แต่เป็นที่น่ายินดีมากที่การผลิตและแจกจ่ายวัคซีนต้าน COVID-19 ในสหรัฐฯ เป็นไปด้วยความราบรื่นและสำเร็จในระดับที่ดีมาก และด้วยการร่วมแรงร่วมใจและแรงผลักดันส่วนหนึ่งจากสมาคมคนไทยและชาวไทยในสหรัฐฯ สถานกงสุลใหญ่ทั้ง ๓ แห่ง กงสุลกิติมศักดิ์ของไทย และรัฐบาลไทย ทำให้ประชาชนในประเทศไทยได้มีโอกาสเข้าถึงวัคซีนต้าน COVID-19 ของสหรัฐฯ เช่นกัน ทั้งจากการบริจาคของรัฐบาลสหรัฐฯ และการจัดสรรวัคซีนของบริษัทแม่ที่สหรัฐฯ นอกจากนี้ ความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างไทยกับสหรัฐฯ เริ่มกลับมามีแรงขับเคลื่อนอย่างมีนัยสำคัญ ดังเห็นได้จากการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูงที่ถี่ขึ้นอย่างต่อเนื่อง การค้าและการลงทุนที่มีพลวัตมากขึ้น รวมถึงการท่องเที่ยวและการไปมาหาสู่กันเป็นประจำระหว่างประชาชนของทั้งสองฝ่าย จึงมั่นใจได้ว่า การปฏิสัมพันธ์ระหว่างไทยกับสหรัฐฯ จะคึกคักขึ้นในปี ๒๕๖๕ จากแรงดึงดูดของทุกภาคส่วนของทั้งสองประเทศ อีกทั้งจากการที่ไทยจะเป็นประธานและเจ้าภาพการประชุม APEC 2022 ซึ่งมีสหรัฐฯ เป็นสมาชิกแกนนำตั้งแต่เริ่มก่อตั้ง

ในโอกาสนี้ ผมพร้อมข้าราชการสถานเอกอัครราชทูตฯ และทีมประเทศไทยขอส่งความหวังและความปรารถนาดี แด่พี่น้องคนไทยทุกคนที่กำลังใช้วันหยุดงาน-หยุดเรียน เพื่อพักผ่อนกับครอบครัวและญาติมิตร ไม่ว่าจะเป็นการเดินทางกลับมาตุภูมิหรือท่องเที่ยว ขอให้ทุกคนโปรดฉลองเทศกาลสิ้นปีอย่างมีความสุข ความปลอดภัย และไม่ประมาท โดยตระหนักถึงความเสี่ยงจากเชื้อไวรัส COVID-19 ซึ่งกลับมาระบาดเพิ่มขึ้นอีก สภาพอากาศที่แปรปรวน ตลอดจนการสัญจรในช่วงที่มีผู้คนเดินทางจำนวนมาก และขอให้ทุกคนปฏิบัติตามมาตรการสาธารณสุขของท้องถิ่น หมั่นตรวจสอบข้อมูลเกี่ยวกับสภาพอากาศและการจราจรอย่างสม่ำเสมอ รวมทั้งติดตามข่าวสารเกี่ยวกับการเดินทางเข้า-ออกประเทศไทย พัฒนาการที่น่าสนใจเกี่ยวกับประเทศไทย และการดำเนินโครงการต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ จากเว็บไซต์ www.thaiembdc.org และ Facebook “Royal Thai Embassy, Washington D.C.”

สุดท้ายนี้ ขออาราธนาคุณพระศรีรัตนตรัยและสิ่งศักดิ์สิทธิ์ที่เป็นที่เคารพของทุกท่านโปรดดลบันดาลให้พี่น้องชาวไทยทุกคนประสบแต่ความสุขความสำเร็จ มีสุขภาพกายที่ดี มีกำลังใจที่เข้มแข็ง และมีความเจริญก้าวหน้ายิ่งขึ้นในทุกด้าน

นายมนัสวี ศรีโสดาพล
เอกอัครราชทูต