การรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา

 

ประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน
ด้วยสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน จะรับสมัครบุคลากรเพื่อคัดเลือกเป็นลูกจ้างชั่วคราว
ในตำแหน่งเสมียน (ผ่ายพิธี) จำนวน ๑ อัตรา โดยมีรายละเอียดดังนี้

๑. ตำแหน่งที่รับสมัคร

ตำแหน่ง                    ลูกจ้างชั่วคราวในตำแหน่งเสมียน (ฝ่ายพิธี)

อัตราค่าจ้าง               ๓,๑๙๙.๐๐ ดอลลาร์สหรัฐต่อเดือน

๒. หน้าที่รับผิดชอบ

๒.๑ ติดต่อและประสานงานกับหน่วยงาน ภาครัฐ ภาคเอกชน ภาควิชาการ และภาคประชาสังคมที่เกี่ยวข้องของไทยและสหรัฐฯ

๒.๒ ประสานงานด้านพิธีการทูตในมิติต่าง ๆ อาทิ เอกสิทธิ์และความคุ้มกัน แนวปฏิบัติและระเบียบต่าง ๆ หนังสือนำส่งพระราชสาส์น สาส์น และสารระหว่างบุคคลสำคัญของไทยและสหรัฐฯ ในโอกาสต่าง ๆ และประสานงานอย่างใกล้ชิดกับกรมพิธีการทูต กระทรวงต่างประเทศสหรัฐฯ ในการรับ-ส่ง เอกสารสำคัญ

๒.๓ การเตรียมและจัดงานพิธีการ งานเลี้ยงตามแนวทางพิธีทางการทูต และกิจกรรมต่าง ๆ ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งรวมถึงการจัดทำบัตรเชิญ ป้ายตั้งโต๊ะ ผังที่นั่ง เมนู และจัดซื้อเครื่องดื่ม

๒.๔ การอำนวยความสะดวกแก่คณะผู้แทนไทยระดับสูงที่เดินทางเยือนสหรัฐฯ โดยเฉพาะในส่วนที่เกี่ยวกับพิธีการเข้าเมืองและเมื่อเดินทางออกจากสหรัฐฯ

๒.๕ ร่างหนังสือ เอกสารราชการ บันทึก โทรเลข ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ตามหน้าที่และ ขอบเขตของงานที่ได้รับมอบหมาย

๒.๖ งานด้านธุรการและงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

๓. คุณสมบัติผู้สมัคร

๓.๑ เป็นผู้ที่มีสถานะการอยู่พำนักในสหรัฐฯ อย่างถูกต้องตามกฎหมาย ซึ่งต้องเข้าข่ายกรณี อย่างใดอย่างหนึ่งต่อไปนี้

(๑) เป็นผู้ถือสัญชาติสหรัฐฯ (U.S. Citizen)

(๒) เป็นผู้มีถิ่นพำนักถาวรในสหรัฐฯ (ถือ Green Card)

๓.๒ สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีขึ้นไปนับแต่วันที่บรรจุ

๓.๓ มีทักษะการพูด ฟัง อ่าน และเรียบเรียงภาษาไทยและภาษาอังกฤษในระดับดีมาก

๓.๔ มีทักษะในการใช้ Microsoft Office, Excel โปรแกรมคอมพิวเตอร์ขั้นพื้นฐานและอินเทอร์เน็ตเป็นอย่างดี

๓.๕ มีทักษะในการสื่อสาร มีมนุษย์สัมพันธ์ดี รักในการบริการ และมีทัศนคติเชิงบวกในการปฏิบัติงาน

๔. การรับสมัคร        

๔.๑ ยื่นใบสมัครและเอกสารที่เกี่ยวข้องทั้งหมดทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ที่ embassy_job@thaiembdc.org

ภายในวันที่ ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕ เวลา ๑๗.๐๐ น. (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)

๔.๒ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมในวันและเวลาราชการที่โทร +๒๐๒ ๙๔๔-๓๖๐๐ ต่อ ๘๑๘ (ณัฐพร ซิมเมอร์แมน)

๕. หลักฐานการสมัคร           

๕.๑ ใบสมัคร (แบบฟอร์มตามแนบ) พร้อมรูปถ่ายขนาด ๑ x ๑ นิ้ว (ถ่ายไม่เกิน ๖ เดือน)

๕.๒ ประวัติส่วนตัวและประวัติการทำงาน (resumé)

๕.๓ สำเนาหลักฐานแสดงสถานะการอยู่พำนักในสหรัฐฯ และทำงานได้อย่างถูกต้องตามกฎหมาย

๕.๔ สำเนาประวัติการศึกษา

๕.๕ สำเนาหนังสือรับรองการทำงาน และการฝึกอบรม (หากมี)

๕.๖ เอกสารอื่น ๆ ที่จะเป็นประโยชน์กับการสมัครงาน

๖. วิธีการคัดเลือก

ตำแหน่งเสมียน (โปรดนำเครื่องคอมพิวเตอร์ laptop ส่วนตัวมาเอง) สอบข้อเขียนเพื่อวัดความสามารถด้านการใช้ภาษาอังกฤษและภาษาไทยและความรู้รอบตัว
เกี่ยวกับงานธุรการและคอมพิวเตอร์ และสอบสัมภาษณ์รายบุคคล

๗. กำหนดการรับสมัครและคัดเลือก (ตามเวลาท้องถิ่นเขตเวลาตะวันออกของสหรัฐฯ)

บัดนี้ – ๑๗ มิถุนายน ๒๕๖๕                         – ช่วงเวลารับสมัคร

๒๑ มิถุนายน ๒๕๖๕                                      – ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบ

๒๓ มิถุนายน ๒๕๖๕                                     – สอบข้อเขียน และ สอบสัมภาษณ์

๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๕                                     – ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและรายชื่อสำรอง

** ผู้มีสิทธิ์สอบข้อเขียนและสัมภาษณ์จะต้องเดินทางมาสอบด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ตามวันเวลาที่กำหนด หากไม่มาถือว่าสละสิทธิ์**

 

รายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบและผู้ผ่านการคัดเลือกจะประกาศตามกำหนดการข้างต้นทางเว็บไซต์

สถานเอกอัครราชทูตฯ ที่ www.thaiembdc.org อนึ่ง ผู้ผ่านการคัดเลือกจะต้องแสดงหลักฐานการตรวจสอบประวัติอาชญากรรม (Criminal Record) ของรัฐซึ่งตนมีภูมิลำเนา
ต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ภายใน ๓๐ วัน นับแต่ได้รับการบรรจุ ทั้งนี้ หากปรากฎประวัติอาชญากรรมซึ่งอาจมีผลกระทบต่อการปฏิบัติงานของสถานเอกอัครราชทูตฯ
สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถยุติการว่าจ้างได้โดยพลัน

ดาวน์โหลด PDF ประกาศรับสมัคร (ไทย)
ดาวน์โหลด PDF ประกาศรับสมัคร (ENG) 
ดาวน์โหลด ใบสมัคร (ไทย) 
ดาวน์โหลด ใบสมัคร (ENG)