ประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศ เรื่องการยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 ในการเดินทางเข้าประเทศไทย

ประกาศจากกระทรวงการต่างประเทศ ยกเลิกการตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องกับโรคโควิด-19 อาทิ เอกสารรับรองการได้รับวัคซีน และผลตรวจหาเชื้อโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้าประเทศไทย โดนเริ่มมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2565 

Announcement from Ministry of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand about travelling to Thailand: Passengers will no longer be required to present COVID-19 related documents to enter Thailand, starting from October 1, 2022.