ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เรื่องรายชื่อผู้มีสิทธิสอบสัมภาษณ์ในตำแหน่งบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา

ตามประกาศสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ที่ ๑๔/๒๕๖๕ ลงวันที่ ๒๓ กันยายน ๒๕๖๕ เรื่อง การรับสมัครบุคคลดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล (พนักงานจ้างเหมาบริการ) จำนวน ๑ อัตรา ความละเอียดแจ้งแล้ว นั้น

สถานเอกอัครราชทูตฯ ขอประกาศรายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ สถานที่ และกำหนดการสอบสัมภาษณ์ ดังนี้

๑. รายชื่อและเลขประจำตัวผู้มีสิทธิสอบ
                  เลขประจำตัว                              ชื่อ-นามสกุล
                          ๐๑                             ธวัชชัย เลอเลิศกิจสกุล
๒. สถานที่สอบ ฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน เลขที่ 2300 Kalorama Road, N.W., Washington, D.C. 20008

๓. กำหนดการสอบ 

      สอบสัมภาษณ์ วันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. 

ทั้งนี้ ขอให้ผู้มีรายชื่อเข้ารับตามวันและเวลาที่กำหนด หากผู้ใดไม่เข้ารับการสอบสัมภาษณ์ตามวันและเวลาที่กำหนด ให้ถือว่าผู้นั้นสละสิทธิ อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกภายในวันศุกร์ที่ ๒๘ ตุลาคม ๒๕๖๕ ทางเว็บไซต์ www.thaiembdc.org 

ประกาศ ณ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๕