เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน


มนัสวี ศรีโสดาพล
เอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

 

ประวัติเอกอัครราชทูตฯ

วันเดือนปีเกิด

22 ธันวาคม 2504

สถานภาพการสมรส

โสด

การศึกษา

Bachelor of Arts (Economics), University of Ottawa แคนาดา
Master of Arts (International Affairs), Columbia University สหรัฐอเมริกา
Certificate for South Asian Studies, Columbia University สหรัฐอเมริกา
หลักสูตรนักบริหารระดับสูง (นบส.) รุ่นที่ 43 ของวิทยาลัยนักบริหารสำนักงาน ก.พ. พ.ศ. 2548

ประวัติการรับราชการ

พ.ศ. 2530 ดำรงตำแหน่ง นายเวร (ชั้น 1) (เจ้าหน้าที่การทูต 3) กองอเมริกา กรมการเมือง
พ.ศ. 2531 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองอเมริกา กรมการเมือง
พ.ศ. 2531 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 4 กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2533 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 5 กองการสังคม กรมองค์การระหว่างประเทศ
พ.ศ. 2533 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการโท (เจ้าหน้าที่การทูต 5) คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
พ.ศ. 2535 ดำรงตำแหน่ง เลขานุการเอก (เจ้าหน้าที่การทูต 6) คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทยประจำสำนักงานสหประชาชาติ ณ นครเจนีวา
พ.ศ. 2537 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 6 สำนักงานเลขานุการกรม กรมอาเซียน
พ.ศ. 2540 ดำรงตำแหน่ง เจ้าหน้าที่การทูต 7 กองพาณิชย์และอุตสาหกรรม กรมอาเซียน
พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่ง เจาหน้าที่การทูต 8 ว. กองประมวลและวิเคราะห์ข่าว กรมสารนิเทศ
พ.ศ. 2544 ดำรงตำแหน่ง อัครราชทูตที่ปรึกษา (เจ้าหน้าที่การทูต 8) คณะทูตถาวรแห่งประเทศไทย ประจาสหประชาชาติ ณ นครนิวยอร์ก
พ.ศ. 2546 ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี (นักบริหาร 9) กรมอาเซียน
11 ธ.ค. 2551 ดำรงตำแหน่ง รองอธิบดี (นักบริหาร ระดับต้น) กรมอาเซียน
พ.ศ. 2552 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต ผู้แทนถาวรแห่งประเทศไทย (นักบริหารการทูต ระดับสูง) คณะผู้แทนถาวรไทยประจำอาเซียน ณ กรุงจาการ์ตา
พ.ศ. 2555 ดำรงตำแหน่ง อธิบดี (นักบริหารการทูต ระดับสูง) กรมสารนิเทศ
พ.ศ. 2556 ดำรงตำแหน่ง รองปลัดกระทรวง (นักบริหาร ระดับสูง) สำนักงานปลัดกระทรวง
พ.ศ. 2558 ดำรงตำแหน่ง เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ
พ.ศ. 2559 ปฏิบัติหน้าที่ ผู้แทนพิเศษของประธานกลุ่ม 77 และจีน สาหรับการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ
พ.ศ. 2560 เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบรัสเซลส์
พ.ศ. 2564-ปัจจุบัน เอกอัครราชทูต (นักบริหารการทูต ระดับสูง) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน

เครื่องราชอิสริยาภรณ์

1. ตริตาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2535
2. ตริตาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2538
3. ทวีติยาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2540
4. ทวีติยาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2545
5. ประถมาภรณ์มงกุฎไทย เมื่อ 5 ธันวาคม 2548
6. ประถมาภรณ์ช้างเผือก เมื่อ 5 ธันวาคม 2551
7. มหาวชิรมงกุฎ เมื่อ 5 ธันวาคม 2554
8. เหรียญจักรพรรดิมาลา เมื่อ 5 ธันวาคม 2555