การรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป

การรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
– สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารราชการและเอกสารทั่วไป ได้แก่

  1. เอกสารราชการไทย เช่น หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต[Download] หนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล [Download] หนังสือรับรองทรัพย์สินการซื้อที่ดิน (Letter of Confirmation) [Download] หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ที่มิใช่บิดามารดา (Letter of Consent) (Download) เป็นต้น โดยผู้ร้องสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเวปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ [Download]
  2. เอกสารไทยทั่วไป เช่น เอกสารจากธนาคาร เป็นต้น

– สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน

– สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อของผู้ร้อง โดยไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร

การยื่นคำร้อง
***ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)***
– ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ : ที่อยู่

Royal ThaiEmbassy                                                                                                2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008

 

เอกสารที่ใช้
 • – กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด
 • – เอกสารที่ต้องการให้รับรองลายมือชื่อ โดยผู้ร้องต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน
 • – หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่ยังมีอายุใช้งาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง ) *ในกรณีต้องการส่งสำเนามาแทนตัวจริง สำเนานั้นต้องได้รับการประทับตรา Notary แล้วเท่านั้น
 • – กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download] ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน
 

ค่าธรรมเนียม

– ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อในหนังสือมอบอำนาจ ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

– ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประชาชน (เอกสารประกอบใช้แนบพร้อมหนังสือมอบอำนาจ) ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

– วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier Check เท่านั้น สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

ระยะเวลาในการดำเนินการ

– กรณียื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 5 วันทำการ

– กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 14 วันทำการ

การขอรับเอกสาร

***ประกาศการปรับเปลี่ยนรูปแบบการให้บริการกงสุลเนื่องจากการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-๑๙ (โคโรนาไวรัส)***

 

 • – รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้
  1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

2.  เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด

Consular section
Royal Thai Embassy
2300 Kalorama Rd., NW
Washington, DC 20008
Tel. (202) 640-1439
Fax. (202) 459-9536
Email: legalization@thaiembdc.org