การรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป

การรับรองลายมือชื่อในเอกสารทั่วไป

ข้อมูลทั่วไป
 • – สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารราชการและเอกสารทั่วไป ได้แก่
  1. เอกสารราชการไทย เช่น หนังสือสำคัญแสดงการมีชีวิต[Download] หนังสือตกลงการใช้ชื่อสกุล [Download] หนังสือรับรองทรัพย์สินการซื้อที่ดิน (Letter of Confirmation) [Download] หนังสือให้ความยินยอมให้ผู้เยาว์เดินทางกับผู้ที่มิใช่บิดามารดา (Letter of Consent)(Download) หนังสือตกลงการปกครองบุตร (ป.ค.14) [Download] เป็นต้น โดยผู้ร้องสามารถพิมพ์หรือดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้จากเวปไซต์ของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในหัวข้อ “แบบฟอร์ม
  2. เอกสารไทยทั่วไป เช่น เอกสารจากธนาคาร เป็นต้น
 • – สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน
 • – สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อ ไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร
การยื่นคำร้อง
ผู้ร้องสามารถยื่นคำร้องได้ 2 วิธี คือ

 • – ยื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการยื่นคำร้อง คือ09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)
 • – ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์

ที่อยู่

Royal Thai Embassy, Consular Office

2300 Kalorama Rd. N.W.

Washington DC 20008

เอกสารที่ใช้
 • – กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด
 • – เอกสารที่ต้องการให้รับรองลายมือชื่อ โดยผู้ร้องต้องกรอกรายละเอียดในเอกสารให้ครบถ้วน
 • – หนังสือเดินทางฉบับจริง หรือ บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริง ที่ยังมีอายุใช้งาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง ) *ในกรณีต้องการส่งสำเนามาแทนตัวจริง สำเนานั้นต้องได้รับการประทับตรา Notary แล้วเท่านั้น
 • – กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download] ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน
หมายเหตุ  ในการยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ หากผู้ร้องไม่ต้องการส่งหนังสือเดินทางฉบับจริง ต้องส่งสำเนาที่ให้เจ้าหน้าที่ Notary Public รับรองว่าเป็นสำเนาที่ถ่ายจากต้นฉบับจริง

 ค่าธรรมเนียม

 • – ค่าธรรมเนียมการรับรองลายมือชื่อในเอกสารฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • – ค่าธรรมเนียมการออกหนังสือรับรองสำเนาถูกต้องของหนังสือเดินทาง หรือบัตรประชาชน (เอกสารประกอบ ใช้แนบพร้อมเอกสารที่ลงลายมือชื่อ) ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • – วิธีการชำระเงิน : ชำระเป็น Money Order สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

ระยะเวลาในการดำเนินการ

 • – กรณียื่นคำร้องด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ จะใช้เวลาในดำเนินการประมาณ 3-5 วันทำการ
 • – กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ
การขอรับเอกสาร
ผู้ร้องสามารถรับเอกสารได้ 2 วิธี

 • – รับเอกสารด้วยตนเองที่สถานเอกอัครราชทูตฯ โดยช่วงเวลาในการรับเอกสาร คือ

09.00 – 12.00 น. วันจันทร์ – วันศุกร์ (เว้นวันหยุดราชการสถานทูต)

 • – รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้
  1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 25.50 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

 1. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด

 

Featured Videos

Latest Tweets

เวลาทำการ และที่อยู่

เวลาไทย / เวลาสหรัฐฯ

22-Jan-201922-Jan-2019
ตั้งแต่ 7 มิถุนายน 2015