การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย

การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย

สถานเอกอัครราชทูตฯ ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารราชการไทยและเอกสารทั่วไป ได้แก่

1. เอกสารราชการไทยฉบับจริง  หากเป็นสำเนาเอกสารต้องผ่านการรับรองสำเนาถูกต้องจากหน่วยราชการไทยแล้วเท่านั้น

2. เอกสารทั่วไป ดูข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ https://consular.mfa.go.th/th/publicservice

– สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับรองลายมือชื่อในเอกสารที่กรอกข้อความไม่ครบถ้วน

– สถานเอกอัครราชทูตฯ รับรองเฉพาะลายมือชื่อของผู้ร้อง โดยไม่รับรองข้อความใดๆ ที่ปรากฎในเอกสาร

– ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ : ที่อยู่ Royal Thai Embassy Attn: นิติกรณ์ 2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008  

  • – กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด
  • – เอกสารฉบับจริงที่ต้องการให้รับรองสำเนาฯ 
  • – สำเนาเอกสารข้างต้น 2 ชุด 
  • – สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังมีอายุใช้งาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง ) 
  • – กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ผู้ร้องต้องมีแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อ Notary Public for Signature [Download] ซึ่งท่านต้องไปเซ็นชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายเซ็นของท่าน

ค่าธรรมเนียม 

– ค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

– วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier Check เท่านั้น สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” 

ระยะเวลาในการดำเนินการ 

– กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 10-14 วันทำการ

– รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 26.95 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

2.  เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน 

หมายเหตุ 

***สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด***