การรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย

อัตราค่าไปรษณีย์ได้ปรับราคาเป็น 28.75 ดอลลาร์สหรัฐ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการรับรองลายมือชื่อในเอกสารไทย (หนังสือมอบอำนาจ)
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา รวมทั้งกรุงวอชิงตัน และ 1 เครือรัฐ คือ

1) Texas 2) Florida 3) Georgia 4) Maryland 5) Virginia 6) West Virginia 7) Delaware 8) Alabama 9) Tennessee 10) Louisiana 11) Mississippi 12) South Carolina 13) North Carolina และ 14) District of Columbia 15) Puerto Rico

สถานเอกอัครราชทูตฯ สามารถรับรองสำเนาของเอกสารที่ออกให้โดยสถานเอกอัครราชทูตฯ เท่านั้น

ตามหลักการของการรับรองสำเนาเอกสาร การรับรองสำเนาเอกสารต้องเป็นการรับรองโดยหน่วยงานที่ออกเอกสารนั้น เพราะหน่วยงานผู้ออกเอกสารจะสามารถตรวจสอบได้ว่าเป็นเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานจริง ดังนั้น หากเป็นเอกสารราชการที่ไม่ได้ออกโดยกระทรวงการต่างประเทศหรือสถานเอกอัครราชทูตฯ จึงเป็นดุลยพินิจของสถานเอกอัครราชทูตฯ ในการรับรองสำเนาเอกสารดังกล่าว ขึ้นอยู่กับความถูกต้องแท้จริงของเอกสารนั้น

3.1 กรอกคำร้องนิติกรณ์ [Download] จำนวน 1 ชุด

3.2 เอกสารฉบับจริงที่ต้องการให้รับรองสำเนาฯ 

3.3 สำเนาเอกสารข้างต้น 2 ชุด 

3.4 สำเนาหนังสือเดินทาง หรือ บัตรประจำตัวประชาชน ที่ยังมีอายุใช้งาน (อย่างใดอย่างหนึ่ง ) 

4.1  ค่าธรรมเนียมการรับรองสำเนาเอกสารราชการไทย ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier Check เท่านั้น สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy” 

กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ

5.1  ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ : ส่งเอกสารที่ระบุไว้ด้านบนมาที่

– ที่อยู่: Royal Thai Embassy 

Attn: นิติกรณ์ 2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008  

5.2  รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

– เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 28.75 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

– เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน 

หมายเหตุ 

***สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด***

ฝ่ายนิติกรณ๋ (Legaliation section) 

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-1439

อีเมล: legalization@thaiembdc.org