การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ (AUTHENTICATION OF US DOCUMENTS)

รายชื่อ เอกสารสหรัฐฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. Department of State) ทำการรับรอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 https://travel.state.gov/content/travel/en/records-and-authentications/authenticate-your-document/authentication-certificate-requirements.html

ตัวอย่างใบรับรองจาก U.S. Department of State

โปรดศึกษารายละเอียดการรับรองเอกสารของ U.S. Department of State ได้โดย คลิกที่รูปภาพ

ขั้นตอนที่ 1  นำเอกสารไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกเอกสารต้นฉบับให้  ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services (จาก drop box เมนู Apostilles/Authentications > เลือกรัฐที่ออกเอกสารท้องถิ่นให้)
ขั้นตอนที่ 2  นำเอกสารต้นฉบับที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1  ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่
https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html

ขั้นตอนที่ 3  ยื่นเอกสารต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 

 • คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ [Download]
 • ต้นฉบับ และสำเนาเอกสาร 1 ชุดของเอกสารที่จะให้รับรอง
  ทั้งนี้ เอกสารดังกว่าต้องผ่านการรับรองจาก Secretary of State และ U.S. Department of State แล้วเท่านั้น
 • สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน
  กรณี เป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนา Identification Card อาทิ ใบขับขี่ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน
 • ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ
 • วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier Check เท่านั้น สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

– ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ :
ที่อยู่ Royal Thai Embassy
Attn: นิติกรณ์
2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008

รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

 1. เตรียมซอง Express Mail ของ USPS. Post Office ติดแสตมป์ ราคา 26.95 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp)
 2. เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน

 หมายเหตุ สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใดๆ