การรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ (AUTHENTICATION OF US DOCUMENTS)

อัตราค่าไปรษณีย์ได้ปรับราคาเป็น 28.75 ดอลลาร์สหรัฐ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้บริการรับรองลายมือชื่อเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ
สำหรับคนไทยที่พำนักอยู่ใน 13 รัฐในเขตอาณา รวมทั้งกรุงวอชิงตัน และ 1 เครือรัฐ คือ


1) Texas 2) Florida 3) Georgia 4) Maryland 5) Virginia 6) West Virginia 7) Delaware 8) Alabama 9) Tennessee 10) Louisiana 11) Mississippi 12) South Carolina 13) North Carolina และ 14) District of Columbia 15) Puerto Rico  

รายชื่อ เอกสารสหรัฐฯ ที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ (U.S. Department of State) ทำการรับรอง ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่

 https://travel.state.gov/content/travel/en/records-and-authentications/authenticate-your-document/authentication-certificate-requirements.html

ตัวอย่างใบรับรองจาก U.S. Department of State

โปรดศึกษารายละเอียดการรับรองเอกสารของ U.S. Department of State ได้โดย คลิกที่รูปภาพ

ขั้นตอนที่ 1 

นำเอกสารไปผ่านการรับรองจาก Office of the Secretary หรือ State Authentication ของรัฐที่ออกเอกสารต้นฉบับให้
ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่

http://www.nass.org/business-services/apostillesdocument-authentication-services (จาก drop box เมนู Apostilles/Authentications > เลือกรัฐที่ออกเอกสารท้องถิ่นให้)
kisspng-computer-icons-arrow-drop-down-list-arrow-down-icon-free-5ab086ea321f58.9035449115215183142053

ขั้นตอนที่ 2 

นำเอกสารต้นฉบับที่ผ่านการรับรองในขั้นตอนที่ 1  ไปผ่านการรับรองที่กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐฯ Department of State, Authentication Office, Washington DC
ท่านสามารถหาข้อมูลของหน่วยงานและสถานที่สำหรับส่งเอกสารไปรับรองได้ที่

https://travel.state.gov/content/travel/en/legal-considerations/judicial/authentication-of-documents/office-of-authentications.html
kisspng-computer-icons-arrow-drop-down-list-arrow-down-icon-free-5ab086ea321f58.9035449115215183142053

ขั้นตอนที่ 3  ยื่นเอกสารต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ 

4.1 คำร้องนิติกรณ์ 1 ฉบับ [Download]

4.2 ต้นฉบับ และสำเนาเอกสาร 1 ชุดของเอกสารที่จะให้รับรอง
ทั้งนี้ เอกสารดังกว่าต้องผ่านการรับรองจาก Secretary of State และ U.S. Department of State แล้วเท่านั้น

4.3 สำเนาบัตรประจำตัวประชาชนไทย หรือหนังสือเดินทางไทยที่มีอายุการใช้งาน
กรณี เป็นชาวต่างชาติให้ใช้สำเนา Identification Card อาทิ ใบขับขี่ บัตรประจำตัวหรือหนังสือเดินทางที่มีอายุการใช้งาน

5.1 ค่าธรรมเนียมการรับรองเอกสารที่ออกโดยหน่วยงานสหรัฐฯ ฉบับละ 15.00 ดอลลาร์สหรัฐ

5.2 วิธีการชำระเงิน ชำระเป็น Money Order / Cashier Check เท่านั้น สั่งจ่าย “Royal Thai Embassy”

กรณียื่นคำร้องทางไปรษณีย์ จะใช้เวลาในการดำเนินการประมาณ 7-10 วันทำการ

5.1  ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ : ส่งเอกสารที่ระบุไว้ด้านบนมาที่

– ที่อยู่: Royal Thai Embassy 

Attn: นิติกรณ์ 2300 Kalorama Rd. N.W. Washington D.C. 20008  

5.2  รับเอกสารทางไปรษณีย์ ท่านต้องดำเนินการ ดังนี้

– เตรียมซอง Express Mail ของ USPS Post Office ติดแสตมป์ ราคา 28.75 ดอลลาร์สหรัฐ

(ไม่รับ Meter Stamp)

– เขียนชื่อ-ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ บนซอง ถึงตัวท่านเองให้ชัดเจน 

หมายเหตุ 

***สถานเอกอัครราชทูตฯ ไม่รับผิดชอบกรณีเอกสารสูญหายทางไปรษณีย์ ไม่ว่ากรณีใด***

ฝ่ายนิติกรณ๋ (Legaliation section) 

หมายเลขโทรศัพท์ (202) 640-1439

อีเมล: legalization@thaiembdc.org