หนังสือสำคัญประจำตัว (C.I.)

 

1. หนังสือสําคัญประจําตัว (Certificate of Identity หรือ C.I.) เป็นเอกสารใช้แทนหนังสือเดินทางที่ออกให้กับบุคคลที่ไม่มีหนังสือเดินทาง หนังสือเดินทางสูญหาย หรือเสียหายจนใช้การไม่ได้ หรือหนังสือเดินทางขาดอายุ
แต่มีหลักฐานอื่นเพียงพอที่จะทําให้เชื่อได้ว่าบุคคลผู้นั้นมีสัญชาติไทย และประสงค์จะเดินทางกลับประเทศไทยเป็นการเร่งด่วนโดยไม่อาจรอการออกหนังสือเดินทางเล่มใหม่ให้แทนได้
2. กรณีไม่สามารถแสดงหลักฐานอย่างใดอย่างหนึ่งว่าเป็นผู้มีสัญชาติไทยได้ ผู้ถืออาจต้องได้รับการพิสูจน์สัญชาติไทยจากทางสำนักงานตรวจคนเข้าเมืองเมื่อเดินทางถึงประเทศไทย
3. หนังสือสําคัญประจําตัวมีอายุใช้งาน 30 วันนับจากวันที่ออก และใช้เดินทางกลับประเทศไทยได้ครั้งเดียวเท่านั้น 
เมื่อกลับถึงประเทศไทยแล้วเป็นอันหมดอายุไม่สามารถต่ออายุได้อีก
4. การขอหนังสือสําคัญประจําตัวใช้เวลาดำเนินการประมาณ 4 วันทำการ
นับจากวันที่สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้รับคำร้อง (ไม่รวมระยะเวลาการส่งเอกสารกลับทางไปรษณีย์)
***สืบเนื่องจากสถานการณ์การระบาดของ COVID-19 ท่านสามารถยื่นคำร้องขอหนังสือสําคัญประจําตัวผ่านทางไปรษณีย์เท่านั้น***
5. เอกสารประกอบการยื่นขอหนังสือสำคัญประจำตัว ได้แก่
• คำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว 3 ชุด  แบบฟอร์มหนังสือสำคัญประจำตัว CI

(เพื่อความสะดวกท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด และสำหรับ ผู้ยื่นคำร้องทางไปรษณีย์ ใบคำร้องจะต้องมีการรับรองลายมือชื่อจาก Notary Public)
• คำร้องนิติกรณ์ 3 ชุด แบบฟอร์มคำร้องนิติกรณ์
(เพื่อความสะดวกท่านสามารถกรอกเพียง 1 ชุด และถ่ายสำเนาอีก 2 ชุด)
• หนังสือเดินทางเล่มปัจจุบัน (ฉบับจริง) และสำเนา 3 ชุด
• สำเนาบัตรประชาชนไทย หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน 3 ชุด
• สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน 3 ชุด
• จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน 3 ชุด
• ใบแจ้งความจากเจ้าหน้าที่ตำรวจสหรัฐฯ และสำเนา 3 ชุด (กรณีหนังสือเดินทางหาย)
• รูปถ่ายสีขนาด 2 นิ้ว จำนวน 4 รูป โดยต้องเป็นรูปถ่ายหน้าตรง แต่งกายสุภาพสวมเสื้อมีแขน ไม่ใส่สายเดี่ยว ไม่สวมหมวกและแว่นตาดำหรือแว่นสายตาที่สะท้อนแสง ยิ้มไม่เห็นฟัน ฉากหลังสีขาว ถ่ายไว้ไม่เกิน 6 เดือน (ไม่รับรูปจาก Photo Machine) พร้อมเขียนชื่อนามสกุลหลังรูปถ่าย (3 รูปติดใบคำร้องและ 1 รูปที่เหลือ แนบมากับคำร้องเพื่อใช้ในการทำหนังสือสําคัญประจําตัว)
• ไม่มีค่าธรรมเนียมสำหรับการออกหนังสือสำคัญประจำตัว C.I.

6. การยื่นคำร้องทางไปรษณีย์
• ผู้ร้องและ/หรือผู้ให้ความยินยอมจะต้องไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของบุคคลนั้นๆ ในแบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
• กรุณาจัดเอกสารทั้งหมดแบ่งเป็น 3 ชุด และเรียงลำดับเอกสาร ดังนี้
– จดหมายชี้แจงเหตุผลในการเดินทางด่วน
– สำเนาบัตรโดยสารเครื่องบิน
– ใบคำร้อง (ที่ติดรูปถ่ายเรียบร้อยแล้ว)
– สำเนาหนังสือเดินทาง
– สำเนาบัตรประชาชน หรือ สำเนาทะเบียนบ้าน
– บันทึกการสอบสวน
• ในซองไปรษณีย์ที่ท่านส่งให้สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประกอบด้วย
– เอกสารทั้งหมดที่จัดเรียงเรียบร้อยแล้ว จำนวน 3 ชุด
– หนังสือเดินทางฉบับจริง
– รูปถ่าย 1 รูป (ที่เหลือจากติดใบคำร้องแล้ว)
– ซอง Priority Mail Express ติดแสตมป์ 26.35 ดอลลาร์สหรัฐ (ไม่รับ Meter Stamp) จ่าหน้าซองถึงตัวท่านให้ชัดเจน เพื่อสถานเอกอัครราชทูตฯ จัดส่งหนังสือสำคัญประจำตัวให้ท่าน
• ส่งเอกสารทั้งหมดไปยังสถานเอกอัครราชทูตฯ
Consular Office, Royal Thai  Embassy
Passport Department (C.I.)
2300 Kalorama Rd, N.W.
Washington, D.C. 20008
E-mail: passport@thaiembdc.org
Tel:(202)640-5310
7. วิธีการกรอกข้อความและลงลายมือชื่อในคำร้อง
• หน้า 1 : คำร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว
– กรอกชื่อและนามสกุลให้ตรงตามทะเบียนบ้านไทย หรือหลักฐานไทยที่แสดงสถานภาพล่าสุด และกรอกรายละเอียดในคำร้องเป็นภาษาไทยให้ถูกต้องและครบถ้วน
– ลงลายมือชื่อและนามสกุลเป็นภาษาอังกฤษ (เป็นลายเซ็น ไม่ใช่ตัวพิมพ์) ในช่องมุมบนทั้ง 2 ช่อง ให้อยู่ในกรอบ อย่าให้ชิดกรอบหรือทับเส้นดำ และให้เหมือนกันทั้ง 2 ช่อง หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาอังกฤษไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาไทย หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
– ลงลายมือชื่อใต้รูปถ่ายด้านล่างคำร้อง เป็นภาษาไทย หากลงลายมือชื่อเป็นภาษาไทยไม่ได้ ให้ลงเป็นภาษาอังกฤษ หรือพิมพ์ลายหัวนิ้วแม่มือซ้ายแทน
• หน้า 2 : สัญญายินยอมชดใช้ค่าเสียหายของผู้ที่จะเดินทางไปต่างประเทศ
– กรอกชื่อผู้เดินทาง (ผู้ร้องขอหนังสือสำคัญประจำตัว) และกรอกที่อยู่ในต่างประเทศ พร้อมลงลายมือชื่อในช่องที่ระบุ “ลงชื่อผู้เดินทาง” บริเวณด้านล่างของสัญญา
– หากผู้เดินทางเป็นผู้เยาว์ (อายุยังไม่ครบ 20 ปีบริบูรณ์) หรือเป็นผู้เสมือนไร้ความสามารถ หรือผู้ไร้ความสามารถ ต้องให้ผู้มีอำนาจปกครอง(บิดาและมารดา หรือผู้มีอำนาจปกครองตามกฎหมาย) ให้ความยินยอม โดยลงลายมือชื่อในช่อง “ผู้ให้ความยินยอม”
• หน้า 3 : แบบฟอร์มรับรองลายมือชื่อสำหรับการส่งคำร้องทางไปรษณีย์
– นำแบบฟอร์มนี้ไปลงลายมือชื่อต่อหน้าเจ้าหน้าที่ Notary Public เพื่อรับรองลายมือชื่อของท่าน เฉพาะกรณีที่ท่านยื่นคำร้องทางไปรษณีย์เท่านั้น