รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

นายศาสตร์ ชัยวรพร (กงสุล)

โทรศัพท์ (202) 640-5308 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular@thaiembdc.org

นายณรงค์ชัย แสงชาญชัย (เจ้าหน้าที่คุ้มครองคนไทย / งานชุมชนและวัดไทย)

โทรศัพท์ (202)640-5671 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protection@thaiembdc.org

น.ส. พัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ (เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง)

โทรศัพท์ (202) 640-5310 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ passport@thaiembdc.org

นายนภสินธุ์ วีระอาชากุล เจ้าหน้าที่ตรวจลงตรา (VISA)

โทรศัพท์ (202) 640-5658 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ visa@thaiembdc.org

นายภาณุพันธ์ ปทุมานนท์ (เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร)

โทรศัพท์ (202)640-5325 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ regis@thaiembdc.org

นางสาวพนัชกร โรจนวิภาต (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทรศัพท์ (202) 640-5897 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consularpr@thaiembdc.org

นางสาวณปภา มนธาตุผลิน (เจ้าหน้าที่นิติกรณ์)

โทรศัพท์ (202)640-1439 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalization@thaiembdc.org

(เจ้าหน้าที่บัตรประชาชน)

โทรศัพท์ (202) 640-5325 ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org

นายเสวตร์ โกมุท (เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย)

โทรศัพท์ (202) 640-5342