รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

นายศาสตร์ ชัยวรพร (กงสุล)

โทรศัพท์ (202) 640-5308 อีเมล consular@thaiembdc.org

นายณรงค์ชัย แสงชาญชัย (เจ้าหน้าที่คุ้มครองคนไทย/งานชุมชนและวัดไทย)

โทรศัพท์ (202)640-5671 อีเมล protection@thaiembdc.org

น.ส. พัทธนันท์ วีระคงสุวรรณ (เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง)

โทรศัพท์ (202) 640-5310 อีเมล passport@thaiembdc.org

นางสาวพนัชกร โรจนวิภาต (เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์)

โทรศัพท์ (202) 640-5897 อีเมล consularpr@thaiembdc.org

นางสาวณปภา มนธาตุผลิน (เจ้าหน้าที่นิติกรณ์)

โทรศัพท์ (202)640-1439 อีเมล legalization@thaiembdc.org

นางสาวจริยา บุญมา (เจ้าหน้าที่ตรวจลงตรา VISA)

โทรศัพท์ (202) 640-5658 อีเมล visa@thaiembdc.org

นางวันวิสาข์ เฮอรนันเดซ เจ้าหน้าที่ตรวจลงตรา VISA

โทรศัพท์ (202) 298-4804 อีเมล visa@thaiembdc.org

นางสาวกานติมน บัวเกิดธรรม (เจ้าหน้าที่บัตรประชาชน)

โทรศัพท์ (202) 640-5328 อีเมล idcard@thaiembdc.org

นางสาวสุวิมล สุนากร (เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร)

โทรศัพท์ (202) 640-5325 อีเมล regis@thaiembdc.org

นายภาณุพันธ์ ปทุมานนท์ (ผู้ดูแลรักษาอาคารฝ่ายกงสุล)

โทรศัพท์ (202) 640-5342