รายชื่อเจ้าหน้าที่ฝ่ายกงสุล

1. จักรสุดา จักกะพาก
กงสุล
โทรศัพท์ (202) 640-5308
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ consular@thaiembdc.org

2. สุจิตรา เศวตะโศภน
เจ้าหน้าที่ตรวจลงตรา
โทรศัพท์ (202) 640-5658
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ visa@thaiembdc.org

3. วริศษา แคชชั่น
เจ้าหน้าที่หนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ (202) 640-5310
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ passport@thaiembdc.org

4. ณัฐพร ซิมเมอร์แมน
เจ้าหน้าที่รับโทรศัพท์ / รับ-ส่งเอกสารเข้า-ออกทางไปรษณีย์
โทรศัพท์ (202) 640-5897

5. ศรัณย์ สุวรรณเนตร
เจ้าหน้าที่ชุมชนไทยสัมพันธ์ / งานศาสนสัมพันธ์
โทรศัพท์ (202) 640-5671
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ community@thaiembdc.org

6. โสมรัตน์ รักอารมณ์
เจ้าหน้าที่นิติกรณ์
โทรศัพท์ (202) 640-5328
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ legalization@thaiembdc.org

7. อรัญญา จันทร์ลอย
เจ้าหน้าที่ทะเบียนราษฎร์ / บัตรประจำตัวประชาชน
โทรศัพท์ (202) 640-5325
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ idcard@thaiembdc.org

8. นนท์ น้อยสำราญ
เจ้าหน้าที่คุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทย
โทรศัพท์ (202) 640-5673
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ protection@thaiembdc.org

9. ปณยา เวศน์ปฐม
เจ้าหน้าที่ update ข้อมูลกงสุลในเว็บไซท์สถานเอกอัครราชทูตฯ / ตรวจลงตรา / หนังสือเดินทาง
โทรศัพท์ (202) 640-1439
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ visa@thaiembdc.org