งานคุ้มครองคนไทย

งานคุ้มครองคนไทยในต่างประเทศ

สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ให้ความสำคัญกับการคุ้มครองและดูแลคนไทยในต่างประเทศในกรณีประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง หรือต้องการคำปรึกษาไม่ว่าจะเป็นกรณีใด ๆ สามารถติดต่อสถานเอกอัครราชทูตฯ ซึ่งมีเขตอาณารับผิดชอบดูแลครอบคลุม 13 รัฐทางตะวันออก (รวมทั้งเกาะ Puerto Rico และ District of Columbia)

Royal-Thai-Embassy-Washington-D.C.
Previous
Next

ข้อมูลสถิติการให้ความช่วยเหลือคนไทยในต่างประเทศ (กองคุ้มครองฯ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ)

ข้อมูลทั่วไป

กรณี ท่านมีญาติพี่น้องประสบปัญหาตกทุกข์ได้ยากในต่างประเทศ และไม่สามารถช่วยเหลือตัวเอง เช่น ถูกหลอกหลวง สูญหายเจ็บป่วย เสียชีวิตต้องการให้สถานเอกอัครราชทูต หรือกระทรวงการต่างประเทศช่วยเหลือ ขอให้ท่านกรอกข้อมูลให้ครบถ้วนตามความเป็นจริงลงใน ระบบยื่นคำร้องออนไลน์ เพื่อเป็นประโยชน์ในการติดตามการช่วยเหลือของเจ้าหน้าที่

แนวทางขอความช่วยเหลือ

1)   การโทรศัพท์ติดต่อกับหน่วยงาน หรือชุมชนไทยที่ติดต่อได้สะดวกและรวดเร็ว
2)   พยายามติดต่อกับบุคคลใกล้ชิดและแจ้งวิธีการติดต่อกลับไปยังท่าน หรือแจ้งหน่วยงานสหรัฐให้พยายามติดต่อกับสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐ
3)   กรอกคำร้องผ่านระบบออน์ไลน์ (ยื่นคำร้อง) หรือส่งอีเมลมายังสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ในสหรัฐ (โดยท่านสามารถตรวจสอบจากแผนที่ด้านล่างว่า ท่านอยู่ในเขตอาณาของสถานเอกอัครราชทูตหรือสถานกงสุลใหญ่ใด)

1. นักท่องเที่ยวที่ถูกโจรกรรมทรัพย์สินหรือหนังสือเดินทางสูญหาย คลิกที่นี่

– สถานเอกอัครราชทูตฯ จะออกเอกสารเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Travel document) หรือหนังสือเดินทางฉุกเฉิน (Emergency Passport เพื่อใช้เดินทางกลับประเทศไทย

2. การช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับอุบัติเหตุหรือเจ็บป่วย ไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ คลิกที่นี่

– สถานเอกอัครราชทูตฯ จะติดต่อญาติในประเทศไทยแจ้งเรื่องอุบัติเหตุ การเจ็บป่วย การรักษาพยาบาล การจัดการค่าใช้จ่าย และการเดินทางกลับประเทศไทย ทั้งนี้ ญาติที่ประเทศไทยสามารถติดต่อกองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ ที่ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โทรศัพท์ : 0 2575 1047 ถึง 51 โทรสาร : 0 2575 1052 E-mail :consular02@mfa.mail.go.th

3. การช่วยเหลือคนไทยที่เสียชีวิต ซึ่งไม่มีญาติพี่น้องในสหรัฐฯ คลิกที่นี่

– สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานกับญาติในประเทศไทยเรื่องการจัดการศพ การออกมรณบัตร และการนำอัฐิผู้เสียชีวิติกลับประเทศไทย ทั้งนี้ ญาติที่ประเทศไทยสามารถติดต่อกองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โทรศัพท์ : 0 2575 1047 ถึง 51โทรสาร : 0 2575 1052 E-mail : consular02@mfa.mail.go.th

4. การช่วยเหลือคนไทยกรณีเกิดภัยธรรมชาติ เช่น แผ่นดินไหว โรคระบาด หรือเกิดวิกฤติการทางการเมือง

– สถานเอกอัครราชทูตฯ ได้จัดเตรียมแผนและจะให้ความช่วยเหลือคนไทยที่อาจได้รับผลกระทบ รวมถึงการประสานงานกับหน่วยงานท้องถิ่นในการช่วยเหลือในรูปแบบต่าง ๆ

5. กรณีอื่นๆ เช่น การค้าประเวณี การเข้าเมืองผิดกฎหมาย การค้ามนุษย์ ปัญหาแรงงาน ฯลฯ

– สถานเอกอัครราชทูตฯ จะประสานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องที่ผู้ตกทุกข์ถูกจับกุม หรือได้รับความช่วยเหลือ ทั้งนี้ ญาติที่ประเทศไทยสามารถติดต่อกองคุ้มครองฯ กระทรวงการต่างประเทศ ที่กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ โทรศัพท์ : 0 2575 1047 ถึง 51โทรสาร : 0 2575 1052 E-mail : consular02@mfa.mail.go.th

สถานเอกอัครราชทูตฯ พร้อมให้ความช่วยเหลือคนไทยทุกท่าน โดยสามารถติดต่อสอบถามข้อมูลการให้ความช่วยเหลือได้ที่

1. โทรศัพท์ 202-640-5671
ในวันและเวลาราชการ (เวลา 09:00 – 12.00 น. / 13.00 – 17:00 น.)
2. อีเมล –> protection@thaiembdc.org
3. หมายเลขฉุกเฉิน –> 202-999-7690
(กรณีฉุกเฉิน อาทิ อุบัติเหตุ แจ้งภัยพิบัติ สถานการณ์ฉุกเฉินในพื้นที่ อาการเจ็บป่วยอย่างรุนแรงถึงขั้นเป็นอันตรายต่อชีวิต)

Line Official (สำหรับสอบถามข้อมูล)

ที่อยู่ ที่ทำการฝ่ายกงสุล สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน ฝ่ายคุ้มครอง และดูแลผลประโยชน์คนไทย

Consular Section, Royal Thai Embassy, Washington D.C.

2300 Kalorama Rd., NW Washington, DC 20008 


ที่อยู่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน (323) 580-4222 หรือ (323) 552-3227

ที่อยู่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครชิคาโก หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน (773) 294-5933 

ที่อยู่ สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก  หมายเลขโทรศัพท์ ฉุกเฉินสำหรับคนไทยที่ต้องการความช่วยเหลือด่วน (646) 842-0864

ทั้ง นี้ กองคุ้มครองและดูแลผลประโยชน์คนไทยในต่างประเทศ กรมการกงสุล กระทรวงการต่างประเทศ ได้จัดทำเครือข่ายชุมชนออน์ไลน์ เพื่อแลกเปลี่ยนข้อมูล ให้ความรู้และแจ้งเหตุสถานการณ์ในปัจจุบัน โดยท่านสามารถเข้าไปเยี่ยมชมหรือเป็นสมาชิกได้ที่ http://protectthaicitizen.blogspot.com/

ข้อมูลเบื้องต้นสำหรับชุมชนไทยในสหรัฐฯ

Ratings
5/5